7
Na da Na fi Isala:ili amo bu uhinisimusa: amola ili bu bagade gaguma:ne hamomusa: dawa:sea, Na da ilia wadela:i hou hamonanebe fawane ba:sa. Ilia enoma enoma wamolasa. Ilia da inia diasu gadelale sa:ili, wamolasa. Ilia logoga eno dunu gagulaligili, liligi wamolasa. Na da ilia wadela:i hou hame gogolemu. Be ilia da amoga hamedafa dawa:. Ilia wadela:i hou da ilia hou huluane sisiga:sa. Amola Na da amo wadela:i hou ayale ba:lumu hamedei.”
Dunu da hina bagade amola Ouligisu Dunuma Ogogosa
Hina Gode da amane sia:sa, “Dunu da wadela:le ilegele, hina bagade amola ea ouligisu dunu ilima ogogosa. Ilia huluane da odoga:su dunu. Ilia higa:i hou da laluga gobele nasu ganodini ginabisibi agoane gala. Agi ga:gi hamosu dunu da falaua momagele, agi ga:gi egegema:ne, lalu gegesosa. Amo ogogosu dunu ilia hou da agoaiwane gala. Ilia da hina bagade ea lolo nabe esoga, hina bagade amola ea ouligisu dunu ilima waini hano bagade iabeba:le, hina amola ea ouligisu dunu da feloale amola gagaoui agoane ba:i. Dafawane! Ilia da wadela:i ilegei hamobeba:le, gobele nasu lalu agoane nesu. Gasi afaega ilia ougi da nenanu, hahabe lalu agoane heloa:gala:i. Ilia ougi da gia:i bagadeba:le, ilia da ilia ouligisu dunu fane lelegei. Ilia hina bagade huluane da eno baligia enoenoia fane lelegei dagoi ba:i, be dunu afae da Nama ili fidima:ne hamedafa sia:ne gadosa.”
Isala:ili amola Eno Fifi Asi Gala
Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili dunu da agi ga:gi gogobei agoane gala. Ilia da ili sisiga:le fifi asi gala da ili fidimu dawa:sa. Be ilia ga fi ili fidimu dawa:beba:le, ilila: gasa da fisi dagoi ba:sa. Be amo ilia hame dawa:. Ilia eso da mugamu gadenei, be amo ilia hame dawa:. 10 Isala:ili fi dunu ilia gasa fi hou da fedege agoane ilima diwaneya udidisa. Se nabasu hou bagade da ilima doaga:i dagoi. Be amo mae dawa:le, ilia da Na, ilia Hina Gode, Nama hame sinidigi. 11 Isala:ili da gagaoui musuni defele, udigili dadoula hahagila ahoa. Degabo ilia da Idibidi ilia ili fidima:ne wele adole ba:sa. Amalu, ilia Asilia amoma hehenasa. 12 Be ilia da sio agoane baligili ahoasea, Na da ili gagulaligima:ne, efega ididiginisimu. Ilia wadela:i hou bagade hamobeba:le, Na da ilima se imunu. 13 Ilia da wadela:lesi dagoi ba:mu! Ilia da Na yolesiagai amola Nama lelei dagoi. Ilia da wadela:lesi dagoi ba:mu! Na da ili gaga:musa: dawa:i, be ilia da Nama ogogole fawane nodone sia:ne gadosu. 14 Ilia da Nama moloiwane hame sia:ne gadoi. Be ilia da udigili hame lalegagui dunu agoane, ili gobele gisalu gagala:sa amola a:iya gusa:sa. Ilia da gagoma amola waini hano adole ba:ma:ne sia:ne gadosea, ilia da hame lalegagui dunu agoane ilia da:i fofa:ginisisa. Dafawane! Ilia da lelesu dunudafa!
15 Na da ili fofoi amola ilima gasa i. Be ilia da Na wadela:ma:ne ilegesu. 16 Ilia da Na yolesili, gasa hame ogogosu ‘gode’ ilima fa:no bobogelalu. Ilia da guga:loi oulali defele, molole hamomu hamedei. Ilia ouligisu dunu da gasa fili sia:beba:le, ilia da ludulala se nabawene bogomu. Amasea Idibidi dunu da oumu.