8
Isala:ili Dunu da Ogogole ‘gode’ ilima Nodone Sia:ne Gadobeba:le, Hina Gode da Ilima Se Ima:ne Sia:i
Hina Gode da amane sia:sa, “Dawa:digima:ne ga: ga:ma! Buhiba da gogili daha, amo defele, ha lai dunu da Na soge doagala:sa. Na fi dunu da gousa:su Na da ilima hamoi, amo fi dagoi amola Na olelesu amoga lelei dagoi. Ilia da ogogole Na da ilia Gode sia:sa, amola ilia da Na fi ilia sia:sa, amola ilia Na dawa: ilisu sia:sa. Be ilia da moloidafa hou higale yolesiagai dagoi. Amaiba:le, ilia ha lai dunu da ili sefasimu.
Na fi dunu da hina bagade ilelegei. Be ilisu da amo hou hamosu. Ilia da ouligisu dunu ilelegei. Be ilia Nama hame adole ba:i. Ilia da ilia silifa amola gouli lale, ogogosu ‘gode’ loboga hamoi. Be amo liligi da ilia hou wadela:lesimu fawane. Na da gouliga hamoi bulamagau gawali (Samelia moilai dunu da amoma nodone sia:ne gadosa) amo Na bagadewane higasa. Na da ilima baligiliwane ougi gala. Ilia da habowali seda udigili loboga hamoi ogogole ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadoma:bela:? Isala:ili hawa: hamosu dunu da amo ‘gode’ ea loboga hamoi. Be amo da ‘gode’ liligi hame. Gouliga hamoi bulamagau gawali (Samelia dunu da amoma sia:ne gadosa) da goudane fofonobone fasi dagoi ba:mu. Ilia da wadela:i hou fonobahadi gagoma hawa: agoane bugisia, amo da alebeba:le, ilia da se iasu bagadedafa ba:mu. Gagoma bugi ea fage da hame denesisia, amoga agi ga:gi hamomu da hamedei ba:mu. Be amo bugi da gagoma noga:le legeiyaba, ga fi dunu da amo huluane na dagoi ba:la:loba. Isala:ili fi da eno osobo bagade fifi asi gala amo defele hamoi dagoi. Ilia da ofodo goudane fasi agoai ba:sa. Ilia da sigua dougi agoane, gawamaga:i hamoi dagoi. Ilia da ilila: hanaiga ahoa. Ilia da Asilia fi ili fidima:ne adole ba:musa: asi. Amola eno fifi asi gala ilia, ili gaga:ma:ne, ilima bidi iaha. 10 Be wali Na da ilima se ima:ne, ili gagadomu. Asilia hina bagade da ili banenesisia, ilia da se nababeba:le sosona:gia:mu.
11 Isala:ili dunu da wadela:i hou fadegama:ne, oloda bagohame hamosa. Be amo oloda da ilia wadela:i hou hame fadegasa. Ilia da amogawi ogogole gobele salasu hou hamobeba:le, bu baligili wadela:i hamosa. 12 Na da Na fi dunuma olelema:ne, sia: bagohame dedesa. Be ilia da amo olelesu da ga fi ilia olelesu defele, higasa. 13 Ilia da Nama gobele salasu hou hamosa, amola amo gobele salasu hu naha. Be Na, Hina Gode, da ilima hahawane hame gala. Amola wali Na da ilia wadela:i hou bu dawa:mu, amola ilima se imunu. Na da ili Idibidi sogega bu asunasimu.
14 Isala:ili dunu ilia da hina bagade diasu gaguli gagai. Be ilia Hahamosu Dunu amo ilia da gogolei dagoi. Yuda fi dunu ilia da gagili sali moilai bai bagade gaguli gagai. Be Na da ilia hina bagade diasu huluane amola moilai bai bagade huluane ulagima:ne, lalu iasimu.”