9
Hosia da Isala:ili Se Iasu Ba:ma:ne Sia:sa
Isala:ili dunu! Dilia lolo nabe hame lalegagui dunu agoane hamonana, amo yolesima! Dilia da dilia Godema baligi fa:le, E yolesi dagoi. Soge huluane ganodini, dilia da uda hina: da:i bidi lasu defele, dilila: da:i amo ogogosu ‘gode’ Ba:ile ema bidi lai dagoi. Dilia dawa:loba amo da udigili Ba:ile ea dilima gagoma bidi ibayale amoga dilia nodoi. Be wali hedolowane, dilia gagoma amola olife susuligi da defele hame ba:mu. Amola waini hano da ebelei dagoi ba:mu. Isala:ili dunu da Hina Gode Ea soge ganodini hame esalebe ba:mu. Ilia da Idibidi sogega masunu amola Asilia soge ganodini, sema ha:i manu nanebe ba:mu. Amo ga fifi lai soge ganodini, ilia da Hina Godema waini iasu amola gobele salasu imunu hamedei ba:mu. Dunu da idigisu amoga ha:i nasea, ledo hamoi dagoi ba:mu. Amo defele, Isala:ili dunu da sema ha:i manu nasea, ledo hamoi dagoi ba:mu. Ilia da ha:i sadima:ne fawane manu. Mogili, Hina Gode Ea Debolo Diasuga imunusa: gaguli masunu da hamedei ba:mu. Amasea, Hina Godema Ea nodoma:ne, Lolo Nabe ilegei eso da doaga:sea, ilia da adi hamoma:bela:?
Wadela:su eso da doaga:sea, Isala:ili dunu da afagogolesi dagoi ba:mu. Amasea, Idibidi dunu da ilia bogoi da:i hodo gagadosea, Memefisi moilai bai bagadega uli dogomu. Ilia silifa gobolo da fisi dagoi ba:mu, amola sogebi amogawi ilia diasu da musa: danu da aya: gaga:nomei amola gagalobo amoga dedeboi dagoi ba:mu.
* Luge 21:22Se imunu eso da doaga:i dagoi. Isala:ili dunu da ilia wadela:i hou hamoi defele dabe lamu. Amo hou da doaga:sea, Isala:ili dunu huluane da noga:le dawa:mu. Dilia da amane sia:sa, “Amo balofede dunu da gagaoui. E da Gode Ea A:silibu amoga ba:la:lusu hamosa hisu sia:sa. Be e da doulasi dagoi.” Dilia da wadela:i hou baligili hamoi dagoiba:le, nama higasa. Gode da na amo balofede dunu ilegei. E da na Ea fi dunuma sisasu olelema:ne asunasi. Be na da habidili ahoasea, dilia da na sio agoane sanenisimusa: dawa:lala. Hina Gode Ea sogedafa amo ganodini, dunu huluane da Gode Ea balofede dunuma ha lai dagoi. Bisisu 19:1-30Ilia Gibia moilaiga wadela:le hamoi, amo defele wadela:i hou baligiliwane hamoi dagoi. Gode da ilia wadela:i hou bu dawa:le, ilima se bagade imunu.
Isala:ili ea Wadela:i Hou amola Amo ea Dabe
10  Idisu 25:1-5Hina Gode da amane sia:sa, “Waini fage da hafoga:i soge ganodini legei ba:sea, da hahawane ba:sa. Na da Isala:ili degabo ba:le, amo defele hahawane ba:i. Figi fage degabo yoi ba:sea, amo amola da noga:idafa. Na da Isala:ili aowalalia degabo yoi ba:loba, amo defele hahawane ba:i. Be Isala:ili fi da Bio Goumiga doaga:loba, ilia da Ba:ilema nodone sia:ne gadosu mui. Amola hedolowane, ilia da ilia wadela:i ogogosu ‘gode’ (ilima ilia da asigisu) amo ilia hou defele, ilia da wadela:idafa hamoi dagoi ba:i.
11 Isala:ili ea gasa bagade hou da sio agoane hagili hobeamu. Ilia da mano lamu hamedei ba:mu. Ilia uda da bu abula agui hame ba:mu.
12 Be ilia da mano lamu ganiaba, Na da amo mano ga oule ahoana:loba, amola afae esalebe hame ba:la:loba. Na da Isala:ili fi yolesiagasea, ilia da se baligiliwane nabimu.”
13 Hina Gode, na da ilia mano enoga desegawane fane lelegelala, amo ba:sa. 14 Di amo dunuma hamoma:ne, na da adi adole ba:ma:bela:? Ilia uda aligime hamoma:ne hamoma! Ilia mano ouga:ne dodo iasu hamedema:ne hamoma!
Hina Gode da Isala:ili Fi ilima Se Ima:ne Fofada:sa
15 Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili dunu ilia wadela:i hou da Giliga:le moilaiga mui. Amogawi, Na da ilima higasu mui. Amola, ilia wadela:le hamobeba:le, Na da ili Na sogega gadili sefasimu. Na da ilima bu hame asigimu. Bai ilia ouligisu dunu huluane da Nama lelei dagoi. 16 Isala:ili dunu da sagai amo ea difi da bioi dagoi amola fage legemu hamedei, Isala:ili da agoai gala. Ilia da mano hame lamu. Be ilia da mano lamu ganiaba, Na da amo ilia dogolegei mano medole lelegela:loba.”
Hosia da Isala:ili Fi Dunu Ilia Hou Olelesa
17 Gode (Ema na da hawa: hamonana) E da Ea fi dunu yolesiagamu. Bai ilia da Ea sia: hame nabasu. Ilia da fifi asi gala amo ganodini udigili lalebe dunu ba:mu.

*9:7: Luge 21:22

9:9: Bisisu 19:1-30

9:10: Idisu 25:1-5