10
Isala:ili fi dunu da waini efe amo da waini fage bagohame legei, amo defele ba:i. Ilia da baligili bagade gaguiwane hamobeba:le, bu oloda bagohame gagui. Ilia soge da ha:i manu bagade heda:beba:le, ilia da sema igi ganumu amo baligili nina: hamoi dagoi.
Be dunu amo da ilia dogo ganodini ogogosu hou fawane hamonana, amo da wali ilia wadela:i hou hamobeba:le, se bagade nabimu. Gode da ilia oloda gadelale salimu amola ilia sema igi ganumu amo wadela:lesimu.
Amo dunu da wali hedolowane amane sia:mu, “Ninia da wali hina bagade hame gala. Bai ninia da Hina Godema hame beda:i. Be hina bagade dunu amola da nini fidimu hamedei ba:mu. Ilia da udigili sia: daha. Amola ilia ogogole sia: ilegesa amola udigili gousa:su hamosa. Dunu ilia da osobo gidinasuga dogosea, bogosu gisi da hedolo heda:mu. Amo defele, moloidafa hou da sinidigili, moloi hame hou agoai ba:sa.
Dunu amo da Samelia moilai bai bagadegawi esalebe da beda:mu. Ilia da Bedele gouliga hamoi bulamagau gawali fisi dagoiba:le, heawini dimu. Ili amola gobele salasu dunu (ili da amo gouliga hamoi bulamagau ea hawa: hamosa) da heawini dimu. Asilia dunu da ea gouli gadofo houga:sea, ilia da a:iya gusa:mu. Asilia dunu da amo ‘gode’ loboga hamoi ilia hina bagade amoma nodoma:ne, Asilia sogega gaguli masunu. Amola Isala:ili da ga fi ilia sia: amo fa:no bobogebeba:le, gogosiasu ba:mu. Isala:ili hina bagade da ifa da:fe hanoga mini ahoabe agoai, gaguli asi dagoi ba:mu. * Luge 23:30; Wamolegei Sia: Olelesu 6:16A:ifene moilai bai bagade agolo da:iya sema sogebi (amogawi Isala:ili dunu da loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadolalebe) da wadela:lesi dagoi ba:mu. Wadela:i gagalobo amola aya: gaga:nomei da ilia oloda dedebomu. Isala:ili dunu da goumi alelaloi amoga amane wele sia:mu, “Nini wamolegema!” amola agolo alelaloi amoga, “Nini dedeboma!” amane wele sia:mu.
Hina Gode da Isala:ili Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
Bisisu 19:1-30Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili dunu da Gibia moilai bai bagadega muni wadela:le hamosu, mae yolele wadela:le hamonana wali doaga:i. Amaiba:le, Gibia moilai bai bagadega ilia da gegesu ba:mu. 10 Na da amo wadela:le hamosu fi ilima doagala:le, ilima se imunu. Fifi asi gala ilia da gilisili Isala:ili fi ilima gegemu, amola Isala:ili dunu ilia wadela:i bagohame hamoiba:le, se iasu ba:mu.
11 Isala:ili da musa:, waha debe bulamagau aseme amo noga:le olele amola gala:ine dabimusa: momagele amola hamomusa: esalebe agoane ba:i. Be na da fedege agoane ea gonomagi da:iya gasa bagade hawa: hamosu hamoma:ne, youge legemu dawa:i galu. Na da Yuda amo osobo gidinasu hiougima:ne hamoi amola Isala:ili da osobo gagaoudama:ne gisi hiougima:ne hamoi. 12  Yelemaia 4:3Na da amane sia:i, ‘Dilia noga:le fima:ne, gaheabolo osobo gidinama. Moloidafa hou bugima. Amasea, dilia da Nama asigiwane esalea, dilia da hahawane hou gamisu agoane lamu. Na, dilia Hina Gode, Nama sinidigimu eso da doaga:i dagoi. Amasea, Na da dilima masea, hahawane olofosu dilima sogadigimu.
13 Be dilia da amo mae dawa:le, wadela:i hou bugili, amola amo ea gamisu fai. Dilia da fedege agoane, ogogosu ea fage amo mai dagoi.
Dilia da dilia gegesu ‘sa:liode’ amola dadi gagui dunu bagohame, amo dilia noga:le gaga:mu dafawaneyale dawa:beba:le, 14 gegesu da dilia fi dunuma doaga:mu amola dilia gagili sali moilai bai bagade huluane da wadela:lesi dagoi ba:mu. Eso afaega, hina bagade Sia:lama:ne da gegene, Bede Abele moilai wadela:lesi. Amola emelali amola ilia manolali da medole dadalega:le sali dagoi ba:i. Dilima misunu hou da amo hou agoane ba:mu. 15 Dilia Bedele dunu! Amo hou da dilima doaga:mu. Bai dilia da baligiliwane wadela:le hamoi dagoi. Gegesu da musia, Isala:ili hina bagade da bogomu.”

*10:8: Luge 23:30; Wamolegei Sia: Olelesu 6:16

10:9: Bisisu 19:1-30

10:12: Yelemaia 4:3