11
Gode da Ema Lelesu Dunu ilima Asigisa
* Gadili Asi 4:22; Ma:diu 2:15Hina Gode da amane sia:sa,
“Isala:ili ea goi hadini esoga, Na da ema asigisu.
Na da e Nagofe agoane e Idibidi sogega esalu amo gadili welegai.
Na ema bagohame wei, be e da Nama bagohame baligi fa:i.
Na dunu da Ba:ilema gobele salasu.
Ilia da loboga hamoi ogogole ‘gode’ ilima gabusiga: manoma gobele salasu.
Be Na Nisu da Isala:ilima ahoasu hou olelei.
Na da Na fi dunu Nima sogoba:le guda:i.
Na da ili noga:le ouligi.
Be ilia da Nama hame nodoi.
Na da asigiliwane ili Nima hiougia guda:i.
Na da youge ilia mugia galu amo fadegai
amola Na da ilima ha:i manu imunusa: begudui.
Ilia Nama sinidigimu higasa. Amaiba:le, ilia da Idibidi sogega dafawane buhagima:ma. Amola Asilia fi da ili ouligimu. Gegesu da ilia moilai ganodini doasa:ili, moilai logo ga:su da mugululi sa:imu. Na fi dunu da ilia hanaiga hamobeba:le, gegesu da ili wadela:lesimu. Ilia da dafawane Nama baligi fa:lala. Youge da ilia mugi da:iya dialebeba:le, ilia da a:iya gusa:mu. Be enoga da amo youge hame gaguia gadolesimu.
Mousese ea Malasu 29:23Isala:ili! Na da habodane di yolesima:bela:?
Na da habodane di fisima:bela:?
Na da A:dama moilai bai bagade amola Siboime moilai bai bagade
Amo wadela:lesi dagoi.
Be Na da habodane amo defele di gugunufinisima:bela:?
Na dima bagadewane asigisa.
Amaiba:le, Na da di gugunufinisimu hamedei ba:sa.
Na da dima ougili se bidi hame imunu.
Na da Isala:ili bu hame wadela:lesimu.
Bai Na da mafua dunu hame, Na da Gode.
Na, Hadigi Gode, Na da ani esala.
Na ougiliwane dima hame misunu.
10 Na da Na fi ilia ha lai dunu ilima laione wa:me agoane gogonomomu. Amasea, Na fi da Nama fa:no bobogemu. Ilia da guma:dini esalu, hedolo Nama misunu. 11 Ilia da Idibidi ganini, sio agoane hedolo hagili misunu, amola Asilia ganini, ‘dafe’ sio defele hedolo hagili misunu. Na da ilia ilila: diasudafa amoga bu oule misunu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Isala:ili amola Yuda ilima bu Se Ima:ne Fofada:i
12 Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili dunu ilia ogogosu hou da Na sisiga:sa. Na da Dafawanedafa amola Hadigi Gode. Be Yuda fi dunu da Nama lelesu hou gebewane hamonana.”

*11:1: Gadili Asi 4:22; Ma:diu 2:15

11:8: Mousese ea Malasu 29:23