12
Hawa: hamosu huluane Isala:ili dunu da hahabe ganini asili gasia hamobe, da hamedei amola wadela:idafa ba:sa. Lelesu hou amola gugunufinisisu hou da bagade heda:sa. Ilia da Asilia fi ilima gousa:su hamosa, amola Idibidi fi ilima bidi lasu hou hamosa.”
Hina Gode da Yuda fi ilima diwaneya udidimu gala. Amola Isala:ili fi ilia hamobeba:le, E da ilima se dabe imunu. Ilia hamobeba:le, E da ilima dabemu. * Mui 25:26; Mui 32:24-26Ilia aowalalia eda Ya:igobe amola Iso ela da gilisili ela ame ea hagomo ganodini esala, ela da ludui. Ya:igobe da asigilaloba, e da Godema ludui. Mui 28:10-22E da a:igele dunuma luduli, osa:le heda:i. E da dinanu, a:igele dunu ema hahawane dogolegele ima:ne adole ba:i. Amola Bedele sogega, Gode da ninia aowalali dunu Ya:igobe ema misini, ema sia:i.
Amo Gode da Hina Gode Bagadedafa. Ninia da Ema nodone sia:ne gadosea, Hina Gode Dio amoga sia:ne gadoma:mu. Amaiba:le, dilia Ya:igobe egaga fi! Dilia Gode Ea hou dafawaneyale dawa:ma, amola Ema sinidigima! Ema madela:gili, moloidafa hou hamoma. Amola Gode Ea hawa: hamosu ba:ma:ne, gebewane ouesaloma.
Eno Fofada:su Hou
Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili dunu da Ga:ina:ne dunu defele, gigiadofasu hou hamonana. Ilia da hanaiba:le ilima bidi lasu dunu ilima ogogosa. Ilia dioi defei ba:su liligi da giadofale dioi defei olelesa. Ilia da amane sia:sa, ‘Defea! Ninia da bagade gagui gala. Amola ninia da dunu eno ilima liligi ogogole bidilaiba:le, ilia da ninima diwaneya udidimu da hamedei.’ Gobele Salasu 23:42-43Be Na, dilia Hina Gode, Na da dili Idibidi sogega fisili masa:ne, ga oule misi. Amola, dilia da hafoga:i soge ganodini, abula diasuga esalea, Na da dilima misi. Na hamomuba:le, dilia da bu abula diasu ganodini esalebe ba:mu. 10 Na da balofede dunu ilima sia:ne, ilima esala ba:su bagohame amoga olelei. Ilia lafidili, Na da Na fi dunuma sisasu bagohame olelei. 11 Be dilia da Gilia:de sogega, loboga hamoi ogogole ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadolala. Amo hou hamosu dunu da bogosu ba:mu. Dilia da bulamagau gawali Giliga:le sogega gobele sala. Be amogawi, oloda huluane da ma:buale, igi fawane gegedole legei ba:mu.”
12  § Mui 29:1-20Ninia aowalali eda, Ya:igobe, da hemonega Mesoubouda:imia sogega hobea:i. Amogawi, e da uda lamusa:, dunu eno ea sibi ouligisu hawa: hamosu. 13  ** Gadili Asi 12:50-51Hina Gode da Isala:ili dunu Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamonana esalu, amo gaga:ma:ne amola ouligima:ne, balofede dunu asunasi. 14 Isala:ili dunu ilia hamobeba:le, Hina Gode da ougi bagade gala. Ilia da wadela:le hamoiba:le, bogosu dabe lamu da defea. Ilia da Ema gogosiasu iabeba:le, Hina Gode da ilima se dabe imunu.

*12:3: Mui 25:26; Mui 32:24-26

12:4: Mui 28:10-22

12:9: Gobele Salasu 23:42-43

§12:12: Mui 29:1-20

**12:13: Gadili Asi 12:50-51