16
Moua:be da Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
Sila moilai bai bagade da Moua:be hafoga:i soge amo ganodini gala. Amoga, Moua:be dunu da Yelusaleme ouligisu dunu ilima sibi mano iasisa. Ilia da Anone Hano amo ea bega: ouesalebe ba:sa. Ilia da udigili lalebe. Ilia da sio amo da enoga ilia bibi amoga sefasi agoai ba:sa.
Ilia da Yuda dunuma amane adole ba:sa, “Ninia adi hamoma:bela:? Dilia adoma! Nini gaga:ma! Ifa da gia:i esomogoa amoga ougi iaha. Amo defele, ninia da dilia ougiga helefimusa: dawa:lala. Ninia da mugululi asi dunu. Dunu eno da nini mae ba:ma:ne, dilia nini wamolegema. Ninia da dilia soge ganodini esaloma:ne, dilia logo fodoma. Eno dunu nini mae wadela:ma:ne, dilia gaga:ma. (Fa:no amo se nabasu amola soge wadela:su hou da dagoiwane ba:mu. Wadela:lesisu dunu da asi dagoi ba:mu. Amasea, Da:ibidi egaga fi dunu afae da Hina Bagade ba:mu. E da moloidafa amola asigiwane, Ea fi dunu ouligimu. E da hedolo hou ida:iwane fawane hamomu, amola E da ouligibiba:le, moloidafa fofada:su hou da ba:mu.)
Yuda dunu da amane sia:sa, “Ninia da nabi dagoi. Moua:be dunu da gasa fili ilila: hou gaguia gadosa. Ilia da gasa fili hidasa, be ilia hidasu hou da hamedei.”
Moua:be dunu da se bagade nababeba:le, bagadewane dimu. Ilia da musa: Geha:lasede moilai bai bagadega ha:i manu ida:iwane nasu, amo dawa:beba:le dimu. Ilia da baligiliwane da:i diomu. Ifabi amo Hesiabone gadenei, amola Sibima moilai waini sagai (Moua:be ouligisu dunu da amoga waini nanu, feloale asi) amo da wadela:lesi dagoi. Musa: amo waini sagai da soge amo da Ya:isa moilai bai bagade asili, gusudili asili, hafoga:i sogega doaga:i, amola gududi asili, Bogoi Hano Wayabo ea na:iyado bega: doaga:i - soge bagade. Wali, na da Sibima waini sagai amola Ya:isa moilai bai bagade amo dawa:beba:le, disa. Na da Hesiabone amola Ilia:ile amo moilai dawa:beba:le, disa. Bai dunu hahawane ba:ma:ne, waini fage amola ha:i manu faisu da hame ba:sa. 10 Wali amo nasegagi ifabi ganodini, haha dunu da hame ba:sa. Waini sagai ganodini dunu afae da hame wele sia:sa o gesami hame hea:sa. Amola waini hano hamoma:ne, dunu afae da waini fage amoga hame osa:gisa. Hahawane wele sia:su da dagoi. 11 Na da Moua:be amola Geha:lasede dawa:beba:le, da:i dioiba:le, gogonomosa. 12 Moua:be fi dunu da ilia goumi sema sogebi amola sia:ne gadosu diasu amoga ilia ogogosu ‘gode’ liligi amoma sia:ne gadomusa: ahoasea, helei bagade naba. Be amo da ili fidimu hamedei.
13 Amo sia: huluane Hina Gode da Moua:be fi ilia hou olelema:ne, musa: sia:i dagoi.
14 Amola wali Hina Gode da amane sia:sa, “Ode udiana da gidigili, amo esodafa Moua:be fi ilia bagade gagui hou da ebelei dagoi ba:mu. Wali ilia da dunu bagohame esala, be bagahamedafa da esalebe ba:mu, amola amo bagahame esalebe da gasa hame ba:mu.”