15
Gode da Moua:be Dunu Fi Wadela:lesimu
* Aisaia 25:10-12; Yelemaia 48:1-47; Isigiele 25:8-11; A:imose 2:1-3; Sefanaia 2:8-11Moua:be fi ea hou olelema:ne, sia: da amane gala. A moilai bai bagade amola Gio moilai bai bagade da gasi afadafa fawane ganodini, gugunufinisi dagoi ba:sa. Amola Moua:be soge ganodini, sia: da hame naba. Ouiya:su fawane naba. Daibone moilai bai bagade dunu da agoloba:le heda:le, ilia ogogosu ‘gode’ ea nodosu gagui liligi amoga dinana. Nibou moilai bai bagade amola Mediba moilai da wadela:lesi dagoiba:le, Moua:be dunu da didigia:lala. Ilia bagade da:i dioiba:le, ilia dialuma amola mayabo waga:i dagoi. Dunu huluane moilai logo ganodini da wadela:i eboboi abula amoga ga:i dagoi ba:sa. Moilai gagoi ganodini, amola diasu gadodili esalebe dunu huluane da dinanawane wele sia:sa. Hesiabone amola Isala:ili dunu da se nabawane wele sia:sa. Amola Ya:iha:se dunu da ilia wele sia:su amo sedagaga naba. Dadi gagui dunu amolawane da yagugusa. Ilia da bagadewane beda:i. Amo hou da Moua:be fi ilima doaga:beba:le, na da ilima dawa:lala. Dunu da hobeale, Soue moilai bai bagade amola Egalade Selisiade moilai bai bagadega doaga:i. Mogili da Liuhidi doaga:musa: diginiwane logoga ahoa. Mogili da Holona:ime moilaiga doaga:musa: diginiwane hobeasa. Nimilimi hano da hafoga:i dagoi. Gisi ea bega: dialebe da bioi dagoi, amola golofoyei liligi da hamedafa ba:sa. Dunu mogili ilia liligi huluane gaguli Yodima Ifa Fago degele, hobeale masunu logo hogolala. Moua:be soge alalo legei huluane amoga dunu da gilisili bagadewane dinana. Egela:ime moilai amola Bieilimi moilaiga didigia:su bagade naba. Daibone moilai bai bagadega hano da maga:mega yoi hamoi dagoi. Amola Gode da amo dunu ilima bu baligili se eno imunusa: dawa:lala. Dafawane! Moua:be dunu huluane ilia soge ganodini esalebe ba:sa, amo huluane da medole legei dagoi ba:mu.

*15:1: Aisaia 25:10-12; Yelemaia 48:1-47; Isigiele 25:8-11; A:imose 2:1-3; Sefanaia 2:8-11