48
Moua:be Soge da Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
* Aisaia 15:1 - 16:14, 25:10-12; Isigiele 25:8-11; A:imose 2:1-3; Sefanaia 2:8-11Hina Gode Bagadedafa da Moua:be soge amoma misunu hou amane olelei, “Nibou fi dunu ilima asigima! Bai ilia moilai da wadela:lesi dagoi. Ha lai dunu da Giliada:ime moilai bai bagade lale, ea gasa bagade gagili sali diasu mugululi, ea fi dunu gogosiama:ne ilima hasalasi.
Moua:be ea gasa bagade hou da wadela:lesi dagoi. Ha lai dunu da Hesiabone moilai bai bagade lale, Moua:be fi huluane wadela:lesimusa: ilegelala. Ha lai dadi gagui dunu da Doulasi Dunu moilaiga doagala:musa: ahoasea, hasalasimu.
Holona:ime moilai bai bagade dunu da bagade wele sia:sa, ‘Gugunufinisisu! Gegesu manebe!’
Moua:be da wadela:lesi dagoi. Mano ilia dinanebe nabima!
Ilia dinanebe nabima! Logo amo da Liuhidi moilaiga heda:sa, amola Holona:ime amoga doaga:sa, amoga ilia da digini ahoa. Ilia da amane sia:sa, ‘Hedolo! Dilia esalusu gaga:ma:ne, hehenama! Hafoga:i sogega sigua dougi defele hobeama!’
Moua:be fi dunu! Dilia da dilia gasa dafawaneyale dawa:i. Be wali dilia da enoga hasalasi dagoi ba:mu. Dilia ogogosu ‘gode’ Gimosie amola ea ouligisu dunu amola gobele salasu dunu da mugululi asi dagoi ba:mu.
Moilai huluanedafa da wadela:lesi dagoi ba:mu. Afae da hame dialumu. Fago amola umi amola soge huluane da wadela:lesi dagoi ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.
Moua:be ea bogoi dawa:digima:ne, uli dogoi da:iya igi wanonesima. E da hedolowane wadela:lesi dagoi ba:mu. Ea moilai huluane da mugului dagoi ba:mu amola amo ganodini, dunu da bu hame esalumu.” 10 (Nowa da Hina Gode Ea hawa: hamosu higale hamobe, ema gagabusu aligima:ne ilegemu da defea. Nowa da ea gegesu gobiheiga dunu eno hame hedofasa, ema gagabusu aligima:ne ilegemu da defea.)
Moua:be Moilai Huluane da Gugunufinisisi Dagoi Ba:mu
11 Hina Gode da amane sia:i, “Moua:be da eso huluane gaga:iwane esalu. Ea fi da hamedafa mugululi asi ba:i. E da waini hano amo da ganagu eno enoga hame soga:sali agoane. Ea gawini ba:su da hame wadela:lesi, noga:i gala. 12 Amaiba:le, wali, eso da misunu amoga Na da dunu amo Moua:be waini hano agoane sogadigima:ne, asunasimu. Ilia da Moua:be waini faigelei amo hagia:le goudane fifili wadela:lesimu.
13 Amasea, Isala:ili dunu da musa: ilia ogogosu ‘gode’ Bedele ema dafawaneyale dawa:i be ema dafawaneyale dawa:su hou yolesi, amo defele Moua:be dunu da ilia ogogosu ‘gode’ Gimosie ema dafawaneyale dawa:su hou yolesimu. 14 Moua:be dunu! Dilia abuliba:le hidale, dilia da gasa bagade gegesu dunu gegesu ganodini adoba:i dagoi, amo udigili sia:sala:?
15 Moua:be soge amola ea moilai huluane da wadela:lesi dagoi. Ea ayeligi dunu noga:idafa huluane da medole legei dagoi ba:sa. Na da Hina Bagade, Hina Gode Bagadedafa, amola Na da sia:i dagoi.
16 Moua:be ea wadela:mu eso amola ea mugulumu eso da gagadenena mana.
17 Dilia dunu amo gadenene esala amola dunu huluane amo da ea musa: gasa bagade hou dawa: dunu! Ema asigiba:le, da:i dioma! Amane sia:ma, ‘Ea gasa bagade ouligisu hou da wadela:lesi dagoi. Ea gasa amola ea hadigi da bu hamedafa ba:mu.’
18 Dilia dunu amo da Daibone moilai bai bagade ganodini esala! Eno dunu da dilima nodosu. Be wali amo hadigi sogebi yolesili, osobo dou amoga fima. Moua:be e wadela:lesimu dunu da doaga:i dagoi. E da Moua:be ea gasa bagade gagili sali diasu amo mugului dagoi.
19 Dilia Aloua moilai amo ganodini esalebe dunu! Logo bega: ouleloma! Dunu amo da hobeale ahoanebe ba:sa, ilima adi hou da Moua:bema doaga:i dagoi, amo adole ba:ma. 20 Ilia da bu adole imunu, ‘Moua:be da dafai dagoi. Ema asigiba:le, dima! Bai e da gogosiasu lai dagoi. Anone Hano bega: amo Moua:be da wadela:lesi dagoi ha:giwane sia:ma.’
21-24 Na da agolo da:iya umi soge moilai amoma fofada:i dagoi. Amo da Houlone amola Yasa, Mefa:ia:de, Daibone, Nibou, Bede Dibalada:ime, Giliada:ime, Bedega:imuli, Bedemioune, Giliode amola Bosela. Moilai huluane, gadenene amola sedaga, amo da Na fofada:su ba:i dagoi. 25 Moua:be ea gasa fi hou da goudanesi dagoi. Ea gasa huluane da wadela:lesi dagoi. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Moua:be da Fofonoboi Dagoi Ba:mu
26 Hina Gode da amane sia:i, “Moua:be amo feloama:ne hamoma! E da Nama odoga:i dagoi. Moua:be da hi isoi amo da:iya bebesomu. Amola eno dunu amo ba:beba:le, oufesega:mu. 27 Moua:be fi! Dawa:ma! Dilia da Isala:ili dunu ilima oufesega:su. Abuliba:le? Ilia da wamolasu dunuma gilisibala:?
28 Dilia Moua:be sogega esalebe dunu! Dilia moilai yolesima! Agolo gafulu amoga esalomusa: masa! Dafe sio da gafulu la:idi ea bibibi amo defele bibila masa. Dilia amo defele hamoma! 29 Moua:be fi da gasa fi hamosa. Na da nabi dagoi. Ilia hidale gasa fili, ilia hou da eno dunu huluane ilia hou baligisa amo hidale dawa:sa. 30 Na, Hina Gode, da ilia gasa fi hou dawa:. Ilia hidasu hou da hamedei liligi agoane ba:mu, amola ilia hawa: hamobe liligi da hame dialumu. 31 Amaiba:le, Na da Moua:be esalebe dunu huluane dawa:sea, dimu. Amola Ge Helese dunu amo dawa:sea, dimu. 32 Na da Ya:isa dunuma dawa:iba:le disu. Be Na da Sibima dawa:sea, baligili dimu. Sibima moilai bai bagade! Di da fedege agoane waini efe amo ea amoda da Bogoi Hano Wayabo amo baligili, Ya:isa moilai bai bagadega doaga:sa. Be wali dia mugi oubiga fage ligi amola dia waini fage da wadela:lesi dagoi. 33 Moua:be nasegagi soge da hahawane hou fisi dagoi. Na da waini hano waini fage banenesisu amoga mae masa:ne logo ga:i. Waini hano hamosu dunu da hahawane wele sia:su be wali hame ba:sa. 34 Hesiabone amola Ilia:ile dunu fi da bagade wele sia:be. Dunu huluane asili Ya:iha:se moilai bai bagadega doaga:sea da amo wele sia:su naba. Soue, Holona:ime amola Egela:de Sielisiaia, amo fi huluane da ilia wele sia:su naba. Amola Nimilimi Hano fonobahadi da hafoga:i dagoi. 35 Moua:be fi dunu da ilia ogogosu ‘gode’ ilima ilia nodone sia:ne gadosu sogebi amoga gobele salasu hou hamonana. Be Na da ilia logo hedofamu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.
36 Amaiba:le, Na da Moua:be fi dunu amola Ge Helese dunu ilima asigiba:le, dunu amo da bogoi idigisa amoga baidama dusa, amo defele heawini da:i diosa. Bai ilia musa: gagui liligi huluane da fisi dagoi. 37 Ilia huluane da ilia dialuma hinabo amola ilia mayabo waga:i dagoi. Ilia da ilila: lobo fa:ginisisi amola ilia da wadela:i abula eboboi gasisasali dagoi. 38 Diasu gadodili amola moilai mogoa sogebi amo ganodini, didigia:lalebe fawane naba. Bai dunu da ganagu amo dunu huluane higabeba:le goudasa, amo defele Na da Moua:be fi goudanesi. 39 Moua:be da goudai dagoi. Wele sia:ma! Moua:be da gogosiasu lai dagoi. E da mugului dagoi. Amola, fifi asi gala da ilia soge sisiga:le fi diala da ilima oufesega:sa. Na Hina Gode da sia:i dagoi.”
Moua:be da Dafawane Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
40 Hina Gode da ilegei dagoi. Dunu fi eno da buhiba amo ea ougia ilua:lebe defele, Moua:be ilima doagala:mu. 41 Amasea, Moua:be ea moilai amola gagili sali diasu huluane lai dagoi ba:mu. Amo esoga, Moua:be dadi gagui dunu da uda ea mano lamu gadenebeba:le beda:sa, amo defele bagade beda:mu. 42 Moua:be da wadela:lesi dagoi ba:mu. E da fidafa agoane bu hame ba:mu. Bai amo fi da Nama odoga:i dagoi.
43 Moua:be fi dunu dafawane gugunufinisima:ne, beda:su hou, uli dogoi amola sani fawane da momagele diala. Hina Gode da amo ilegei dagoi. 44 Nowa da beda:su hou amoga hobeamusa: dawa:sea da uli dogoi ganodini dafamu amola nowa da uli dogoi amo si dasea amola bu heda:le hobeasa, e da eno sani amo ganodini sa:imu. Bai Hina Gode da Moua:be ea wadela:su eso ilegei dagoi. 45 Gasa hamedei mugululi asi dunu da Hesiabone (musa: hina bagade Saihone da ouligisu) amo ganodini gaga:ma:ne wamoaligimusa: dawa:lala. Be amoga lalu sawa: da heda:lalebe. Moua:be fi dunu da gegesu hahawane ba:su. Be wali ilia alalo amola goumi da laluga nei dagoi ba:sa.
46 Moua:be dunuma asigima! Ilia da ogogosu ‘gode’ Gimosie ema nodone sia:ne gadosu. Be ilia huluane da wadela:lesi dagoi, amola ilia egefe amola idiwi da ga udigili hawa: hamomusa: hiouginana asi dagoi ba:sa.
47 Be hobea Hina Gode da Moua:be soge amoma bu hahawane hou imunu. Amo hou huluane, Hina Gode da Moua:be amoma hamoma:ne sia:i dagoi.

*48:1: Aisaia 15:1 - 16:14, 25:10-12; Isigiele 25:8-11; A:imose 2:1-3; Sefanaia 2:8-11