25
Nodoma:ne Gesami Hea:su
Hina Gode! Di da na Gode!
Na da dima nodone dawa:mu amola Dia Dio amoma nodone sia:ne gadomu.
Di da fofogadigisu hou hamoi dagoi.
Amola mae giadofale, Dia hemonega hamomu ilegei
amo Dia hamoi dagoi.
Di da moilai bai bagade bagohame mugululi,
amola ilia gaga:su gagoi wadela:lesi dagoi.
Ninia ha lai hina bagade ilia diasu gagui,
amo da wadela:lesi dagole, bu hamedafa ba:mu.
Dunu amo da gasa bagade fifi asi gala ganodini esala da Dima nodomu.
Nimi bagade hame asigi fifi asi gala ilia moilai bai bagade amo ganodini,
ilia da Diba:le bagade beda:mu.
Hame gagui amola gasa hame hahani dunu da bidi hamosu eso amoga,
Dima hobeale, gaga:su noga:i ba:su.
Isu bagade manoba, Di da ili gaga:sa.
Amola eso bagade gia:sea, Dia da ilima ougi olelesa.
Hame asigi nimi bagade dunu da anegagi eso isu mabe agoane
eno dunu doagala:sa.
Amola ilia da esoi bagade agoane doagala:sa.
Be Di, Hina Gode, da ninia ha lai dunu ouiya:lesi dagoi.
Mu mobi da eso gia:i anegagisa,
amo defele Di da hame asigi nimi bagade dunu
ilia halasu ouiya:ma:ne hedofasa.
Gode da Lolo Nabe Hahamosa
Guiguda:, Saione Goumiga, Hina Gode Bagadedafa da osobo bagade fifi asi gala huluane misa:ne, Lolo Nabe hahamomu. Amoga, ilia da ha:i manu noga:idafa amola waini hano ida:iwane gala manu. Guiguda:, E da hedolowane da:i dioi amo da fifi asi gala huluane mu mobi agoane dedebosa, amo fadegale fasimu. * 1 Golidia 15:54; Wamolegei Sia: Olelesu 7:17, 21:4Ouligisudafa Hina Gode da bogosu hou amo bu mae ba:ma:ne gugunufinisimu. E da dunu huluane ilia disu si hano doga:mu. Ea fi dunu da osobo bagadega fifi asi gala huluane ganodini, gogosiane se nabasu amo nabaha. Be Hina Gode da amo gogosiasu fadegale fasimu. Hina Gode Hisu da sia:i dagoi.
Amo hou doaga:sea, dunu huluane da amane sia:mu, “E da ninia Gode! Ninia da Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le amola lalegaguiba:le, E da nini gaga:i dagoi. E da Hina Godedafa! Ninia da Ea hou lalegagui dagoi. Amaiba:le, ninia da wali hahawane bagade. Bai E da nini gaga:i dagoi.”
Gode da Moua:be fi ilima Se Imunu.
10  Aisaia 15:1-16.14; Yelemaia 48:1-47; Isigiele 25:8-11; A:imose 2:1-3; Sefanaia 2:8-11Hina Gode da Saione Goumi fi amo gaga:mu. Be Moua:be fi da gisi bulamagau iga amo ganodini osa:gili banenesi dagoi ba:sa, amo defele ilia da osa:gili, banenesi dagoi ba:mu. 11 Ilia da dasi sa:imusa: defele ilia lobo ilua:mu, be Gode da ili gogosiama:ne banenesimu, amola ilia lobo da gasa hameba:le, gasi gudumu.
12 Moua:be fi da ilia gaga:su gagoi sedadewane gagula heda:i. Be amo huluane, Gode da mugululi wadela:lesili, ilia sa:ili osobo su amoga doaga:mu.

*25:8: 1 Golidia 15:54; Wamolegei Sia: Olelesu 7:17, 21:4

25:10: Aisaia 15:1-16.14; Yelemaia 48:1-47; Isigiele 25:8-11; A:imose 2:1-3; Sefanaia 2:8-11