^
Ya:mese
Ya:mese
Dafawaneyale Dawa:su Hou amola Bagade Dawa:su Hou
Bagade Gagui amola Hame Gagui
Adoba:su Hou
Nabima amola Hamoma
Godema Fa:no Bobogesu Houdafa
Gode da Dunu Huluane Defele Ba:sa
Dafawaneyale Dawa:beba:le Hawa: Hamoma
A:ibalaha:me ea Dafawaneyale Dawa:su Hou
Dunu ilia Gona:su Hou
Bagade Dawa:su Hou amo da Hebeneganini Misi
Osobo Bagade Hou amoma Na:iyado Hou
Sisasu. Dilia Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Dunu ema Mae Lasogoma
Hidale Gasa Fi Hou Mae Hamoma:ne Sisasu
Bagade Gagui Dunuma Sisasu Sia:
Sia:ne Gadoiwane Gebewane Ouesaloma