51
Hina Gode da Ba:bilone amoma eno Se Ima:ne Fofada:i
Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Ba:bilone soge amola ea fi dunu ilima wadela:su fo iasimu. Na da ga fi amo Ba:bilonema doagala:musa: asunasimu. Ilia da fo da bioi gisi amo fulabole gaguli ahoabe defele, Ba:bilone wadela:lesimu. Amo wadela:su eso da doaga:sea, ilia da la:ididili, la:ididili doagala:sea, soge da liligi hamedafa ba:mu. Hedolo doagala:ma! Ba:bilone dunu da ilia ga:su gasisa:lasa:besa:le amola dadiga gala:sa:besa:le, hedolo doagala:ma! Ayeligi dunuma mae asigima! Dadi gagui wa:i huluane gugunufinisima! Ilia da gala:le gagai, moilai bai bagade ilia logo ganodini bogogia:mu. Isala:ili fi dunu amola Yuda fi dunu da Na, Isala:ili Hadigi Godedafa, amoma wadela:le hamoi dagoi. Be Na, Hina Gode Bagadedafa, da ela hame yolesi. Isala:ili dunu amola Yuda dunu! Ba:bilone soge yolesili, dilia esalusu gaga:ma:ne, hobeama! Ba:bilone da wadela:le hamobeba:le, dilia bogosu ba:mu da defea hame galebe. Na da wali Ba:bilone fi ilima dabe iaha amola ea wadela:i houba:le, se iasu iaha. * Wamolegei Sia: Olelesu 17:2-4, 18:3Ba:bilone da Na lobo ganodini gouliga hamoi faigelei agoane ba:i. Osobo bagade fifi asi gala da amoga nabeba:le, feloale agoane hamoi. Ilia da amo ea waini hano nabeba:le, dadousu hamoi dagoi. Be wali Ba:bilone da hedolowane dafai dagoi amola wadela:lesi dagoi ba:sa. Ea dafabeba:le, didigia:ma! Ea fa:ginisi uhima:ne, manoma lamu. Wamolegei Sia: Olelesu 18:5Ga fi dunu amogawi esalu da amane sia:i, ‘Ninia da Ba:bilone fidimusa: dawa:i galu. Be fidimu eso da baligi dagoiba:le hamedei. Ninia wali e yolesili, ninia sogega buhagimu. Gode da Ea gasa defele, amoga Ba:bilonema se i dagoi. E da amo gugunifinisidafa.’ ” 10 Hina Gode da amane sia:sa, “Na fi dunu da ha:giwane amane wele sia:sa, ‘Hina Gode da ninia hou da moloi, amo olelei dagoi. Hadiga! Ninia asili, Yelusaleme fi dunu ilima ninia Hina Gode Ea hamobe, amo ilima olelela:di.’ ”
11 Hina Gode da Ba:bilone amo wadela:musa: ilegei dagoiba:le, E da Midia dunu ilima sia:i. Ba:bilone fi da Ea Debolo wadela:lesi dagoi. Amaiba:le, E da Midia fi amo Ba:bilone fi dunuma dabe imunusa: asunasimu. Doagala:su ouligisu dunu da amane sia:sa, ‘Dilia dadi debema! Dilia ga:su liligi momagema! 12 Ba:bilone gagoi dobea amo doagala:su, dawa:ma:ne hahamosu hou olelema! Sosodo aligisu dunu ilima gasa ima! Sosodo ouligisu dunu ilia hawa: hamosu sogebi amoga masa:ne sia:ma! Dunu eno da wamoaligili desegaligimusa: asunasima!” Hina Gode da Ea sia:i defele, Ba:bilone dunu ilima hamoi dagoi. 13  Wamolegei Sia: Olelesu 17:1Ba:bilone soge da hano bagohame gala, amola liligi noga:i bagade gagui gala. Be ea wadela:mu eso da doaga:i dagoi, amola ea esalusu da fedege agoane efe amo da damunisi dagoi ba:sa. 14 Hina Gode Bagadedafa da Hi Esalusuba:le ilegei dagoi. E da dunu bagohame, danuba: wa:i defele, Ba:bilone amoga doagala:musa: oule misunu. Amola ilia da hasalabeba:le, ha:giwane wele sia:mu.
Godema Nodoma:ne Gesami Hea:su
15 Hina Gode da Ea gasaga osobo bagade hamoi;
Ea asigi dawa:su noga:i amoga E da osobo bagade hahamoi
amola mu amola ilua:i.
16 Ea sia:beba:le, hano muagado dialebe da gobe nabi.
E da mu mobi amo osobo bagade bega: diala amo gaguli maha.
E da ha:ha:na nene gala:musa: hamosa.
Amola Ea fo diasu sesei amoga fo asunasisa.
17 Amo hou ba:beba:le, dunu da gasa hame amola gagaoui agoane ba:sa. Dunu amo da ilia loboga ogogosu ‘gode’ hamosu, da amo ‘gode’ ilima dafawaneyale dawa:su hou yolesisa. Bai ‘gode’ ilia loboga hamoi liligi da hame esala, hamedei liligi fawane.
18 Ilia da hamedei liligi, amola dunu da ili higamu da defea. Hina Gode da ilima dabe ima:ne masea, ilia da wadela:lesi dagoi ba:mu.
19 Be Ya:igobe ea Gode da ili defele hame. Amo Gode Hi da liligi huluanedafa hahamoi. E da Isala:ili fi, Ea Fidafa hamoma:ne ilegei dagoi. Ea Dio da Hina Gode Bagadedafa.
Hina Gode Ea ‘Ha:ma’
20 Hina Gode da amane sia:sa, “Ba:bilone! Di da Na ‘ha:ma’ (hammer) gala. Di da Na gegesu liligi. Na da di amoga fifi asi gala amola hina bagade fi amo goudanesi.
21 Na da dia lobo amoga hosi, amoga fila heda:i dunu, sa:liode amola ilia genonesisu dunu goudai dagoi.
22 - 23 Na da dia loboga dunu, uda da:i hamoi, ayeligi, dunu mano, uda mano, laigebo ouligisu dunu, ilia laigebo wa:i, osobo gidinasu dunu amola ilia hosi, hina bagade dunu amola ilia eagene ouligisu dunu, amo medole lelegei dagoi.
Ba:bilone amoma Se Iasu
24 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Ba:bilone amola ea fi dunu ilima dabe imunu. Bai ilia da Yelusaleme fi ilima wadela:le bagade hamoi. 25 Ba:bilone! Di da osobo bagade wadela:su goumi agoane ba:sa. Be Na, Hina Gode, da dia ha lai esala. Na da di gagulaligili, mugululi, di osoboga umi agoane hamone, laluga ulagili, di da nasubu fawane dialebe ba:mu. 26 Igi huluane dia mugului ganodini dialebe ba:sea, amo dunu da diasu eno gagumusa: hamedafa lamu. Di da eso huluanedafa wadela:i hafoga:i soge agoane dialebe ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.
27 Ba:bilone amoma doagala:musa: dawa:digisu hahamoma! Fifi asi gala huluane nabima:ne, dalabede fulabole duma. Fifi asi gala da Ba:bilonema doagala:musa:, momagema! Elala:de amola Minai amola A:siegena:se amo hina bagade fi Ba:bilonema doagala:ma:ne sia:ma! Doagala:su ouligima:ne, bisilua dunu ilegema! Hosi wa:i amo danuba: wa:i bagade agoane, oule heda:ma! 28 Fifi asi gala da Ba:bilonema doagala:musa: momagema! Midia hina bagade huluane amola ilia ouligisu dunu amola eagene ouligisu dunu amola soge ilia ouligisa amo ilia dadi gagui wa:i huluane, amo misa:ne sia:ma! 29 Osobo bagade da fofogolala! Bai Hina Gode da Ba:bilone soge wadela:lesili, bu hafoga:i dunu hame esalebe soge hamomusa: ilegei dagoi, amola E da amo ilegesu hamonana. 30 Ba:bilone dadi gagui ilia da bu gegenanu yolesili, ilia gagili sali diasu ganodini beda:iwane esala. Ilia da ilia nimi bagade hou fisili, bu gasa hame uda agoane ba:sa. Moilai holei ga:su da mugului dagoi, amola diasu da laluga nenana. 31 Sia: adole iasu dunu, eno amola eno bagohame, da Ba:bilone hina bagade ema, ha lai dunu da la:ididili amola la:ididili ea moilai bai bagade amoma doagala:lala, amo adole imunusa: ema doaga:lala. 32 Ha lai dunu da hano degesu lai dagoi, amola gagili sali diasu huluane laluga ulagisa. Ba:bilone dadi gagui dunu da beda:i bagadeba:le, hobeamusa: dawa:lala. 33 Ilia ha lai dunu da ili hedofale, ilia da gagoma ha:i manu lamu diasuga osa:gisa amo defele ili ososa:gimu. Na, Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode, da sia:i dagoi.”
34 Ba:bilone hina bagade da Yelusaleme dadega:le, mai dagoi. E da amo moilai bai bagade faigelei defele, hagia:i dagoi. E da hanome defele, Yelusaleme da:gi dagoi. E da ea hanaiga ea liligi gesowale lale, eno hame lai udigili ha:digi.
35 Saione fi dunu da amane sia:mu da defea, “Ba:bilone fi da ninima se bagade iabeba:le, Hina Gode da ilima fofada:nanu, ilima se imunu da defea.” Amola Yelusaleme fi dunu da amane sia:mu da defea, “Ba:bilone fi da nini se nabima:ne hamoiba:le, ilisu da dabe lamu da defea.”
Hina Gode da Isala:ili Fidima:ne Sia:i
36 Amaiba:le, Hina Gode da Yelusaleme fi dunu ilima amane sia:i, “Na da dilimagale fofada:mu. Na da dilia ha lai ilima dabe imunu. Bai ilia da dilima wadela:le hamoi. Na da ilia hano huluane hafoga:ma:ne hamomu. 37 Ba:bilone soge da mugului liligi lelegela heda:i agoane ba:mu. Amo ganodini, sigua ohe fawane esalebe ba:mu. Amo soge da wadela:idafa agoane ba:mu. Dunu da amo ganodini hame esalumu amola nowa da amo soge ba:sea da bagadewane beda:mu. 38 Ba:bilone dunu da laione wa:me agoane husa amola laione wa:me mano agoane halahalasa. 39 Ilia da uasu dunu! Na da ili feloama:ne amola hahawane ba:ma:ne, ilima lolo nabe hahamomu. Ilia da golale, hamedafa nedigimu. 40 Dunu da sibi mano amola goudi amola sibi gawali amo medole legemusa: oule ahoa, amo defele Na da Ba:bilone dunu medole legemusa: oule masunu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Ba:bilone da Gugunufinisi Dagoi Ba:mu
41 Hina Gode da amane sia:sa, “Ba:bilone (moilai bai bagade Ba:bilone soge ganodini) amoma osobo bagade fifi asi gala huluane da nodosu. Be wali amo da ea ha lai amoga gagulaligi dagoi. Wali fifi asi gala da Ba:bilone wadela:idafa hamoi ba:sa.
42 Fedege agoane, hano wayabo bagade da Ba:bilone dedeboi dagoi. Ea gafului da fugala:le, ema dedeboma:ne asi dagoi. 43 Moilai huluane da beda:ma:ne wadela:idafa ba:sa. Ilia da hano hamedene hafoga:i soge agoane ba:sa. Amo ganodini, dunu da hame esala amola amogawi hame ahoa. 44 Na da Ba:bilone ogogosu ‘gode’ Bele, ema se imunu. Amola ea wamolai liligi bu samogemu. Fifi asi gala da ema bu hame nodone sia:ne gadomu. Ba:bilone gagoi ea dobea da mugului dagoi. 45 Isala:ili dunu! Amo soge fisili, hobeama! Na ougi bagadedafa mae ba:ma:ne, dilia esalusu gaga:ma:ne, hobeama! 46 Dilia da udigili sia:dabe nababeba:le, mae beda:ma! Ode huluane amoga dilia da udigili sia:daha naba. Amo da udigili gegesu sia:dalebe, amola hina bagade eno da eno hina bagade amoma gegemusa: sia:dala. 47 Amaiba:le, eso da misunu, amoga Na da Ba:bilone ogogosu ‘gode’ ilima se imunu. Soge fi huluane da gogosiasu ba:mu amola dunu huluane da medole legei dagoi ba:mu. 48  § Wamolegei Sia: Olelesu 18:20Gagoe (north) fi amo da Ba:bilone wadela:musa: misini, amola Ba:bilone gugunufinisi dagoi ba:sea, liligi huluane osobo bagadega amola muagado amoga diabe, da hahawaneba:le, wele sia:mu.
49  ** Wamolegei Sia: Olelesu 18:24Ba:bilone fi da hamobeba:le, fifi asi gala huluane ilia fi dunu bagohame da bogogia:i dagoi. Amola wali, Ba:bilone fi dunu da Isala:ili dunu bagohame medole legeiba:le, Ba:bilone da dafamu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Gode da Isala:ili Dunu Ba:bilone Soge ganodini Esalu ilima Sia: Adole Iasi
50 Hina Gode da Ea fi dunu Ba:bilone soge ganodini esala, ilima amane sia:sa, “Dilia da bogosu giadofai - hame ba:i. Amaiba:le, wali masa! Mae ouligima! Dilia da dilia soge amoga ga sedagawane esala. Be Na, dilia Hina Gode, amo dilia bu dawa:ma! Amola Yelusaleme mae gogolema! 51 Dilia da amane sia:sa, ‘Ninia da gogosiasu lai dagoi. Ninia da gasa hame amola hamedei ba:sa. Bai ga fi da hadigi sogebi Debolo ganodini diala, amo huluane lale ouligi dagoi. 52 Amaiba:le, Na da amane sia:sa. Eso da misunu, amoga Na da Ba:bilone loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima se imunu. Amola soge huluane amo ganodini fa:ginisi dunu da se nababeba:le, gogonomamu.
53 Ba:bilone da muagado amoga heda:le, gasa bagade gagili sali diasu gagumu, amo defele esalaloba, Na da dunu ili amo wadela:lesima:ne asunasila:loba. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Hina Gode da Ba:bilone da eno Wadela:su Ba:ma:ne Sia:i
54 Hina Gode da amane sia:sa, “Ba:bilone soge amoga digini wele sia:su, amola soge wadela:lesi dagoiba:le, da:i dione didigia:su amo nabima! 55 Na da Ba:bilone wadela:lesilala. Amo soge da ouiya:le dialumu. Dadi gagui dunu wa:i ilia da hano gafului agoane, ganodini hehenasa. Ilia da ha:giwane halale, Ba:bilonema doagala:sa.
56 Ilia da Ba:bilone gugunufinisimusa: misi dagoi. Ba:bilone dadi gagui dunu da ilia ha lai amoga gagulaligi dagoi ba:sa. Ilia dadi da fi dagoi. Na, Gode, da wadela:i hou amoma se iaha. Na da Ba:bilone amoma ilia hamoi defele dabe imunu.
57 Na da Ba:bilone ouligisu dunu (ilia bagade dawa:su dunu, ouligisu dunu amola dadi gagui dunu) amo feloama:ne hamomu. Ilia da golale, hamedafa nedigimu. Na, Hina Bagadedafa, da sia:i dagoi. Na da Hina Gode Bagadedafa.
58 Ba:bilone ea gagoi dobea da osoboga gisalugala:i dagoi ba:mu. Ea gadodili heda:i logo holei ga:su da laluga nei dagoi ba:mu. Fifi asi gala huluane da amo moilai bai bagade gagui be ilia udigili hawa: hamoi. Ilia hamoi liligi da lalu sawa: amoga nei dagoi ba:sa. Na, Hina Gode Bagadedafa, da sia:i dagoi.”
Ilia da Yelemaia ea Sia: Adole Iasu amo Ba:bilone Sogega Iasi
59 Hina bagade Sedegaia ea hawa: hamosu dunu da Sila:ia (Nilaia egefe amola Masaia ea aowa). Yuda hina bagade Sedegaia ea ode biyadu ouligibiga, Sila:ia da e amola gilisili Ba:bilone sogega masusa: dawa:i. Na da ema meloa dedene i. 60 Na da Ba:bilone fi ilima gugunufinisila misunu hou, amola Ba:bilone liligi huluane amo meloa ganodini dedei. 61 Na da Sila:iama amane sia:i, “Di da Ba:bilone sogega doaga:sea, sia: huluane amo meloa ganodini dedei, amo dunu huluane nabima:ne idima.
62 Amasea, di amane sia:ne gadoma, ‘Hina Gode! Di da amo soge wadela:ma:ne sia:i. Amola amo ganodini esalebe liligi, dunu o ohe esalebe hame ba:mu amola amo soge eso huluanedafa hafoga:i soge agoane dialoma:ne, Di da sia:i dagoi.’ 63  †† Wamolegei Sia: Olelesu 18:21Sila:ia! Di da amo buga dunu nabima:ne idi dagosea, amoga igi la:gili, Iufala:idisi Hano amoga gelasa:ima:ne ha:digima. 64 Amola amane sia:ma ‘Amo hou defele da Ba:bilone amoma doaga:mu. Ba:bilone da magufale, bu hamedafa heda:mu. Bai Hina Gode da gugunufinisisudafa amoga iasimu.’ ” Yelemaia ea sia: da amogawi dagosa.

*51:7: Wamolegei Sia: Olelesu 17:2-4, 18:3

51:9: Wamolegei Sia: Olelesu 18:5

51:13: Wamolegei Sia: Olelesu 17:1

§51:48: Wamolegei Sia: Olelesu 18:20

**51:49: Wamolegei Sia: Olelesu 18:24

††51:63: Wamolegei Sia: Olelesu 18:21