52
Yelusaleme da Dafai
(2 Hina 24:18—25:7)
Sedegaia ea lalelegei ode21 gidigili, e da Yuda hina bagade hamoi dagoi ba:i. E da ode gidayale gala, Yelusaleme amo ganodini esalu, Yuda soge ouligi. Ea ame dio da Hamiudale (e da Libina dunu Yelemaia amo ea idiwi). Hina bagade Sedegaia da hina bagade Yihoiagimi ea hou defele, Hina Godema wadela:le hamoi. Hina Gode da Yelusaleme amola Yuda fi ilima bagadewane ougiba:le, E da ili mae ba:ma:ne, mugululi masa:ne, sefasi. Sedegaia da Ba:bilone hina bagade, Nebiuga:denese, ema odoga:i. * Isigiele 24:2Amaiba:le, Nebiuga:denese amola ea dadi gagui wa:i da misini, eso nabuane amola oubi nabuane Sedegaia ea Yuda soge ouligisu ode sesegeyalega, Yelusalemema doagala:i. Ilia wa:i fisisu diasu moilai gadili gagui, amalu doagala:musa: osobo gasa:le lelegela heda:le, doagala:lalu, Sedegaia ea ouligisu ode gida gala amoga hasali. Amo ode amogawane, eso sesege amola oubi biyadu amoga, Yelusaleme dunu da ha:i bagadeba:le, ha:i manu hame ba:i. Isigiele 33:21Amo esoga, Ba:bilone dunu da gagoi dobea mugului dagoi. Ba:bilone dadi gagui dunu da Yelusalemega sisiga:le esalebe ba:i. Be Yuda dadi gagui dunu huluane da gasia hobea:i. Ilia da hina bagade ea ifabi golili sa:ili, logo holei amo da dobea aduna ela disisu amoga diala, amoga asili, Yodane fago amoga doaga:musa: hobea:i. Be Ba:bilone dadi gagui wa:i da hina bagade Sedegaia ema fa:no bobogele, umi soge Yeligou moilai bai bagade gadenene, amoga e gagulaligi. Amalalu, Sedegaia ea dadi gagui dunu huluane da e yolesili hobea:i. Ilia da Sedegaia amo hina bagade Nebiuga:denesema oule asi. E da Libila moilai bai bagade Ha:ima:de soge ganodini diala amogawi esalebe ba:i. Amogawi, Nebiuga:denese da Sedegaiama se ima:ne fofada:i. 10 Libila moilai bai bagadega e da Sedegaia ba:ma:ne, egefelali medole legema:ne sia:i. Amola, ea sia:beba:le, ilia da Yuda eagene ouligisu dunu medole lelegei. 11  Isigiele 12:13Amalalu, ea sia:beba:le, ilia da Sedegaia ea si aduna duga:le fasili, e efega la:gili, Ba:bilone sogega hiouginana asi. Sedegaia da Ba:bilone soge gagili ga:i diasu ganodini esalu, amogainini e da amogawi bogoi.
Nebiusala:ida:ne da Debolo Diasu Wadela:lesi
(2 Hina 25:8-17)
12 Oubi bi, eso nabu, Ba:bilone hina bagade ea ode19 ouligibiga, Nebiusala:ida:ne (hina bagade ea fada:i sia:su dunu amola ea dadi gagui wa:i ouligisu dunu) da Yelusaleme moilai bai bagade golili sa:i.
13  § 1 Hina bagade 9:8E da Debolo diasu amola hina bagade diasu amola Yelusaleme dunu mimogo ilia diasu huluane laluga ulagi dagoi.
14 Amola ea dadi gagui dunu da moilai dobea gadelale sali. 15 Amalalu, Nebiusala:ida:ne da dunu amo moilai bai bagade ganodini esala, amola bagade dawa:su hawa: hamosu dunu hame bogoi esala, amola dunu amo da hohonone, Ba:bilone ilia la:idi amoga asi, amo huluane Ba:bilone sogega oule asi. 16 Be baligili hame gagui dunu amo da soge hame gagui, amo e da waini sagai amola ifabi ganodini hawa: hamomusa:, Yuda sogega esaloma:ne yolesi.
17  ** 1 Hina bagade 7:15-47Ba:bilone dunu da balasega hamoi duni bugi amola ‘gaguli fula ahoasu’ amola balasega hamoi sisiga:i ofodo sugi bagade (hano nasu bagade) Debolo diasu ganodini dialu, amo fifili, balase huluane Ba:bilone sogega gaguli asi. 18 Amola ilia da safala amola nasubu ofodo (amo da oloda dodofemusa: gala) amola gamali hahamosu liligi, amola ofodo amoga ilia da gobele salasu maga:me lasu, amola ofodo amoga ilia da gabusiga: manoma gobesisu, amola balase liligi huluane amoga ilia da Debolo diasuga hawa: hamosu, amo huluane ilia da gaguli asi. 19 Ilia da liligi huluane amo da gouli o silifa amoga hamoi, (ofodo fonobahadi, ofodo amoga ilia da laluso gaguli ahoasu, ofodo amoga ilia da gobele salasu maga:me lasu, nasubu ofodo, gamali ilia bai, ofodo amo ganodini ilia da gabusiga: manoma gobesisu, amola faigelei amoga ilia da waini hano iasu sogadigisu, amo liligi huluane Ba:bilone dunu da ilia sogega gaguli asi.
20 Balasega hamoi liligi amo hina bagade Soloumane da Debolo diasu ganodini amoga hawa: hamoma:ne hamoi (duni bugi aduna, ‘gaguli fula ahoasu’, hano nasu bagade [sisiga:i ofodo sugi bagade] amola bulamagau gawali fagoyale gala amo hagudu dialu) amo da dioi bagadeba:le, ilia dioi defei dawa:mu da hamedei ba:i.
21 - 22 Duni bugi aduna ela da defele ba:i. Ela gado defei da 8 mida amola sisiga:le defei da 5.3mida. Ilia dogoa da gelabai amola balase ea gadugagi defei da 75milimida ba:i. Duni bugi afae afae amo da:iya balasega hamoi habuga agoane dialebe ba:i. Ela gado defei da 2.2mida. Amola ea baiga da balase esa agoane. Amoga da ‘bomegala:nidi’ fage balasega hamoi dialebe ba:i. 23 Duni bugi afae afae ea gigiadomai amoga ‘bomegala:nidi’ fage100agoane dedei dialebe ba:i. Dunu da osoboga lelu, amo huluane ba:musa: dawa:i.
Yuda fi Dunu da Ba:bilone sogega Mugululi Asi Dagoi Ba:i
(2 Hina 25:18-21,27-30)
24 Nebiusala:ida:ne, dadi gagui ouligisudafa, da gobele salasu ouligisudafa Sila:ia, amola e bagia gobele salasu dunu Sefanaia, amola Debolo ouligisu dunu bagade udiana eno, amo gagulaligili, se iasu diasu hawa: hamomusa: afugili asi. 25-27 E da Yelusalemega Yuda dadi gagui ilia ouligisudafa, hina bagade ea fada:i sia:ne iasu dunu fesuale (amo da moilai amo ganodini esalebe ba:i), dadi gagui ouligisudafa ea fidisu dunu (amo da dadi gagui wa:i ilia meloa dedei ouligisu) amola dunu mimogo60 agoane eno amo Ba:bilone hina bagade Libila moilai bai bagade, Ha:ima:de soge ganodini amoga esalu, ema oule asi. Hina bagade da sia:beba:le, ilia da amo dunu huluane fananu, medole legei dagoi. Yuda dunu huluane da ilia sogedafa amoga fadegale, Ba:bilone sogega mugululi asi dagoi ba:i. 28 Ba:bilone hina bagade, Nebiuga:denese da amo hagudu dedei dunu udigili hawa: hamoma:ne mugululi asi:. Ea ouligibi ode fesuale amoga, e da3,023dunu agoane mugululi asi. 29 Ea ouligibi ode18 amoga e da Yelusaleme fi dunu832 agoane amo mugululi asi. 30 Ea ouligibi ode23 amoga e da dunu 745 agoane mugululi asi. Nebiusala:ida:ne da amo dunu745 agoane Ba:bilone amoga oule asi. Mugululi asi dunu huluane ilia idi da 4,600agoane ba:i.
31 Ode amoga Nebiuga:denese egefe Ifilimelouda:ge da Ba:bilone soge ouligisu lai, e da hina bagade Yihoiagimi ema asigiba:le, ea gagili ga:i logo doasi. Yihoiagimi da Ba:bilone soge ganodini ode37agoane gagili ga:i diasu ganodini esalu. Eso 25amola oubi fagoyale gala amo odega, Ifilimelouda:ge da ea gagili ga:i logo doasi.
32 Ifilimelouda:ge da ema asigiwane hamosu. E da Yihoiagimi e da eno hina bagade gilisili Ba:bilone sogega mugululi asi, amo mimogo sogebi amoga gaguia gadoi.
33 Amaiba:le, ea sia:beba:le, Yihoiagimi da ea udigili hawa: hamosu abula gisa:le, eno abula salawane, e da esalea, Ba:bilone hina bagade ea ha:i nasu fafai amoga gilisili ha:i nanu. 34 Eso huluane, e da osobo bagadega esalebe gowane, Ba:bilone hina bagade da ea esaloma:ne lamu liligi defele, muni amola liligi ema i.
Sia: ama dagoi

*52:4: Isigiele 24:2

52:7: Isigiele 33:21

52:11: Isigiele 12:13

§52:13: 1 Hina bagade 9:8

**52:17: 1 Hina bagade 7:15-47