28
Bagade Dawa:su Hou amoma Nodosu Sia:
Ilia da silifa lamusa:, uli dogosa.
Ilia da gouli fofoloma:ne, laluga adoba:sa.
Osobo bagade dunu da gula lamusa:, osobo dogosa.
Ilia balase lamusa:, igi goudane dadaiyasa.
Amo liligi lamusa:, uli dogosu dunu da gasi bagade ganodini hogosa.
Ilia da oso gududafa dogone, hogosa.
Ilia gasi ganodini igi lamusa: dogosa.
Dunu esalebe soge amoga badiliadafa, amola dunu ilia emoga ahoasu logoga
badiliadafa, ilia da uli dogosa.
Amogawi, ilisu da efe gaguiwane, uli dogoi ganodini hawa: hamonana.
Ha:i manu bugi da osoboga heda:sa.
Be amo osobo haguduga, liligi huluane da gagoudai dagoi ba:sa.
Osobo bagade ea igi ganodini da sa:faia (igi noga:idafa) ba:sa.
Osobo gulu ganodini, gouli dialebe ba:sa.
Sia sio da gouli uli dogoi ea logo hame ba:sa.
Amola buhiba da amo gadodili hagili hame ahoa.
Laione wa:me amola eno nimi bagade sigua ohe da amo logoba:le hame ahoa.
Uli dogosu dunu da ga:nasidafa igi dogosa.
Ilia da goumi ilia baiga dogonana.
10 Ilia da igi magufu ganodini dogosea, ilia da igi noga:idafa ba:sa.
11 Ilia da dodogona ahoana, hano ilia banugumaga doaga:sa.
Ilia wamolegei liligi amo hadigiga gaguli maha.
12 Be bagade dawa:su hou ba:ma:ne, ninia habi hogoma:bela:?
Ninia da hou noga:le dawa:digima:ne, habidili hogoma:bela:?
13 Bagade dawa:su hou da osobo bagade dunu ganodini hame ba:mu.
Dunu huluane da bagade dawa:su hou habodayane hamedafa dawa:.
14 Dilia da hano wayabo bagade lugududafa amo ganodini,
bagade dawa:su hou hame ba:mu.
15 Bagade dawa:su hou amo silifa amola gouliga bidilamu da hamedei.
16 Gouli noga:idafa amola igi noga:idafa,
amo da bagade dawa:su hou ea habodayane hame defesa.
17 Bagade dawa:su hou da gouli amola gouliga hamoi faigelei
amola ‘galasi’ noga:idafa amo habodayane baligisa.
18 Bagade dawa:su hou da ‘golole’ amola galasi noga:i
amola ‘lubi’ igi ilia habodayane baligisa.
19 ‘Douba:se’ igi noga:idafa amola gouli noga:idafa
da bagade dawa:su hou amo ea habodayane hame defesa.
20 Amaiba:le, bagade dawa:su hou ea bai da habila:?
Ninia da habodane amo dawa:digima:bela:?
21 Esalebe liligi huluane da amo ba:mu gogolesa.
Sio da hagili ahoasea, amo hame ba:sa.
22 Fedege agoane, bogosu amola gugunufinisisu hou
da bagade dawa:su hou fonobahadi fawane nababeba:le, noga:le hame dawa:.
23 Gode Hi fawane da logodafa dawa:.
Ea fawane da bagade dawa:su hou dialebe sogebi dawa:.
24 Bai Ea fawane da osobo bagade bega: huluane
amola liligi huluanedafa mu hagudu dialebe ba:lala.
25-27 Gode da fo amoga gasa ianoba,
amola hano wayabo amoma alalo sedagi ilegeloba,
amola gibu ea sa:imu sogebi ilegeloba,
amola mu gohona: amoma ilia masunu logo olelelaloba,
amogalu E da bagade dawa:su hou ba:lalu,
amola ea habodayane adoba:lalu, bagade dawa:su hou da defeadafa sia:i.
28  * Gesami Hea:su 111:10; Malasu 1:7; 9:10Gode da nini osobo bagade dunuma amane sia:i,
“Dilia da bagade dawa:su hou lamusa: dawa:sea,
dilia Hina Godema beda:i galawane nodoma!
Amo hou dawa:digima:ne, wadela:i hou fisili, Godema sinidigima!”

*28:28: Gesami Hea:su 111:10; Malasu 1:7; 9:10