17
Eso Dabe Ma:na:se ilia Soge
Soge eno Yodane Hano eso dabe la:idi ilia da Yousefe ea magobo mano Ma:na:se amo egaga fi mogili ilima ilegei. Gilia:de ea eda amo Ma:ige da Ma:na:se ea magobo mano. E da gegesu ganodini mae beda:iwane gegei. Amaiba:le, Mousese da Yodane eso mabadi la:idi soge amo Gilia:de amola Ba:isa:ne ema i dagoi. Be soge amo Yodane Hano eso dabe la:idi diala amo Ma:na:se fi eno da lai dagoi. Amo fi da Ma:na:se (Yousefe egefe) amo egaga fi. Ilia dio da A:ibaise, Hilege, A:seliele, Siegeme, Hife amola Siemaida. Amola ilia da ilia sosogo fi ilima bisilua gala.
Siloufiha:de (e da Hife ea mano amola Hife da Gilia:de ea mano. Gilia:de da Ma:ige ea mano amola Ma:ige da Ma:na:se ea mano) da dunu mano hame. E da uda mano fawane lai. Ilia dio da Mala, Nowa, Hogola, Miliga amola Desa. * Idisu 27:1-7Ilia da Elia:isa (gobele salasu dunu), Yosiua (Nane ea mano) amola Isala:ili ouligisu dunu ilima misini, amane sia:i, “Hina Gode da Mousesema, e da nini amo ninia dunu fi defele, soge mogili ninima ima:ne sia:i.” Amaiba:le, Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, ilia da dunu fi defele, Siloufiha:de ea idiwilali ilima soge i. Amaiba:le, Eso Mabe Ma:na:se fi da Yodane Hano eso mabe la:idi amoga Gilia:de amola Ba:isa:ne soge lai. Amola ilia da soge fifi nabuane gala eno lai. Bai Ma:na:se egaga fi dunu da soge lai amola egaga fi uda da soge eno lai.
Ma:na:se ea soge alalo da A:sie fi ilia soge amoga asili, Migimida moilai (Siegeme moilai bai bagadega eso mabadi la:idi) amoga doaga:i. Amalu, alalo da ga (south) asili, Eneda:biua dunu fi ilia soge sisiga:i. Soge da Da:biua moilai bai bagadega sisiga:le dialu da Ma:na:se egaga fi ilia soge. Be Da:biua moilai bai bagade da soge alalo amoga dialu amola moilai amo Ifala:ime egaga fi da gagui.
Alalo da asili Gana Hano amoga doaga:i. Moilai amo hano ga (south) dialu da Ifala:ime ea moilai. Be soge amo Ma:na:se da gagui. Ma:na:se soge alalo da hano ga (north) asili, Medidela:inia Hano Wayabo Bagade amoga doaga:i. 10 Ifala:ime da ga (south) dialu amola Ma:na:se da ga (north) dialu. Ilia eso dabe alalo da Medidela:inia Hano Wayabo Bagade. A:sie da ga (north) eso dabe la:idi dialu amola Isaga da ga (north) eso mabadi la:idi dialu. 11 Ma:na:se da Isaga amola A:sie ela soge ganodini moilai bai bagade gagui galu. Amo da Bede Sia:ne, Ibilia:me, Do (amo da hano wayabo bagade bega:), Enedo, Da:ina:ge, Megidou amola moilai ilima sisiga:le dialu. 12  Bisisu 1:27-28Be Ma:na:se fi dunu da Ga:ina:ne dunu amo moilai bai bagade ganodini esalu amo gadili sefasimusa: hamedei agoane ba:i. 13 Isala:ili dunu ilia gasa da heda:i be amo dunu hame sefasi. Be ilia da amo dunu udigili hawa: hamomusa: logei.
Ifala:ime fi amola Eso Dabe Ma:na:se fi da Soge Eno Edegei
14 Yousefe egaga fi dunu da Yosiuama amane sia:i, “Di da abuliba:le ninima soge afadafa fawane ibala:? Hina Gode da nini hahawane fidibiba:le, ninia fi da bagade hamoi dagoi.”
15 Yosiua da ilima bu adole i, “Dilia da dunu bagohameba:le amola Ifala:ime agolo soge da fonobahadi ba:beba:le, defea, iwila soge amo Belesaide dunu amola Lefa:ime dunu ilia sogega asili, moi dogone, dilia sogebi hahamoma.”
16 Ilia da bu adole i, “Dafawane! Agolo soge da nini huluane fima:ne fonobahadi ba:sa. Be Ga:ina:naide dunu umi sogega esala da ouli sa:liode gala. Ilia da Bede Sia:ne amola Yeseliele Fago amo ganodini esala amola gasa bagade ba:sa.”
17 Yosiua da Ifala:ime fi amola Eso Dabe Ma:na:se fi ilima amane sia:i, “Dafawane! Dilia da dunu bagohame fi. Amola dilia da gasa bagade. Dilia soge fifi amo afadafa baligimu da defea. 18 Dilia da agolo soge huluane lamu da defea. Amo da iwila gala, be dilia da ifa huluane a:le fasili huluane lamu. Dafawane! Ga:ina:ne dunu da gasa bagade amola ilia da ouli sa:liode gala. Be amo mae dawa:le, dilia da amo dunu huluane gadili sefasimu.”

*17:4: Idisu 27:1-7

17:12: Bisisu 1:27-28