11
Ohe Moma:ne Ledo Hamoi amola Ledo Hame
(Mousese Ea Malasu 14:3-21)
Hina Gode da hagudu dedei hamoma:ne sia:i amo ela da Isala:ili fi dunuma alofele ima:ne, Mousese amola Elane elama olelei. - “Dilia da osoboga esalebe ohe amo ilia da emo wadobo gala amola ha:i manu da ea esaga dialu bu hi aduga:le naha, amo huluane manu da defea. 4-6 Be ga:mele amola igi haguha fisu dauwa: amola mila amo mae moma. Ilia da dilia sema amo ganodini, ledo hamoi dagoi. Bai ilia da ha:i manu da ea esaga dialu bu hi aduga:le naha be ilia da emo wadobo hame gala. Amola gebo mae moma. Bai ilia da ledo hamoi dagoi. Ilia da emo wadobo gala be ilia ha:i manu ea esaga dialu bu hi aduga:le hame naha. Amo ohe mae moma. Amola ilia bogoi da:i hodo amo mae digili ba:ma. Bai ilia da sema ledo hamoi dagoi.
Dilia menabo amo da gagi gala, amo manu da defea. 10 Be hano ganodini esalebe liligi amo da gagi hame enemei gala, amo manu da sema bagade. 11 Dilia amo liligi sema ledo hamoi dagoi ba:mu. Dilia amo mae moma amola ilia bogoi da:i hodo mae digili ba:ma. 12 Hano ganodini esalebe liligi amo da gagi hame, enemei, amo maedafa moma.
13-19 Dilia hagudu dedei sio mae moma: Buhiba, gugunia, ogolo, ‘fa:legone’, ‘basade’, ‘faladiue’, ‘galou’, ‘osadaligi’, ‘sigale’, ‘sidogi’, ‘helane’, ‘beliga:ne’, ‘gomola:de’, ‘hubou’, gamo.
20 Gedama fi agoai amo da ougia gala, amo da ledo hamoiba:le, mae moma. 21 Be gedama fi agoai liligi amo da hadiasa, amo da ledo hameba:le, manu da defea. 22 Dilia sage fi, danuba: amola soni manu da defea. 23 Be fonobahadi liligi amo da ougia gala amola liligi da sugi ahoa, amo huluane da ledo hamoiba:le, mae moma.
24-28 Nowa da hagudu dedei ohe ilia bogoi da:i hodo digili ba:sea, da ledo hamoi ba:mu. (Daeya doaga:sea fawane, bu dodofei dagoi ba:mu.) Ledo hamoi ohe da ohe huluane da ga:nasi emo (hoofs) gala. (Be ohe amo da ga:nasi emo gala, amola emo wadobo gala amola ha:i manu da ea esaga dialu bu hi aduga:le naha da defea.) Ohe amo da emo biyadu gala amola ea emo da nana:i gala da ledo gala. Nowa da amo ohe ea bogoi da:i hodo gaguli ahoasea, e da ea abula dodofema:mu. Be e da ledo hamoi dagoiba:le, daeya doaga:sea fawane, bu dodofei dagoi ba:mu.
29 - 30 Dauwa fi, a:ginibuni amola agoai liligi huluane, amola goma:fi huluane, amo dilia ledo hamoi dagoi ba:ma:mu. 31 Nowa da ili o ilia bogoi da:i hodo digili ba:sea, da ledo hamoi dagoi ba:mu. Daeya doaga:beba:le fawane, bu dodofei dagoi ba:mu.
32 Amola amo liligi ilia bogoi da:i hodo da eno liligi amo da:iya dasea, amo liligi amola da ledo hamoi dagoi ba:mu. Amo bogoi da:i hodo da ifa liligi o abula liligi o bulamagau gadofo o esa liligi amoga dasea, liligi da ledo hamoi dagoi ba:mu. Amo liligi dodofemusa: dawa:sea, hano ganodini gema. Be e da ledo hamoi dagoiba:le, daeya doaga:sea fawane bu ledo hamedei hamoi ba:mu. 33 Amola ledo hamoi ohe ilia bogoi hodo da osoboga hamoi ofodo amo ganodini dasea, liligi amo ofodo ganodini sali da ledo hamoi dagoi ba:mu. Amola osoboga hamoi ofodo amo goudama.
34 Amola dilia da amo ledo hamoi ofodo amoga hano sogadigili, amola amo hano da ha:i manu amoga dasea, amo da ledo hamoi dagoi ba:mu. Bai amo ofodo ganodini, hano sali da ledo hamoi dagoi. 35 Adi liligi amoga amo bogoi da:i hodo dasea da ledo hamoi dagoi. Dilia osoboga hamoi gobele nasu amo goudale fasima. 36 Be gu hano amola hano ofodo sugi bagade da ledo hame hamomu. Be amo bogoi da:i hodo da liligi eno huluane digili ba:sea, amo liligi huluane da ledo hamoi dagoi ba:mu. 37 Be amo liligi ilia bogoi da:i hodo da hawa: oso amoga dasea, amo oso da ledo hame hamoi ba:mu. 38 Be oso da hano ganodini gene dialea, amo bogoi da:i hodo da amoga dasea, oso da ledo hamoi dagoi ba:mu. 39 Ledo hame hamoi ohe da bogosea, nowa da amo ohe digili ba:sea da ledo hamoi dagoi ba:mu. Daeya doaga:sea fawane bu dodofei dagoi ba:mu.
40 Amola nowa da amo ohe dadega:i amoga nasea, e da ea abula huluane dodofema:mu. Be e da ledo hamoi dagoi ba:mu. Daeya doaga:sea fawane bu noga:i ba:mu. Be nowa da amo ohe ea bogoi da:i hodo gaguli ahoasea, ea abula dodofema:mu. Be e da ledo hamone, daeya doaga:sea fawane yolesimu.
41 Dilia ohe fonobahadi amo da osoboga gagasi ahoasea, mae moma. 42 Ohe fonobahadi da gagasi ahoasea o emo biyadu amoga ahoasea o emo osea:i amoga ahoasea, 43 dilia da ledo hamoi dagoi ba:sa:besa:le, maedafa moma. 44  * Gobele Salasu 19:2; 1 Bida 1:16Na da dilia Hina Godedafa amola Na hou da hadigidafa. Amaiba:le, dilia hou amola da hadigi ba:mu da defea. 45 Na da Hina Gode! Amola Na da dili Idibidi sogega fadegale fasili, gadili oule asi. Bai Na da dilia Gode esalumusa: hanai galu. Na hou da hadigiba:le, dilia hou amola da hadigi ba:mu da defea.
46 Amo olelei liligi da sema amo ohe amola sio - liligi da hano ganodini esala amola liligi amo da osobo da:iya ahoa - amo ilia nasu hou olelesa. 47 Dilia noga:le dawa:ma! Ledo sema hamoi liligi amola ledo hame hamoi liligi noga:le afafama! Ohe amo manu da defea amola ohe amo da manu sema gala, amo noga:le afafama.

*11:44: Gobele Salasu 19:2; 1 Bida 1:16