12
Uda amo da Mano Lalelegesea, Dodofesu Hou
Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i eno Isala:ili dunu alofele ilegema:ne sia:i. “Uda da dunu mano lalelegesea, e da eso fesuale amoga, ea sioi fisu sema defele, ledo hamoi dagoi ba:mu. * Mui 17:12; Luge 2:21Eso godoane gala, dilia ea mano ea ewa gadofo damuma. Amasea, amo uda ea maga:me da gudu sa:iba:le, e da eso33 eno amoga ledo hamoi ba:mu. E da hadigi liligi mae digili ba:ma:ne sia:ma. Amola e da Sema Abula Diasu amo ganodini hame golili masunu. Be ea dodofesu hou huluane da hamoi dagoiba:le fawane, ganodini masunu da defea.
Uda da uda mano lalelegesea, e da eso14 amoga, ea sioi fisu defele, ledo hamoi dagoi ba:mu. Amasea, ea maga:me da gudu sa:iba:le, e da eso66eno amoga, ledo hamoi dagoi ba:mu.
Ea ledo hamoi eso da dagobeba:le, (dunu mano o uda mano lalelegesea) e da sibi mano amo da lalelegele, ode afae esalu, Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne amola musuni o dafe sio Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne amo Hina Gode Ea Abula Diasu ea logo holeiga gaguli misini, gobele salasu dunu ema ima:ne sia:ma. Gobele salasu dunu da ea iasu amo Hina Godema imunu. Amola e da ea ledo hamoi amo bu hahamoma:ne, hou hamonanu, e da fofoloi dagoi ba:mu. Uda da mano lalelegesea, amo hou hamoma:ne sia:ma.
Luge 2:24Be uda da hame gaguiba:le, sibi mano gaguli misunu hamedei ba:sea, e da musuni aduna o dafe sio aduna gaguli misa:ne sia:ma. Afae da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu hamoma:ne amola afae da Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu gobele salasu hamoma:ne. Amasea, gobele salasu dunu da amo uda ea ledo hou hahamoma:ne hahamonanu, uda da ledo hamedei ba:mu.

*12:3: Mui 17:12; Luge 2:21

12:8: Luge 2:24