Ma:diu
(Da:i Sia: - Matthew; Modu-Mataio; Bisini-Matyu)
Hidadea Sia:
Ma:diu buga ganodini, Isala:ili fi ilima musa: olelei Gaga:su Dunu (da:i sia: ‘Saviour’) E da osobo bagadega doaga:i dagoi, amo sia: olelesa. Amo sia: ida:iwane da Yu dunu fi ilima fawane hame, be osobo bagade dunu fifi asi gala huluane ilima misi. Ma:diu buga da hidadea Yesu Ea lalelegesu hou olelelalu, asili, Ea hanoga fane salasu, Ea hawa: hamosu, Ea olelesu amola E oloi dunu uhinisu hou huluane olelesa. Amalalu, go buga na:iyado bega: da Yesu Ea se nabasu, bogosu, amola Ea wa:legadosu olelesa. Amo buga ganodini ninia Yesu Olelesu dunu bagade hamoi ninia ba:sa. E da Gode Ea Sema huluane moloiwane olelesa. E da Gode Ea Hinadafa Hou ninima olelesa.
Ea olelesu da agoane dedei diala :-
1 Goumiba:le Olelesu. Amo sia: da Gode Ea
Fa:no Bobogesu Fi dunu ilia hou olelesa...Sia:alalo 5-7
2 Ea ado ba:su dunu asunasiba:le, ilima olelesu...Sia:alalo 10
3 Hebene soge amola Gode Ea Hinadafa Hou
fedege sia: olelesu...Sia:alalo 13
4 Ado ba:su dunu ilia hou...Sia:alalo 18
5 Osobo bagade wadela:mu eso amola Yesu Ea
bu misunu eso, amo olelesu...Sia:alalo 24- 25
Sia: Dedei
1 Yesu Ea Aowalalia Fi amola Lalelegesu Eso...Sia:alalo.1:1- 2:23
2 Yone Ba:bodaise ea Olelesu...Sia:alalo.3:1- 12
3 Yesu E hanoga fane Salasi
amola Sa:ida:ne da E dafama:ne Adoba:i...Sia:alalo.3:13- 4:11
4 Yesu E Ga:lili sogega Sia: Olelei...Sia:alalo.4:12 - 18:35
5 Ga:lili soge yolesili, Yelusaleme
moilai bai bagadega doaga:i...Sia:alalo.19:1- 20:34
6 Yesu da Yelusalemega
Hieligi Afae Olelelalu, Bogoi...Sia:alalo.21:1 - 27:66
7 Yesu E Wa:legadole, Ea Da:i Gaheabolo
amo Ea Fa:no Bobogesu Dunuma Olelei...Sia:alalo.28:1 - 20
1
Ma:diu
Yesu Gelesu Ea Aowalalia Fi
(Luge 3:23-38)
Yesu Gelesu Ea osobo bagade aowalalia fi da hagudu dedei diala. E da Da:ibidi egaga fi dunu amola Da:ibidi da A:ibalaha:me egaga fi dunu.
2-5 A:ibalaha:me ea fi hamoi ilia dio hagudu dedei diala. A:ibalaha:me, Aisage, Ya:igobe, Yuda amola ea eya huluane. Amalalu, Bilese, Sela (elea eme da Da:ima), Heselone, La:me, Aminida:be, Nasione, Sa:lamone, Boua:se (ea eme da La:iha:be), Oubede (ea:me da Ludi), Yesi, Da:ibidi (Isala:ili hina bagade dunu).
6-11  * 2 24:14-15; 2 Hou Olelesu 36:10; Yelemaia 27:20Da:ibidi ea fi fa:no lalelegei da agoane diala. Da:ibidi, Soloumane (ea eme da Iulaia idua), Lihouboua:me, Abaidia, A:isa, Yehosiefa:de, Yehoula:me, Asaia, Youda:me, A:iha:se, Hesigaia, Ma:na:se, A:imone, Yousaia, Yehoiagini amola yolalali. Amalalu, Ba:bilone dunu fi da Isala:ili dunu fi amo Ba:bilone sogega mugululi asi.
12-16 Fa:no agoane, Isala:ili dunu ilia sogega bu fimusa: doaga:le, fi agoane hamoi; - Yehoiagini, Sia:ladiele, Selababele, Abaiade, Ilaiagime, A:iso, Sa:idoge, A:igime, Ilaiade, Elia:isa, Ma:da:ne, Ya:igobe, Yousefe (Meli egoa). Amalalu, Yesu (Ema da Mesaia Dio asuli dagoi) E da lalelegei.
17 Amaiba:le, A:ibalaha:me ea fi ganodini mano lalelegei, amogainini Da:ibidi lalelegeloba, fi 14 hamoi. Da:ibidi ea mano lalelegele, amogainini Isala:ili dunu ilia Ba:bilone sogega mugululi asi fi, 14 eno ba:i. Amalalu, fi 14 eno hamone, Gode Ea Manodafa da lalelegei.
Yesu Gelesu Ea Lalelegesu Eso
(Luge 2:1-7)
18  Luge 1:27Yesu Gelesu Ea lalelegesu eso da agoane dialusu. Ea:me Meli da Yousefe ea mae lale, sia:si esalu. E da dunuma hame fi. Be Gode Ea A:silibu Hadigidafa da ea hagomo ganodini mano hamoiba:le, Meli da abula agui ba:i. 19 Egoa Yousefe da ema asigiba:le, e da Melima, dunu huluane ba:ma:ne, gogosiasu imunu hihi galu. Amaiba:le, e da ea uda wamowane fisidigimusa: dawa:i galu. 20 Be e simasia, Gode Ea a:igele dunu da ema misini, amane sia:i, “Yousefe! Da:ibidi ea mano! Di mae beda:ma! Dia sia:si Meli amo lale, dia diasuga oule masunu da defea. Mano dudubusa ea hagomo ganodini diala da Gode Ea A:silibu amoga hamoi dagoi. 21  Luge 1:31E da dunu mano lalelegemu galebe. E da Ea dunu fi ilia wadela:i hou se iasu dabe hamone, ili gaga:mu. Amaiba:le, di Ema Yesu (Gaga:su Dunu) Dio asulima.
22 Amo hou huluane da balofede dunu (Gode Sia: alofesu dunu) ilia musa: sia:i defele hamoi dagoi ba:i. 23  § Aisaia 7:14Ilia amane sia:i, “A:fini hame lai da abula agui ba:mu. Amalalu, dunu mano da lalelegemu. Ilia da Ema Ima:niuele (dawa:loma:ne da ‘Gode nini gilisili esala’) amo dio asulimu.” 24 Amalalu, Yousefe da nedigili, a:igele ea sia: nababeba:le, mae hihini, ea uda lai dagole ea diasuga oule asi. 25  ** Luge 2:21Be udigili esalu, ea mano lalelegeiba:le fawane gilisili golai. E da amo manoma Yesu Dio asuli.

*1:6-11: 2 24:14-15; 2 Hou Olelesu 36:10; Yelemaia 27:20

1:18: Luge 1:27

1:21: Luge 1:31

§1:23: Aisaia 7:14

**1:25: Luge 2:21