4
Hina Gode Ea Eso Bagade da Doaga:mu
Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Eso da mana, amoga wadela:i hamosu dunu amola hidale gasa fi dunu huluane da gilisili gisi agoane laluga nenanebe ba:mu. Amo esoga ili da laluga nene dagole, susei hamedafa ba:mu. Be dilia, Nama nabasu dunu, dilia da Na gaga:su gasa bagade hou dili gaga:ma:ne, eso ea heda:su hou defele dilima heda:lebe ba:mu. Amola eso ea digagala:su defele, dilia uhinisisu houdafa ba:mu. Bulamagau mano da ea gagoi logo doasi dagoi ba:sea, hahawane gadili lala, amo defele dilia da hahawane halegale lalumu. Amo eso bagadega Na da gasa bagade hamosea, dilia da wadela:i hamosu dunu ilima osa:le heda:le, ilia da dilia emo hagudu osobo gulu agoane ba:mu.
Dilia da olelesu, amo Na da Na hawa: hamosu dunu Mousesema olelei, amo bu dawa:ma. Amo sema amola hamoma:ne sia:i Na da Sainai Goumia, Isala:ili dunu huluane ilima nabawane fa:no bobogema:ne, Mousesema i.
* Ma:diu 11:14; 17:10-13; Maga 9:11-13; Luge l:17; Yone 1:21Amo eso bagadedafa Na da hamosea, osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da bagadewane beda:mu. Be hidadea, Na da balofede dunu Ilaidia amo dilima asunasimu.
E da eda amola mano huluane gilisilisimu. Be agoane hame ilegei ganiaba, Na da dilia soge wadela:lesila:loba.”
Sia: ama dagoi

*4:5: Ma:diu 11:14; 17:10-13; Maga 9:11-13; Luge l:17; Yone 1:21