17
Yesu Ea Da:i da Afadenene Hadigi Ba:i
(Maga 9:2-13; Luge 9:28-36)
* 2 Bida 1:17-18Eso gafeyale aligili, Yesu da Bida, Ya:mese amola Yone, ili oule asili, ilisu goumiba:le heda:le, esalu. Ilia ba:loba, Yesu Ea da:i da afadenene, Ea odagi da eso ea hadigi agoai ba:i. Ea abula amola da ahea:ia:i hadigi bagade agoane hamobe ba:i. Ilia ba:loba, Mousese amola Elaidia, Yesu ili sia: dalebe ba:i. Bida da Yesuma amane sia:i, “Hina! Ninia guiguda: esalebeba:le hahawane bagade. Di da nama sia:sea, na da diasu udiana gagumu, Di, Mousese amola Elaidia golama:ne, na da diligili hiougimu.”
Mui 22:2; Mousese ea Malasu 18:15; Gesami Hea:su 2:7; Aisaia 42:1; Ma:diu 3:17, 12:18; Maga 1:11; Luge 3:22Ea amane sia:nanoba, mumobi hadigiwane sa:ili, ili huluane uligi dagoi. Mumobi ganodini, sia: bagade nabi amo, “Go da Na dogolegei Manodafa. Ea sia: nabima!”
Amo sia: nabaloba, Yesu Ea ado ba:su dunu da beda:iba:le, osoboga gala:la sa:i
Be Yesu da misini, ilia da:i digili ba:i. E da ilima amane sia:i, “Dilia wa:legadoma! Mae beda:ma!” Ilia da si ba:le gadoloba, Yesu fawane ba:i.
Ilia da goumiba:le bu daloba, Yesu da ilima amane sia:i, “Dilia waha ba:i liligi eno dunu ilima mae adoma! Dunu Egefe da bogole, bu wa:legadolesi ba:sea, amo esoga fawane olelema.”
10  Ma:lagai 4:5Yesu Ea ado ba:su dunu da Ema amane adole ba:i, “Sema sia: olelesu dunu da abuliba:le, Elaidia da hidadea misunu, amo olelesala:?”
11 Yesu E bu adole i, “Dafawane! Elaidia da hidadea logo fodomusa: misunu. 12  § Ma:diu 11:14Be Na da dilima sia:sa. Elaidia da bu misi dagoi. Be osobo bagade dunu da ea misi hame dawa:i galu. Ilia da ili hanai asigi dawa:su hou amoga ema hamoi dagoi. Amo hou defele ilia da Dunu Egefe Ema hamomuba:le, E da se nabimu.”
13 Amalalu, Ea ado ba:su dunu da E da Yone Ba:bodaise ea hou ilima olelei, amo ilia da dawa:i galu.
Yesu da Goi amoea Dogoga Fio A:silibu Aligila Sa:i, Uhinisi Dagoi
(Maga 9:14-29; Luge 9:37-43)
14 Yesu amola Ea ado ba:su dunu da eno dunu gilisibi amoga doaga:i. Dunu afadafa da Yesuma misini, muguni bugili, 15 Yesuma amane sia:i, “Hina! Di da nagofema asigima! E da sidisu hamobeba:le, e da eso enoga nasuba dafasa, enoga hanoa sidina daha. 16 Na mano amo Dia ado ba:su dunuma uhima:ne oule misi. Be ilia sia:ne ba:loba hamedei galu.”
17 Yesu E amane sia:i, “Dilia da dafawaneyale hame dawa:su amola giadofasu fi dunu! Na da eso habodayane dili amola guiguda: esaloma:bela:? Na da eso habodayane dilia giadofasu hou ba:ma:bela:? Amo mano Nama oule misa!” 18 Yesu E da Fio liligi amo mano ea dogo ganodini esalu, amoma gasawane sia:i. Amalalu, Fio liligi da fadegale fasi dagoi. Goi da bu uhinisi dagoi ba:i.
19 Fa:no, Yesu Ea ado ba:su dunu da wamowane Ema misini, amane sia:i, “Ninia da wadela:i liligi fadegale fasimu da abuli hamedebela:?”
20  ** Ma:diu 21:21; Maga 11:23; 1 Golidia 13:2E amane sia:i, “Dilia dafawaneyale dawa:su hou da fonobahadiba:le, dilia fadegamu da hamedei ba:i. Na da dafawane sia:sa! Dilia dafawaneyale dawa:su hou da masada ea hawa: defele ba:sea, dilia da amo goumi ea dialebe sogebi yolesili eno sogega masa:ne sia:sea, goumi da dilia sia:i nabawane hamomu. Dilia da liligi huludafa hamomu defele ba:mu. 21 Be ha:i mae nawane bagade sia:ne gadosea fawane da gasa bagade Fio waha ba:i da mugulumu.
Yesu da Ea Bogomu Bu Olelei
(Maga 9:30-32; Luge 9:43-45)
22 Yesu amola Ea ado ba:su dunu da gilisili Ga:lili sogega ahoana, E da ilima amane sia:i, “Dunu afae da Dunu Egefe amo hohonone, eno osobo bagade dunu ilima imunu. 23 Amasea, ilia da Dunu Egefe medole legemu. E da eso udiana aligili bu uhini wa:legadomu.” Amo sia: nabaloba, ilia da da:i dioi bagade nabi.
Debolo Diasu Su Lidisu
24  †† Gadili Asi 30:13, 38:26Yesu amola Ea ado ba:su dunu da Gabena:ia:me moilaiga doaga:loba, Debolo Diasu su lidisu dunu ilia da Bidama misini, ema amane sia:i, “Dia olelesu dunu da Debolo Diasu su iahala:?”
25 Bida da bu adole i, “Ma!” E da bu diasu ganodini ahoanoba, Yesu da hidadea ema sia:i, “Saimone! Di adi dawa:bela:? Osobo bagade hina bagade dunu ilia da nowama su (da:gisi) labala? Ilia da ilia mano ilima labala? O eno dunuma labala?”
26 Bida da bu adole i, “Ilia da eno dunuma laha.” Yesu E amane sia:i, “Amaiba:le, ilia mano da su hame imunu. 27 Be su lidisu dunu da udigili fofogadigisa:besa:le, di hanoga sa:ili, dimani adoma. Menabo hiougisia, ea lafi dagale, ganodini muni fage ba:mu. Amo fage lale, su lidisu dunuma dia su iasu amola Na su iasu defele ima.”

*17:1: 2 Bida 1:17-18

17:5: Mui 22:2; Mousese ea Malasu 18:15; Gesami Hea:su 2:7; Aisaia 42:1; Ma:diu 3:17, 12:18; Maga 1:11; Luge 3:22

17:10: Ma:lagai 4:5

§17:12: Ma:diu 11:14

**17:20: Ma:diu 21:21; Maga 11:23; 1 Golidia 13:2

††17:24: Gadili Asi 30:13, 38:26