5
Yelusaleme fi dunu dilia! Dadi gagui dunu gagadoma! Ninima ha lai dunu da nini sisiga:le doagala:musa: eale disi! Ilia da Isala:ili bisilua dunu ema doagala:sa.
Gode da Bedeleheme Moilaiga Ouligisu Dunu da Misunu, amo ilegele Sia:i
* Ma:diu 2:6; Yone 7:42Hina Gode da amane sia:sa, “Bedeleheme Efala:da moilai! Di da Yuda soge ganodini moilai fonobahadidafa gala. Be dilia fi amo ganodini, Na da Isala:ili fi ouligima:ne Hina Bagade dunu oule misunu. Egaga fifi misi da hemonegadafa mui.”
Amaiba:le, Hina Gode da Ea fi dunu amo ilia ha lai dunu ilima osa:le heda:ma:ne yolesi dialeawane, uda da ea Dunu Mano lalelegemu. Amasea, Isala:ili dunu mugululi asi da ilia fidafa amoga bu gilisi dagoi ba:mu. E da masea, E da Hina Gode Ea gasa amola Ea Hadigidafa amoga Ea fi dunu ouligimu. Ea fi dunu ilia da gaga:iwane esalumu. Bai osobo bagade fifi asi gala huluane da Ea gasa bagade amola Ea Hadigi dawa:digimu. Amola E da olofosu gaguli misunu.
Gaga:su amola Se Iasu
Asilia dunu da ninia soge doagala:musa: golili dasea, amola ninia gaga:le aligi amo fili masea, ninia da ninia gasa bagade dadi gagui ouligisu dunu ilima gegema:ne asunasimu. Mui 10:8-11Isala:ili gasa bagade dadi gagui dunu ilia da Asilia (Nimolode ea soge) amoga doagala:le, ili hasalasimu. Amalu, Asilia fi dunu ilia ninima doagala:musa: ninia alalo amo giadofale masea, amo Isala:ili gasa bagade gegesu dunu ilia da nini gaga:mu.
Isala:ili fi dunu gegesu ganodini hame bogoi esalebe, ilia da oubi baea amo da Hina Gode Ea fifi asi gala amo iligili nasegagima:ne iaha, amola gibu amo da ifalobo heda:ma:ne dabe agoai ba:mu. Ilia da dunu eno ilia fidisu mae dawa:le, Gode Ea fidisu amo fawane dawa:mu.
Fifi asi gala amo ganodini hame bogoi esalebe dunu, ilia da laione wa:me sogeba:le ha:i manu hohogola lalebe agoai ba:mu. Amo laione wa:me da sibi wa:i amo ganodini sa:ili, ilima doagala:le, ilia da:i dadega:le, fofonobone sala. Sibi hobeale masunu logo da hame ba:sa. Isala:ili fi da ilima ha lai huluanedafa hasalasimu amola ili huluane gugunufinisimu. 10 Hina Gode da amane sia:sa, “Amo esoga, Na da dilia hosi sasamogene, dilia sa:liode amo wadela:lesisimu. 11 Na dilia soge ganodini moilai bai bagade huluane mugululi fasimu. Amola, gaga:le gagoi liligi amo huluane dusa:le fasimu. 12 Na da dilia gabi amoga dilia wadela:le hamonanebe, amo wadela:lesili, dilima fa:no misunu hou adolalusu dunu da bu hame ba:mu. 13 Na da dilia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ amola sema gele mogomogoi amo wadela:lesimu. Dilia da bu dilia loboga hamoi liligi amoma hame nodone sia:ne gadomu. 14 Na ogogosu uda ‘gode’ Asila e agoaila dilia soge ganodini dialebe, amola dilia moilai bai bagade huluane amo mugululi sasalimu. 15 Na da ougi bagadeba:le, Na da fifi asi gala huluane amo da Na sia: hame nabi, ilima dabe imunu galebe.”

*5:2: Ma:diu 2:6; Yone 7:42

5:6: Mui 10:8-11