6
Hina Gode da Isala:ili fi Ilima Diliwaneya Udidisa
Hina Gode da Isala:ili fi ilima diliwaneya udidisu nabima!
Hina Gode! Wa:legadoma! Goumi amola agolo huluane nabima:ne, Dia Isala:ili fi ilima diliwaneya udidili sia:be amo nabima:ma!
Dilia goumi bagade! Dilia da mae mugululi dialebe osobo bagade ea bai fa:i! Hina Gode Ea diliwaneya udidisu nabima! Hina Gode da Ea fidafa dunuma fofada:mu gala. E da Isala:ili fi dunuma diliwaneya udidisu imunu.
Hina Gode da amane sia:sa, “Na fi dunu! Na da dilima adi hamobela:? Na da dilima habodane da:i diosu ibala:? Nama dabe adole ima! * Gadili Asi 4:10-16, 12:50-51, 15:20Na da dili Idibidi sogega fisili masa:ne, gadili asunasi. Na da dili udigili se nabima:ne hawa: hamosu amo yolema:ne gaga:i. Na da Mousese, Elane amola Milia:me, ilia bisili dili oule masa:ne asunasi.
Idisu 22:2-24:25; Yosiua 3:1-4:19Na fi dunu! Bu dawa:ma! Moua:be hina bagade Ba:ila:ge da dili wadela:musa: ilegei. Amola Na olelebeba:le, Ba:ila:me (Bio ea mano) da Isala:ili fi ilima hahawane fidisu fawane bu adole i. Amola dilia da Aga:isia fisisu amogainini Giliga:lega ahoanoba, hou dilima doaga:i, amo huluane bu dawa:ma. Dilia da amo liligi dilima doaga:i noga:le dawa:lea, dilia da Na dili gaga:ma:ne hawa: hamosu dawa:digimu galebe.”
Hina Gode da Dunu Adi Hamoma:ne Hanabela:?
Na da Hina Gode, Hebene ganodini esalebe Gode, Ema nodone sia:ne gadomusa: masea, Ema adi liligi gaguli misa:bela:? Na da bulamagau mano gilisi noga:idafa amo Ema gaguli misa:bela:? Na da Ema gobele salimusa:, sibi osea:idafa gaguli masea, o olife susuligi hano bagade defele Ema gaguli masea, E da amo hahawane ba:ma:bela? Na da na wadela:i hou hamoi amo dabe ima:ne, na magobo mano Ema gobele salima:bela? Hame mabu! Hina Gode da hou noga:idafa ninima olelei dagoi. E da nini agoane hamoma:ne hanasa. Ninia moloidafa hou hamone, asigidafa hou hamone, amola fonoboi amola asaboiwane, gilisili ninia Gode amola esalumu, amo hou nini hamoma:ne E da hanasa. Ninia Hina Godema beda:ne, amola dawa:iwane esalumu da defea. E da moilai bai bagadega esalebe dunuma amane wele sia:sa, “Dilia dunu fi amo da moilai bai bagadega gilisisa! Nabima! 10 Wadela:i hamosu dunu da ilia diasu ganodini wamolai liligi bagohame gilisisa. Ilia da dioi defesea, ogogole baligili amola fonobone defesa. Amo hou Na da bagade higasa. 11 Na da habodane ogogole dioi defesu dunu ilima gogolema:ne olofoma:bela:? 12 Dilia bagade gagui dunu da hame gagui dunu ilima baligili laha amola banenesisa. Amola dilia huluane da ogogosu dunu fawane. 13 Amaiba:le, Na da dilia wadela:i hou dawa:beba:le, dilima gugunufinisisu hou mui dagoi. 14 Dilia da ha:i manu, be hame sadimu. Be amomane dilia da ha:iwane dialumu. Dilia da liligi gisa masunu, be amo noga:le hame momagemu. Adi liligi dilia momagesea, Na da gegesu amo ganodini wadela:lesimu. 15 Dilia da gala:ine bugimu, be amomane defele hame faimu. Dilia olife fage dugisia, susuligi lale, amoga hamomu hamedei ba:mu. Dilia da waini hano hahamomu, be amo manu hamedei ba:mu.
16  1 Hina bagade 16:23-34, 21:25-26Goe hou da dilima doaga:mu. Bai dilia da hina bagade Omeli amola ea mano hina bagade A:iha:be, amo elea wadela:i hou amoma fa:no bobogei. Dilia da elea hamoma:ne sia:i defele hahamona ahoanu. Amaiba:le, Na da dilima gugunufinisisu imunu. Amola dunu huluanedafa da dili higamu. Fifilai huluanedafa da dilima higasu hamomu.”

*6:4: Gadili Asi 4:10-16, 12:50-51, 15:20

6:5: Idisu 22:2-24:25; Yosiua 3:1-4:19

6:16: 1 Hina bagade 16:23-34, 21:25-26