5
Inia Uda Adole Lasu Sisasu
Nagofe! Noga:le fili amola na dawa:su hou amola asigi dawa:su nabima.
Amasea, di da hou noga:i hamomu amola di da noga:le sia:beba:le, di da bagade dawa:su lai dagoi amo olelemu.
Eno dunu ea uda amo ea sia: amola lafi da agime hani ea heda amo defele agoai gala amola ea nonogosu hou da olife susuligi agoai ba:sa.
Be inia uda adole lasu hou da dagosea da dima se amola da:i dioi liligi fawane ba:sa.
Agoai uda da di sigi osobo bagadega bogosu amoga oule ahoa. Amola logo ea ahoabe amo da bogosu amoga doaga:musa: ahoa.
E da moloi bagade dawa:su esalu logo amoga hame ahoa. Be e da amo logo fisili, udigili lala amola fa:no hou doaga:mu amo da ea hame dawa:.
Nagofe! Dilia waha na sia: nabima! Amola mae gogolema na sia:be amo.
Agoai uda amoba:le gasigama amola mae gadenema. Amola ea idilibu holei amoga maedafa gadenema.
Dia amo uda amoga ahoasea, dunu da dima hame nodomu, amola dunu ilia lobo da:iya di da bogomu amola di goi esalea.
10 Dafawane! Eno dunu da misini dia liligi ilia gaguli masunu amola dia hawa: hamoi helei liligi amo enoga lamu.
11 Di da bogomusa: gogonomasa dialea amola dia hu amola momoge da na dagoiba:le, di da geloga:idafa ba:mu.
12 Amola di da amane sia:mu, “Na da abuliga dawa:bela:? Amola na da abuliga eno dunu ilia mololesibi amo hame nabibala:?
13 Amola na da nabimu galu, be na olelesu dunu ilia sia: hame nabi.
14 Amasea, na da dunu eno ilia si da:iya gogosia:i bagade hamoi dagoi ba:i.
15 Amaiba:le noga:le dawa:ma! Dia udadafa ema dafawaneyale dawa:ma. Ema fawane asigima.
16 Di da eno uda gilisili golabeba:le mano lasea, amo mano da fa:no dia hou hame fidimu.
17 Ga fi dunu hame, be dia manodafa amo da asigilasea, di fidimu da defea.
18 Amaiba:le, dia udadafa ema nodoma amola uda di labe ema fawane hahawane dawa:ma.
19 Amola e da noga:idafa amola ida:iwane ba:sa. Amola uda di lai amo ali fawane gilisili golama amola ali fawane da:i gilisima amola uda e da dima fawane dawa:loma amola asigima.
20 Nagofe! Di da abuliba:le uda enoma magesa:ima:bela:? Amola di da abuliba:le inia uda ea hou baligili hanama:bela:?
21 Amola liligi dia adi hamobe huluane da Gode E ba:lala. Amola di habi ahoasea, E da eso huluane ba:lala.
22 Wadela:le hamosu dunu ea hou da ema sani agoaiwane. E da hi wadela:i hou sani agoane amo ganodini daha.
23 Amola agoaiwane dunu da ea hou amoga hinawane esalumu hame dawa:. Amola e da ea gagaoui hou amo ganodini hina: bogomu.