6
Sisasu Eno
Nagofe! Dunu afae da dunu enoma dabea imunu ganoba, di da amo dunu fidimusa:, ea dabe disu imunu ilegele sia:bala:?
Di da dina: ilegele sia:i amoga fawane fedege agoane sani ganodini sa:ibala:?
Nagofe! Amaiba:le di da amo dunu ea gasaga la:gi dialebe. Be la:gi amo hedolo fadegale fasimusa:, na da logo dima olelemu. Amo dunuma hedolo doaga:le, e da dia la:gi amo fadegale fasimusa: ema edegema.
Mae golama amola mae helefima. Ema hedolo masa.
Di da hedolowane amo la:gisu sani hou amoma hobeama amola ohe o sio da benea ahoasu dunu amoga hobeabe defele di hobeama.
Hihi dabuli dunu ilia da gedama ea fifi ahoabe ba:mu amola dawa:lalomu da defea.
Ilia da bisilua hame amola ouligisu hame gala.
Be amomane ili da ha:i manu da defele ba:sa amola gibu eso amoga ilia da ha:i manu ilia liligi ligisisu ganodini ligisisa amola esoi bagade ba:sea ili da ha:i manu defele ba:sa.
Habowali hihi dabuli dunu da udigili golama:bela:? Amola habogala e da bu nedigima:bela:?
10  * Malasu 24:33-34E da amane sia:sa, “Na da fonobahadi golamu!” Amola e da amane sia:sa,
“Na da na lobo gadoiba:le, fonobahadi helefimu.”
11 Be e da golai dianoba, hame gagui hou da wamolasu dunu ilia doagala:su hou defelewane ema doaga:mu.
12 Hamedei dunu amola wadela:le hamosu dunu da udigili ogogole sia: sisa: ahoa.
13 Ilia da hou moloiwane hame sia:sa. Ilia da ilia siga, loboga amola emoga
hamosa ea na:iyado ema ogogomusa: amane hamosa.
14 Ilia da wadela:i hou hamosu fawane dawa:sa amola ilia asigi dawa:suga da eno dunu wadela:lesimusa: dawa:sa.
15 Ilia amane hamobeba:le, ilia da hedolowane se nabasu ba:mu. Ilia da bogoma:ne hedofale fasi dagoi ba:mu.
16-19 Liligi fesuale gala amo da Hina Gode da bagade higasa. Amo da
1. Dunu ea odagi da gasa fi hou agoane ba:sa
2. Dunu da ea lafidili ogogosu sia: sia:sa
3. Dunu da ea loboga noga:i dunu fane legesa
4. Dunu da ea dogo ganodini wadela:i hou hamomusa: dawa:lala
5. Dunu da wadela:i hou hamomusa:gini hehenasa
6. Ba:su dunu da fofada:be amo ganodini ogogosu sia: enoenoi adole iaha
7. Dunu da sama gilisisu ganodini dunu se nabima:ne, mosolasu hou hamosa
Uda Wamo Mae Adolelasu Hamoma:ne Sisasu
20 Nagofe! Dia ada adi sia:sea mae gogolema amola dia ame ea olelei liligi amo noga:le dawa:loma.
21 Amo sia: di noga:le dia dogo ganodini ligisima amola dawa:loma.
22 Elea olelei amo da di logoga ahoasea, di bisili logo olelemu. Amola amo olelei da di fidimu amola noga:le ouligimu gasi ganodini amola hadigi ganodini.
23 Ilia olelebe hou amo da hadigi gamali agoai amola ilia olelebe amoga di da hahawane esalusu lamu.
24 Amo hou amoga da wadela:i uda adole lasu amoma higamu amola eno dunu ilia uda wadela:le hamomusa: adole ba:sea, amoga hobeamu.
25 Amola ea da:i hodo amo ba:beba:le amoga di mae hanama amola da dima hanaiwane ba:sea, di mae hanama amola ea si noga:i ba:be amoga mae ba:ma.
26 Amola nowa dunu e da ea da:i bidiga lasu uda lamusa: dawa:sea, agi ga:gi afadafa fawane ea bidi amoga bidi lasa. Be nowa dunu e da inia uda adole lasea, amo dunu e da ea liligi huluanedafa galagasa.
27 Di da dia bida:gia lalu oso ligisili gaguli ahoasea, dia abula sali da hame nema:bela:?
28 Di da lalu nenanebeba:le amo da:iya ahoasea, dia emo da gia:ma:bela:?
29 Amaiba:le amo defele inia uda amola diasea, amo se nabasu defele diala amola nowa dunu e amane hamosea, e da se nabimu.
30 Amola da nowa dunu e ha:i manu wamolasea, e ha:i galea ema eno dunu ilia higale hame sia:sa.
31 Amomane ilia ba:sea, wamolasu e da bu liligi dabe imunu ia lai amo fesuale imunu amola e da liligi ea gagui amo huluane imunu.
32 Be nowa dunu da wamo inia uda lasea amo dunu e da gagaoui fawane amola asigi dawa:su hame gala e da hifawane hi hou gugunifinisisa.
33 Amaiba:le, eno dunu ilia e higale ba:mu amola e se nabima:ne hiougili fofane, amola e da eso huluane gogosia:iwane esalumu.
34 Wamolai uda egoa e da mudale da:i diosu baligili da:i diomu. E da dabe lamusa: hame dagolesimu.
35 Amola egoa e adi bidi dia iasea amo liligi amoga da ea da:i dioi amola ea ougi da hame guminisimu.

*6:10: Malasu 24:33-34