24
Sia:No 19
Wadela:i hamobe dunu amo mae mudale ba:ma! Amola amo dunu amo bisili mae dogolegema.
Ilia asigi dawa:su ganodini da mosolamusa: fawane dawa:lala. Amola eso huluane ilia lafidili esega dunu eno amo se nabima:ne sia:daha.
Sia: No 20
Sosogo fi ilia hou noga:le dadawa:le fifilasu da igi bai magufu fa:i noga:i agoai gala.
Diasu da amo da:iya gagui amo ea sesei huluane da fedege agoane, dawa:su noga:idafa amola liligi ida:iwane gala, amoga nabai gala.
Sia: No 21
Noga:le dadawa:su hou da da:i hodo gasa hou baligisa.
Amasea, gegena masunusa: gala, hidadea iligelalu masa. Amola fada:i sia: noga:le ha:ini nabalu ahoasea, dilia da ha lai ilima osa:la heda:mu agoai ba:mu.
Sia: No 22
Gagaoui dunu da dadawa:su sia: fada:ne hame dawa:. Dawa:su dunu da fada:i sia: bagade sia: dasea, gagaoui dunu da amo sia: fidili mae sia:ne, ouiya:le esala.
Sia: No 23
Di da eso huluane wadela:i hou hamomusa: ilegesea, dunu eno ilia da di da mosolasu hamosu dunu amane dawa:mu.
Gagaoui dunu da wadela:i ilegemusa: fawane dawa:lala. Dunu mogili da dunu eno ilima gasa fili higasu hou hamosa. Dunu huluane da amaiwane dunuma higasa.
Sia: No 24
10 Se nabasu bagade doaga:sea, di da gasa hame agoane hamosea, gogayeidafa dunu agoane ba:mu.
Sia: No 25
11 Fofada:su dunu da wadela:i hame hamosu dunu amo giadofale medole legemusa: dawa:sea, defea, mae ha:aligima. Amo dunu hedolo gaga:ma.
12 Amo hou da dia liligi hame agoane mae sia:ma. Bai Gode da dia hou dawa:, amola dia hamobe E da adoba:lala. Amola E da dia hamoi defele dima bidi imunu.
Sia: No 26
13 Nagofe! Di agime hano amo moma. Amo da dia gona:suga leba:le ba:sea, hedaiwane ba:sa.
14 Amo defele, molole dawa:su sia: da dia da:i hodo amola asigi dawa:su obenasa. Di da molole dawa:su lasea, hahawane esalumu.
Sia: No 27
15 Wadela:le hamosu dunu da moloidafa dunu amo ea liligi amola ea diasu wamolamusa: ilegelala. Be di da agoane mae ilegema.
16 Moloidafa dunu da dafasea, e da hedolo bu sinidigisa. Be se nabasu da wadela:i hamosu dunu ilima doaga:sea, e da wadela:lesi dagoi ba:mu.
Sia: No 28
17 Se nabasu bagade da dia ha lai dunuma doaga:sea, mae nodoma. E da dafasea, hahawane mae ba:ma.
18 Dia ha lai dunu da se nababeba:le, di da nodosea, Hina Gode da amo hou higa:i hodosa. Amasea, e da dia ha lai ema se iasu hame ima:bela:?
Sia: No 29
19 Wadela:le hamosu dunu ilia hamobeba:le, mae da:i dioma. Amola, ilia wadela:i hou hamobeba:le, liligi bagade lasea, mae mudama.
20 Bai ilia da hame fifi ahoanumu. Fa:no misunu hahawane hou da ilima hame doaga:mu.
Sia: No 30
21 Nagofe! Hina Godema beda:ne nodoma. Amola osobo bagade hina bagade amoma nabasu hou hamoma. Nowa dunu da Hina Gode o hina bagade ilima odoga:sea, ilima mae gilisima.
22 Agoane odoga:su dunu ilia da hedolodafa dafasu dawa:. Gode amola osobo bagade hina bagade dunu da ilima se imunusa: dawa:.
Molole Dawa:su Sia: Eno
23 Molole dawa:su dunu da amo eno sia:su sia:i. ‘Fofada:su dunu da dunu aduna elama fofa:da:sea, e da dunu afamagamu da defea hame.’
24 E da wadela:le hamosu dunu da moloidafa sia:sea, dunu huluane da e aligima:ne gagabumu amola e higamu.
25 Be fofada:su dunu da wadela:le hamosu dunu ilima se iasea, e da hahawane ba:mu amola eno dunu da ema nodomu.
26 Nowa dunu da moloidafa adole iasea, amo da eno dunuma dogeleidafa hou agoai.
27 Dia diasu gaguli, fifi lamusa: dawa:sea, hidadea ifa abalegele, ha:i manu heda:sea, dia manu defele ba:sea, dia diasu gaguli, fifi laloma.
28 Dia da udigili eno dunuma mae fofada:ma. Amola bai hamedei hou amola ema ogogolewane mae fofada:ma.
29 Amola di amane mae sia:ma, “Na da e nama hamoi defele ema hamomu. Na da dabemu,” amane mae sia:ma.
30 Na da hihi dabuli gagaoui dunu amo ea waini efe sagai amodili asi.
31 Amo ganodini, aya: gaga:nomei amola gisi heda:i bagade bai. Amola igiga gagoi amo da mugululi sa:i dagoi ba:i.
32 Amo na da ba:lalu, amola na da bu dawa:i, amola amo ea bai dawa:i dagoi.
33  * Malasu 6:10-11Bai di helefili golamu da defea. Dia lobo sogoba:digili fa:bihadi golama.
34 Be di da golai dialoba, wamolasu dunu da doagala:be defele, hame gagui hou da dima doaga:mu.

*24:33: Malasu 6:10-11