23
Sia: No 6
Di da mimogo dunu ali gilisili ha:i nasea, amo esega noga:le dawa:ma.
Di da ha:i manu bagade manusa: dawa:sea, di ha:i buludili mae moma.
E da dia hou ogogole adoba:sa:besa:le, mae uasuli moma.
Sia: No 7
Di da noga:le molole dawa:ma. Di da liligi bagade gagumu hanaiba:le hawa: hamonana, dia gasa gufia:ne gala:mu da defea hame.
Dia muni amo ea ebelebe da hedolodafa si abo gelebe agoai ba:sa. Amola amo da buhiba ea ougia hinabo aligili wa:leahoabe agoai.
Sia: No 8
Di da gegenane uasuli nasu dunu amo ea ha:i manu ida:iwane mae uasuli moma.
Amo gegenane uasuli nasu dunu da eso huluane amo ha:i manu ea bidi bagadega lai amo dawa:lala. E da aowalale amane sia:sa, “Defea! Bu bagade ha:i amola waini moma!” Be e da ogogole sia:sa. Ea houdafa da ea asigi dawa:su defele gala.
Di da dia mai liligi amo bu isole fasimu. Amola dia ema dabuagado ofa:su sia: da ogogole ofa:su sia: udigili ha:digi agoai ba:mu.
Sia: No 9
Di gagaoui dunuma moloi dawa:su sia: amo mae sia:ma. E da dia sia: ida:iwane dawa:mu da hamedei galebe.
Sia: No 10
10 Musa: soge alalo legei amo maedafa gua:ma. Amola guluba: mano ilia soge amo mae wamolama.
11 Bai Hina Gode da ilima gasa bagade Gaga:su dunu esala. E da ilimagale, dima fofada:mu.
Sia: No 11
12 Dia olelesu dunu amo ea olelebe hamugini nabima amola noga:le hamoma.
Sia: No 12
13 Dia mano da wadela:le hamosea, ema hedolo se ima. Dawa:ma:ne fasea, amo mano da hame bogomu.
14 Be amo dawa:ma:ne fasu da ea esalusu gaga:mu.
Sia: No 13
15 Nagofe! Di da dawa: ida:iwane lasea, na da hahawane bagade ba:mu.
16 Di da dawa:su ida:iwane sia: sia:sea, na da dima nodone dawa:mu.
Sia: No 14
17 Wadela:i hamosu dunu ilia hamobe amoga hamomusa:, mae mudale hanama. Be eso huluane Hina Godema nodone dawa:ma.
18 Amaiwane hamosea, di da hahawane esalumu.
Sia: No 15
19 Nagofe! Nabima! Molole dawa:ma amola dia esalusu noga:le ouligima.
20 Di da adini bagade nasu dunu amola ha:i fufuluba nasu dunu ilima mae gilisima.
21 Feloai dunu amola ha:i fufuluba nasu dunu da hedolo liligi hame gagui dunu agoai ba:mu. Dia da ha:i nasu amola golasu amo fawane hamosea, di da gagadelai abula amo fawane ga:i ba:mu.
Sia: No 16
22 Nagofe! Dia ada ea sia: noga:le nabima! E da di hame hamoi ganiaba, di da hame esalala:loba. Dia ame da da:i hamosea, e da di noga:le ouligiba:le, ema nodoma.
23 Moloidafa hou, olelesu, molole dawa:su amola asigi dawa:su ida:iwane gala. Amo liligi bidiga lamu da defea. Be lai dagoiba:le, eno dunuma mae alofele lama. Bai amo liligi lasu defei da gadodafa.
24 Dunu moloidafa ea ada da hahawane bagade. Dia gofe da molole dawa:su hou lai galea, di da ema nodone dawa:mu da defea.
25 Nagofe! Dia ada amola ame da dia hou nodone ba:ma:ne, hou moloiwane hamoma. Dia ame hahawane ba:ma:ne hamoma.
Sia: No 17
26 Nagofe! Hamugini noga:le nabima. Na esalebe defele, dia esaloma.
27 Uda hina: da:i bidi lasu amola eno wadela:i hamosu uda da bogosu sani agoai gala.
28 Ilia da wamolasu dunu agoane di wadela:lesimusa: desega lela. Ilia agoane hamobeba:le, dunu bagohame da ilia udama baligi fa:sa.
Sia: No 18
29-30 Nowa dunu da waini hano bagade nasea amola gaheabolo adini hogoi helesea, e da bagade da:i diosa amola mosolasu hamosa, amola eso huluane egasa. Ea si da maga:me gasagala:i amola ea da:i da udigili fofonomane gagai.
31 Waini hano da ulasuyei amola faigelei gelabo ganodini bubunuma heda:sa amola noga:le da:gisa. Be dafama:ne adoba:sa:besa:le, waini hano manusa: mae magesa:ima.
32 Waini hano nalu, diahabe, wa:legadole, di da saya:bega gasomai agoai ba:mu.
33 Dia da:i da felowai agoai ba:le, noga:le dawa:le sia:mu gogolei ba:mu.
34 Di da dusagai ganodini fila heda:le ahoasea da dia hagomo sasaleabe, amo agoai ba:mu.
35 Di da agoane sia:mu, “Na da enoga fabela:? Be amo na da gogolei. Abuliba:le na da noga:le hame nedigisa. Na da adini eno manu galebe.”