7
Nagofe! Dawa:ma na adi sia:be di mae gogolema amola na dima hamoma:ne sia:be maedafa gogolema!
Na sia:be amo defele hamoma, amasea di da esalumu. Amola di da dia si noga:le ouligibi defele, na olelebe amo noga:le fa:no bobogema.
Na olelebe liligi eso huluane dawa:laloma amola fedege agoane, dia dogoga noga:le dedema.
Di Bagade Dawa:su Hou amoma hou dia dalusi amoma hamobe defele hamoma amola dawa:su dia dogo ganodini diala amo dia na:iyado ema hamobe defele hamoma.
Ilia da dia hou huluane ouligili, di da inia uda amoma hobeamu amola ea sefe sia: amo hame nabimu.
Wadela:i Uda Ilia Hou
Eso afaega na da na diasu fo misa:ne agenesi amoga ba:lalu.
Amola na ba:loba goi logoga manebe ba:i. Ilia da asigi dawa:su noga:i hame galu amola afadafa da gagaoui dunu agoai ba:i.
Amo goi da uda afadafa ea diasu gadenene misini,
eso amola sa:i dagoi gadenene gasi dagoi.
10 Amo uda e da hina: da:i bidi lasu uda defele abula ida:iwane ga:i amola e da hou ilegelalu.
11 Goe uda amo da gasa fi hamosu uda amola gogosiasu hame dawa:i. E da moilai logoga lalusu.
12 E da logoga udigili lalu amola bidi lama:ne diasu labe soge ganodini amola dunu hogosa lalala.
13 Amola na ba:i, amalalu amo uda e da goi ayeligi amo ea galogoa amoga ea lobo la:boloi dagoi amo lalu e da amo goi nonogonanu e hedolowane si damana ba:i amalalu e amane sia:i,
14 “Wali na da gobele salasu hamoi amola amo gobele salasu hu da na diasuga diala.
15 Amaiba:le na da na diasu yolesili di hogola misi amola wali na da di ba:i dagoi.
16 Na da hedolowane midunusa: diaheda:su ida:iwane hahamoi dagoi amo dedebosu abula ida:iwane gala amo da na Idibidi soge amoga gaguli misi.
17 Na da amo ganodini manoma ida:iwane gala amo me, a:lou, sinamone amola amo manoma gabusiga: ida:iwane gala fafai da:iya sogadigi.
18 Misa! Na amola di gilisili hedelala soge hadigimu. Ani da gilisili nonogomuba:le hahawane bagade ba:mu.
19 Di da na dunuba:le mae beda:ma. E da soge sedaga asi esala.
20 E da su bagade gaguli asi. E da hedolo hame bu misunu. E da esala hi aduna aligimu.”
21 Goe uda ea sefe sia: bagadewane sia:beba:le, goi ayeligi da dafai dagoi.
22 Amo dunu e da amo sia: nababeba:le, e da hedolowane amo uda fa:no bobogele diasuga asi. Fedege sia: e da bulamagau bogoma:ne fasu sogebi amoga oule ahoasu defele asi. Fedege sia: eno e da ‘dia’ ohe amo da sani sa:ima:ne hahawane ahoa amo defele asi.
23 Amo ‘dia’ ohe e da hame dawa:i ea dogo ganodini souga gala:be defele e da bogomu da hame dawa:i. Amo dunu ea hamobe da sio afae e hagili ahoanebe defele ba:i. Amo sio e da segega:i amo mae ba:le ahoabe amola sio e amo segega:i amo hame dawa:i amoga gaguli bogomu amo hame dawa:i.
24 Wali na gofelali, dilia na sia: noga:le nabima. Noga:le dawa:ma!
25 Agoaiwane uda amo ea sefe sia: mae nabima! Ema mae fa:no bobogema!
26 Amo uda e da dunu bagohame ilia hou wadela:lesi dagoi. Amola dunu bagohame idimu hame gala, ilia da ea hou hamobeba:le bogoi dagoi.
27 Amola di da amo uda ea diasuga ahoasea, di da bogosu logo amoga ahoa. Amo ahoasu da hedolodafa bogosu amoga doaga:sa.