8
Bagade Dawa:su Hou amoga Nodosu
* Malasu 1:20-21Nabima! Bagade Dawa:su Hou ida:iwane da dima wele sia:nana. Asigi dawa:su hou da sia: daha.
Bagade Dawa:su Hou da goumi da:iya amola logo bega: logo bulufalegeiga lela.
Amola moilai bai bagade sogebi amola logo holei gadenene e da lela agoane wele sia:nana,
“Na dilima sia:sa! Dunu fifi asi gala! Na da wele sia:nana! Osobo bagade fi huluane dilima.
Nowa dunu asigi dawa:su hame galea, asigi dawa:su ida:iwane gala amo lama, amola asigi dawa:su noga:le dawa:ma. Di da gagaoui esalabala:? Asigi dawa:su ida:iwane lama.
Nabima! Na sia: amo da ida:iwane gala. Na sia:su da moloidafa fawane.
Na adi sia:be amo da dafawanedafa. Na da ogogosu bagade higasa.
Liligi na sia:be amo da dafawane. Afae da ogogole hame sia:sa amola giadofale hame ahoa.
Amola dunu ea dogo ganodini, hadigi amola asigi dawa:su gala, amo dunu da na sia: noga:le ba:sa.
10 Silifa liligi amoma mae dawa:ma. Be na olelebe liligi amo dawa:ma. Amola noga:idafa gouli mae dawa:ma. Be na sia: ida:iwane, amoma dawa:ma.
11 Na da Bagade Dawa:su Hou. Na da ida:iwanedafa amola na da igi su bagadega lasu liligi baligi dagoi, amola dia hanasu liligi baligi dagoi.
12 Na da Bagade Dawa:su Hou. Na da asigi dawa:su hou amola moloidafa fofada:su hou dawa:.
13 Nowa da Hina Godema nodone dawa:be da wadela:i hou amola ledo huluane higasa. Na da amoma higasa amola nowa da hifawane hina: dio gaguia gadosea amola wadela:i hou amola ogogosu hamonanebe, amo huluane na higasa.
14 Na da adi hamomusa: ilegesea na da didili hamomu. Na da asigi dawa:su gala amola na da gasa bagade gala.
15 Na da hina bagade dunu fidisa amola ouligisu dunu noga:le ouligima:ne fidisa.
16 Osobo bagade ouligisu dunu huluanedafa da na fidibiba:le, ouligisu hou hamosa.
17 Na da nowa dunu da nama asigisia, ilima asigisa. Amola nowa da na hogosea e da ba:mu.
18 Na da liligi bagade amola mimogo hou amola didili hamosu hou amo osobo bagadega esalebe dunu ilima imunusa: dawa:.
19 Adi liligi dia nama lasea amo da liligi ida:iwane. Amo da gouli liligi amola silifa liligi baligi dagoi.
20 Amola eso huluane na da moloi hou amo ganodini ahoana. Na da moloidafa fofada:su hamonana.
21 Na da nowa dunu da nama asigi galea, ilima liligi bagade iaha. Na da gobolo liligi noga:idafa amoga ilia diasu nabalesisa.
22  Wamolegei Sia: Olelesu 3:14Musa: hemonega, Hina Gode da osobo bagade mae hamone, E da na hidadea hahamoi, amalalu liligi huluane da hahamoi.
23 Hina Gode da na bisili musa:dafa hahamoi, amalalu osobo bagade hahamoi.
24 Na da hidadea lalelegei amola hano wayabo amola hano bubuga:su da fa:no hahamoi.
25 Amola Hina Gode da na hidadea hahamoi amalalu goumi amola agolo da fa:no hahamoi.
26 Gode da osobo bagade amola osobo su hahamoi. Be na (Bagade Dawa:su Hou) da amo bisili esalu.
27 Gode da mu amo gadodili ligisia amola hano wayabo bagade amola mu mae gilisima:ne alalo hamonoba, na da amogai esalebe ba:i.
28 Amola e da mu mobi hahamoi mu da:iya gado amola e da hano wayabo bagade amola hahamonoba, na da esalebe ba:i.
29 Amola E Hi sia: defele hano wayabo da heda:i amola hano wayabo da Hi sia:i defele osoboba:le hame heda:i, amola E da osobo bagade gagumusa: osobo bagade ea bai hidadea ilegeloba, na da esalebe ba:i.
30 Amo esoga na amola da Hina Gode guga esalu. Na da fedege agoane, diasu gagumusa: dedesu dunu agoai E guga esalu. Na da esalebeba:le, E da hahawane galu amola na da Ema nodonanu.
31 Amola na da osobo bagade amoma hahawane ba:i amola fifi asi gala huluane ilima hahawane bagade galu.
32 Wali goi ayeligi dilia! Noga:le nabima! Amola na sia:be defele hamoma amasea di da hahawane ganumu.
33 Nabima! Dilia na olelei defele hamoma. Amola dilia na olelei liligi amoma mae higama, amasea di da hahawane esalumu.
34 Nowa dunu da na bagade dawa:su sia: nabasea, e da hahawanedafa ba:mu. Nowa da eso huluane na logo holeiga bagade dawa:su lama:ne lelea, da hahawane ba:mu.
35 Nowa dunu da na hogole ba:sea, da esalusu ba:mu amola Hina Gode da amo dunu hahawane dogolegele ba:mu.
36 Be nowa dunu da nama hame masea, e da hisu wadela:sa. Nowa dunu da nama higasea, e da bogosu ba:mu!” Bagade Dawa:su Hou da fedege sia: agoane sia:sa.

*8:1: Malasu 1:20-21

8:22: Wamolegei Sia: Olelesu 3:14