95
Nodone Gesami Hea:su.
Misa! Nini da Hina Godema nodone sia:na:di.
Ninia da nini Gaga:su Gode Ema nodone gesami hea:la:di.
Ninia da Ea midadi misini, Ema nodone iasu ia:di,
amola hahawane nodone gesami hea:la:di.
Bai Hina Gode da Gadodafa
amola ‘gode’ huluane amo baligisa.
E da osobo bagade huluane amola osobo magufu gelabo gaga:i gududafa
amogainini heda:le, agolo gagai gadodafa amoga doaga:le,
amo huluane ouligisa.
E da hano wayabo Hi hahamoi amola soge Hi hahamoi
amo huluane ouligisa.
Misa! Ninia da Hina Gode nini hahamosu dunu,
Ema muguni fili guduli amola dialuma beguduli,
Ema nodone sia:ne gadola:di!
* Hibulu 3:7-11Hibulu 3:15; 4:7E da ninia Gode! Amola E da nini gilisi dialebe dunu amo noga:le ouligili,
ninima ninia hanai liligi amo iana.
Gadili Asi 17:1-7; Idisu 20:2-13Wali, Ea sia:be amo nabima! Dilia aowalali da Meliba sogega amogai esala,
ilia da amo haga Masa hafoga:i sogega esalebe agoane
asigi dawa:su gawamaga:i, amo agoane mae hamoma.
Amogai ilia Na ilima hamobe ba:i.
Be amomane, ilia da Nama adoba:i.
10 Ode 40 agoane Na da amo dunu ilia hamobe amoga hihini ba:lusu.
Na da amane sia:i, “Ilia da Nama hagasa!
Ilia da Na hamoma:ne sia:be amo nabimu higasa.
11  Idisu 14:20-23; Hibulu 4:3-5; Mousese ea Malasu 1:34-36; 12:9-10Na da ougiba:le, dafawane hamomusa: sia: amane ilegei,
“Dilia da soge Na diligili helefima:ne imunusa: ilegele sia:i,
amoga da hamedafa doaga:mu.”

*95:7: Hibulu 3:7-11Hibulu 3:15; 4:7

95:8: Gadili Asi 17:1-7; Idisu 20:2-13

95:11: Idisu 14:20-23; Hibulu 4:3-5; Mousese ea Malasu 1:34-36; 12:9-10