149
Nodosu Gesami Hea:su
Hina Godema nodoma! Hina Godema gaheabolo gesami hea:ma!
Ea mae fisili dafawaneyale dawa:su fi
ilia gilisisu ganodini Ema nodone sia:ma!
Isala:ili fi dunu! Dilia Hahamosu Godeba:le nodoma!
Saione dunu! E da dilia Hina Bagadeba:le, nodoma!
Ea Dio amoma nodone gosa:le ima!
Ilibu amola sani baidama dusa, Ema nodoma!
Hina Gode da Ea fi dunuma nodosa!
Amola hou fonoboi dunu ilima nodone dawa:le, ilima hasalasu hou iaha.
Gode Ea fi dunu ilia da hasaliba:le, hahawane esalumu da defea.
Ilia gasi huluane Godema nodone gesami hea:lalumu da defea.
6-9 Ilia da Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, ilia gegesu gobihei mei gaguiwane,
fifi asi gala hasalawane amola fifi asi gala ilima se iasea,
amola ilia hina bagade sia:inega la:gili
amola ouligisu dunu gulaga hamoi sia:inega la:gili,
ilia ha:giwane Godema nodone sia:mu da defea.
Gode Ea fi dunu ilia hasalasu hou da agoane gala.
Hina Godema nodoma!