150
Hina Godema Nodoma!
Hina Godema nodoma! Gode Ea Debolo Diasu ganodini Ema nodone sia:ma!
Gode Ea muagado gasa bagade hou amoma nodoma!
Ea gasa bagade hawa: hamosu ba:beba:le, Ema nodoma!
Ea gasa bagade baligi hou amoma nodone sia:ma!
Dalabede dusa, Ema nodone sia:ma!
Sani baidama amola ilibu ba:gu la:idi la:idi figi gisinagisanasu duni,
Ema nodoma.
Ilibuga dusa amola gafole iana, Ema nodoma!
Sani baidamaga amola buni fulabosuga dusa, Ema nodoma!
Edado fasu amoga Ema ha:giwane nodoma!
Esalebe liligi huluane! Hina Godema nodoma!
Hina Godema nodoma!
Sia: ama dagoi