Sikeigna Na Letasi Nigna
Pita
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
A Pita sina mane vaovarongo nigna a Jisas. Leghugna a Jisas ke vula hadi i popo, a Pita na mane vetula mi sikei tadia mara kena baubatu tadia na komi tinoni kiloau i Jerusalem. Reghia kori buka Tango 15:7-11.
A Pita ke risoa na letasi iaani vanira na komi tinoni kena vaututuni kena mono tadia kekeha provins kena vunaghi pungusira mara Rom. Tadia na komi provins irangeni, mara kena boi vaututunia Jisas kena bosi magnahaghinira na komi tinoni kiloau mena vaparara.
Pita ke risoa na letasi iaani bali vaheta na ghaghanadia na komi tinoni kiloau eigna kedana sokara ngasi kori vido kena papara kori havidia. Na vunegna kena adoa a Krais ke papara kori havigna, e toke gi imarea kedana sasaa na papara mua eigna kena vaututunia. Pita ke velera na komi papara ke padara bali pipilia nidia na vaututuni. Gi kedana sokara ngasi me ghieghilei jufu kori vagovugna, a God keda hera na komi fata ke toke ke kaikaliti vanira nigna na komi tinoni.
Kori letasi iaani a Pita ke velera mua na komi tinoni kiloau eigna kedana leghua hahalia na komi puhi ke jino ke nabadia na komi tinoni nigna a Jisas Krais.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Na komi fata ke toke ke kaikalitia a God vanira nigna na komi tinoni (1:1-12)
Na komi tinoni kena vaututuni kedana mono tabu (1:13-2:10)
Na komi puhi kedana leghua na komi tinoni kena vaututuni, toke kedana papara kori havidia (2:11-4:19)
Na velepuhi eidia arahai kena baubatu tadia na komi tinoni kiloau (5:1-14)
1
Inau a Pita, nigna na mane vetula a Jisas Krais, ku risoa atu itamiu ighamu a God ke vahighamu koti mono ivei mi vei tadia na komi provins i Pontus, Galesia, Kapadosia, Esia mi Bitinia. Na komi meleha irangeni boi na pukuni melehamiu. Leghuagna nigna na toatogha ke mono itagna i hau, God a Mama ke vahighamu eigna kotida nigna na komi tinoni. Ma na Tarunga ke Tabu ke agutu kori havimiu eigna kotida mono tabu. A God ke vahighamu eigna kotida leghua a Jisas Krais, ma na ghaughabuagna imanea ke vararahaghamu kori koakoa. Inau ku tarai gi a God keda vatokeghamu me heghamu hahali na soleana kori havimiu.
Ighita Katida Pitua Na Komi Fata Ke Kaikalitia Vanighita A God
Ati veletokea nigna na God ma a Tamagna nida a Lod Jisas Krais. Na vunegna nigna na rarovi vanighita ke hutu puala, imanea ke heghita na havi mathangani. Mi keagaieni ighita kati adoa a God keda eia vanighita na komi fata ke toke. A God ke heghita na havi mathangani iaani eigna a Jisas Krais ke havi tabiru kori thehe. Ikeagaieni ighita kati pitua na komi fata ke toke a God ke kaikaliti vanira nigna na komi tinoni. Imanea ke kalitira na komi fata iraani i popo, tagna keda boi boto ba dika, keana keda talu mono thovohaliu. Na vunegna ighamu koti vaututunia a God, imanea keda sokara peoghamu kori nigna na mana me ghieghilei jufu mai na vagougovui maghavu. Kori vido iangeni imanea keda vahavighamu. Ighamu koti totogo hutu puala eigna na komi fata irangeni. Toke kotida dikahehe sina ghathi vido iso eigna na komi thagi papara ke padaghamu ikeagaieni, ighamu koti totogo eigna na komi fata ke toke a God ke eia vanighamu. Na komi papara iraani kena padaghamu bali tateli aua nimiu na vaututuni ke pukuni tutuni ba teo. Nimiu na vaututuni ke vaghagna na gol kena pughulia kori joto bali hati aua na komi fata ke dika itagna.* Imarea kena kukia na gol kori joto, mi kori vido na gol ke bea na komi garu itagna kena tatave mena hati aua eigna na pukuni gol vamua keda mono. Vaghagna iangeni, na komi papara ke padaghita ke hatheghita na auagna na komi fata ke dika kori havida eigna keda pukuni heta nida na vaututuni. Ma nimiu na vaututuni ke nagho vano tagna na gol ke boi mono thovohaliu. Gi keda talu heta nimiu na vaututuni leghugna ke govu na komi papara, a God keda veletokeghamu me ghaghana boheghamu tagna na maghavu a Jisas Krais keda tabiru mai.
Ighamu koti boi reghia a Jisas i hau moti boi reghia ikeagaieni. Keana ighamu koti dothovia moti vaututunia imanea. Ma na vunegna koti vaututunia, ighamu koti totogo hutu puala moti hahi nimiu na veleagna sa fata ke nabagna na totogo iangeni. Na tabamiu eigna koti vaututunia a Jisas Krais, na vahavighamugna ke eia a God.
10-11 I hau, mara na profet kena kidi titionoa ghohi a God keda vatokeghamu kori nigna na dotho me vahavighamu. Na Tarunga ke Tabu nigna a Krais ke mono ikoradia mara na profet, me tatelia vanira a Krais keda kidi papara gi a God keda abe hadia. Imarea kena hiohiroa puala tadia na komi Rioriso ke Tabu eigna kena magnahaghinia kedana adoa na maghavu ma na puhi keda tate mai na komi fata iraani. 12 Na Tarunga ke Tabu ke tateli vanira na komi profet na komi titiono kena eia eigna a Krais, boi bali hathera ghehedia, keana bali hatheghamu. Mi ikeagaieni ighamu koti rongovia ghohi na komi titiono iraani tadia arahai kena titiono vanighamu na Rorongo ke Toke. Imarea kena titionoa kori nigna na mana na Tarunga ke Tabu a God ke vetula horu maia i popo. Na vunegna na komi fata a God ke eia bali vahavighita ke toke puala, na komi enjel huju kena magnahaghinia puala mua kedana thaothadoghagna.
God Ke Magnahaghinighita Katida Mono Tabu
13 Na vunegna a God ke eia vanighamu na komi fata ke toke irangeni, oti mono kaikaliti kori ghaghanamiu eigna kotida agutu vania. Moti reireghighamu ghehemiu tagna na koakoa. Oti vaututunia hahalia a God keda heghamu na komi fata ke toke kori vido a Jisas Krais keda tabiru mai. 14 Na vunegna ighamu ara dathegna a God moti leghua, oti saghoi eia na komi puhi ke dika koti magnahaghinia na eiagna kori vido koti boi adoa mua a God. 15 Keana ikeagaieni, na havimiu keda pukuni tabu, eigna a God ke vahighamu ke tabu. 16 A God ke velea tadia na komi Rioriso ke Tabu, “Oti mono tabu eigna inau ku tabu.”
17 A God koti kiloagna a Tamamiu kori vido koti tarai, imanea ke boi thevu tagna ahai kori vido ke fatera na komi tinoni eigna na komi fata kena eia. Na vunegna iangeni, oti ghaghana bohea a God kori vido koti mono tadia na komi meleha ke boi na pukuni melehamiu. 18 Oti ghaghana bohea a God eigna ighamu koti adoa imanea ke volighamu au eigna kotida mamaluha tagna na komi puhi ke boi tangomana na hatheghamugna. Ighamu koti pipilia tadia ara hutumiu na komi puhi ke dika irangeni. God ke boi volighamu au tagna sa fata keda govu vaghagna na silva ba na gol. Teo. 19 Imanea ke volighamu au tagna na fata ke nagho vano, na pukuni ghaughabuagna a Krais. A Krais ke vaghagna sina dathei sip kena havughaghia ke teo sa fata ke dika itagna. 20 Gi e vavuha a God na maramagna, imanea ke kidi vahia ghohi a Krais eigna keda vamamaluhaghamu kori koakoa. A God ke boi vetula maia a Krais i hau, keana tadia na komi dani iraani gi e govu na maramagna, a God ke vetula maia imanea eimiu ghamu. 21 Ighamu koti vaututunia a God eigna na hava ke eia a Krais. Ma na vunegna a God ke vahavi tabirua imanea kori thehe me vathaba, ighamu koti vaututunia a God moti vaututunia imanea keda heghamu na komi fata ke toke ke taluhaghorea vanighamu.
22 Ighamu koti vararaha na havimiu kori vido koti vaututunia na velepuhi ke tutuni eigna a Jisas Krais, ma na vunegna iangeni ighamu koti turughu na dothoviragna ara kulamiu kiloau. Mi inau ku magnahaghinighamu kotida veidothovighi hahali kori hetamiu doudolu. 23 Oti veidothovighi eigna God ke heghamu na havi mathangani. Na havimiu ke mathangani ke boi mai tadia ara idomiu mara tamamiu kedana thehe, keana tagna na haghoregna a God. Ma na haghoregna a God keda mono thovohaliu me mono nigna na mana bali vamathangania na havimiu. 24 Na komi Rioriso ke Tabu kena velea,
 
“Na komi tinoni kena vaghagna na buburu,
ma na dodorodia ke toke ke vaghagna na komi falaoa.
Na buburu ke gho'e ma na komi falaoa kena sikili horu,
25 kari na haghoregna a Lod ke mono thovohaliu.”
 
Ma na haghore iangeni, na Rorongo ke Toke kena titionoa ghohi itamiu.

*1:7 Imarea kena kukia na gol kori joto, mi kori vido na gol ke bea na komi garu itagna kena tatave mena hati aua eigna na pukuni gol vamua keda mono. Vaghagna iangeni, na komi papara ke padaghita ke hatheghita na auagna na komi fata ke dika kori havida eigna keda pukuni heta nida na vaututuni.