15
Na Haidu Hutu i Jerusalem
Kori vido a Pol ma Banabas koro mono i Antiok, kekeha manedia i Jiudea kena mai mena velepuhira mara kena boi Jiu kena vaututuni ghohi. Imarea kena velera, “Gi kotida boi sogivaughithatha leghuagna na vetula nigna Moses, a God keda boi vamamaluhaghamu tadia na komi paluhamiu.” Keana Pol ma Banabas koro sokara pungusia na velepuhi kena eia, moro veihaohaghoreghi duadia. Mi mara na kiloau i Antiok kena vahira Pol ma Banabas duadia kekeha tinoni kiloau eigna kedana vano i Jerusalem bali vajinoa na puhi iaani duadia mara na vetula mi mara kena baubatu tadia mara na kiloau.
Mara kiloau i Antiok kena lubatira au mena taveti vano hotaghidia e rua na provins i Fonisia mi Samaria. Mi tadia na komi meleha kena jufungira, imarea kena velera na komi tinoni kiloau arahai kena boi Jiu kena turughu vaututunia a Jisas. Ma na komi tinoni kiloau kena totogo puala kori vido kena rongovia na rorongo iaani. Kori vido kena jufu vano i Jerusalem, na komi tinoni kiloau ngengeni duadia mara na vetula mi mara kena baubatu kena velera imarea kena totogo puala eigna na jufudia mai itadia. Gi a Pol ma Banabas koro titiono vanira na hava a God ke hathera na eiagna tadia mara kena boi Jiu. Keana kekeha mara kena vaututuni kena mono kori boo nidia mara na Farise kena sokara hadi mena velera, “Na komi tinoni kena boi Jiu kena vaututunia Jisas kedana sogivaughithatha mena leghua na komi vetula nigna Moses.”
Mara na vetula mi mara kena baubatu kori kiloau kena haidu bali titionoa eigna na puhi iaani. Haga hau puala ghohi imarea na titionoagna iangeni, gi a Pita ke sokara hadi me velera vaghagna iaani, “Ara kulagu, ighamu gougovu koti adoa a God ke vahiu au itamiu eigna kuda titionoa na Rorongo ke Toke tadia mara kena boi Jiu. A God ke eia iaani eigna kedana rongovia mena vaututunia. A God ke adoa na komi tinoni kena boi Jiu kena vaututunia eigna imanea ke adoa na ghaghanadia na komi tinoni gougovu. Me tatelia itada gi imanea ke vahira mara kena boi Jiu kori vido ke hera na Tarunga ke Tabu vaghagna ke heghita ighita mara Jiu. Na puhi a God ke eia vanira ke nanaba vamua kori puhi ke eia vanighita. Eigna kori vido kena vaututunia, imanea ke talutavogha na paluhadia vaghagna vamua ke eia ghohi vanighita. 10 Na vunegna iangeni ke tutuni, kori vido koti velera mara kena boi Jiu eigna kedana leghua na komi vetula kati boi tangomana na leghuagna ighita ma ara hutuda, ighamu koti eia na fata koti adoa a God ke bosi magnahaghinia. 11 A God ke boi vahavia sa tinoni eigna kena leghua na komi vetula nigna a Moses. Teo! Ighita kati adoa a God ke vahavighita eigna a Lod Jisas ke dothovighita. Me nanaba vamua tadia mara kena boi Jiu!”
12 Pita ke vagovua nigna na titiono ma na komi tinoni gougovu kena bughoro. Gi a Banabas ma Pol koro titionoa na komi reghithehe a God ke hathera na eiagna itadia mara kena boi Jiu.
13 Kori vido koro vagovua rodia na titiono, a Jemes ke velera na mavitu, “Ara kulagu kiloau, oti rorongo mai itagua. 14 A Saimon Pita ke eu titionoa vamua eigna na puhi a God ke eia bali tatelia vanighita imanea ke dothovira mara kena boi Jiu me vahira kekeha eigna kedana nigna na komi tinoni. 15 I hau mara na profet kena risoa a God keda vahira arahai kena boi Jiu. Imarea kena risoa iaani:
16 ‘Inau a God kuda tabiru mai
mu ghoi vasokaraghinia na vathegna a King Deved ke reo.
Inau kuda ghoi agutua tadia na komi ghahira ke sikili kilili.
17 Inau kuda eia iangeni eigna na komi tinoni kena boi Jiu kedana mai itagua,
mi marea kedana nigua na komi tinoni.
18 Iangeni na hava ke velea a Lod God,
mi manea ke tatelia na komi fata iraani tadia nigna na komi tinoni turughu i hau me mai.’ ”
19 Gi a Jemes ke velea, “Na vunegna iangeni, inau ku toatogha ighita katida saghoi vaparara arahai kena boi Jiu kena vaututunia a God. 20 E toke ighita katida rioriso vano itadia mati velera eigna kedana boi ghania sa vanga ke havughaghira na komi tinoni tagna sa ngunguju, ba ghania na vinahigna na fata kaukagu kena boi vasalala aua na ghaughabuagna, ba kouvia na ghaughabuagna na fata kaukagu. Mi marea kedana saghoi nere duadia arahai ke boi ara taudia. 21 Mara kena boi Jiu kedana boi eia na komi fata irangeni eigna kedana mono haidu toetoke duadia mara Jiu. Mara kena boi Jiu tangomana kedana rongovia na komi vetula gougovu nigna a Moses eigna tadia na komi meleha gougovu imarea kena ijumira tadia na komi vathe haidu leuleghu Sabat. Mena eia iangeni turughu i hau me jufu ikeagaieni.
Na Letasi vanira Mara kena boi Jiu kena Vaututuni
22 Mara na vetula mi mara kena baubatu mi mara na kiloau gougovu i Jerusalem kena toatogha e toke gi kedana vahira kekeha mane itadia bali vetulara vano i Antiok duadia Pol ma Banabas. Mena vahira a Sailas ma Jiudas Basabas, e rua na mane koro baubatu tadia mara na kiloau. 23 Gi imarea kena hera romara na letasi kena risoa vanira na komi tinoni kena boi Jiu kena vaututuni. Na letasi ke vaghagna iaani:
“Ighami mara na vetula mi ghami kiti baubatu, ighami kiti vetula atua nimami na haghore dotho itamiu ighamu mara koti boi Jiu koti vaututuni moti mono i Antiok, mi tadia e rua na provins i Siria mi Kilikia.
24 Ara kulamami kori Krais, ighami kiti rongovia ghohi kekeha mane itamami eeni, kena atu itamiu mena vadiadikala na ghaghanamiu kori nidia na velepuhi. Kari ighami iti boi vetulara atu mara iangeni. 25 Ighami kiti haidu miti toatogha e toke gi kitida vahira kekeha mane bali vetulara atu itamiu duadia e rua na pukuni kulada, a Pol ma Banabas. 26 Iromara koro sasaa koroda thehe eigna nida a Lod Jisas Krais. 27 Mi ghami kitida vetulara atu itamiu a Jiudas ma Sailas eigna koroda titiono vanighamu eidia na komi fata kiti risoa kori letasi iaani.
28 Ighami kiti sikei na toatogha duagna na Tarunga ke Tabu ke jino kitida boi veleghamu eigna kotida leghua sethe na nimami na vetula ighami mara Jiu. Keana e toke kotida leghua na komi vetula iraani vamua: 29 Oti saghoi ghania sa vanga ke havughaghira na komi tinoni tagna na ngunguju, moti saghoi kouvia na ghaughabuagna na fata kaukagu, moti saghoi ghania na vinahigna na fata kaukagu kena boi vasalala aua na ghaughabuagna. Moti saghoi nere duadia arahai kena boi ara taumiu. Gi kotida leghua na komi vetula iraani, ighamu koti eia na hava ke jino. Iangeni vamua me govu.”
30 Mara vati irangeni kena taveti au i Jerusalem mena vano i Antiok. Gi ena kilo haidura mara na kiloau mena hera na letasi. 31 Kori vido kena ijumia na letasi, na komi haghore koragna ke vaheta na ghaghanadia mena totogo puala. 32 A Jiudas ma Sailas, iromara huju na profet koro titionoa sethe na fata ke hathera na komi tinoni kena vaututuni eigna kedana sokara ngasi.
33-34 A Jiudas ma Sailas koro mono hau sina vido i Antiok. Gi na komi tinoni kena vaututuni kena lubatira au kori soleana eigna koroda tabiru i Jerusalem tadia mara kena kidi vetulara.* Tadia kekeha rioriso haulaghi kori haghore Grik, 34 na thagi ke mono, “Keana a Sailas ke toatogha keda talu mono ngengeni.” 35 Keana Pol ma Banabas koro talu mono mua i Antiok. Iromara duadia sethe mua na tinoni kena velepuhira na komi tinoni ngengeni mena titiono vanira na rorongogna a Lod.
Pol ma Banabas koro Rihu Haohaghore moro Thevurua
36 Leghugna kekeha maghavu, a Pol ke veleagna a Banabas, “Oro ghoi tabiru atu itadia na komi meleha koro kidi titionoa na rorongogna a Lod. Iroghita koroda atu reghia na komi tinoni kena vaututuni eigna katida adoa nidia na vaututuni ke talu heta mua ba teo.” 37 Banabas ke magnahaghinia keda hatia duadia a Jon Mak. 38 Keana a Pol ke ghaghana ke boi toke keda hatia duadia, eigna imanea ke taveti sanira kori provins i Pamfilia me boi mono duadia me ghieghilei govu nidia na agutu. 39 Pol ma Banabas koro eia sina rihu haohaghore ke hutu moro thevurua. Banabas ke hatia duagna a Jon Mak moro hahaghe kori vaka moro vano kori moumolu i Saiprus. 40 Ma Pol ke vahia a Sailas eigna keda agutu duagna. Na komi tinoni kena vaututuni i Antiok kena tarai kaea God eigna keda hathera me reireghira romara, gi oro taveti au. 41 Romara koro taveti vano tadia e rua na provins i Siria mi Kilikia, moro hathera na komi tinoni kiloau ingengeni eigna kedana sokara ngasi kori nidia na vaututuni.

*15:33-34 Tadia kekeha rioriso haulaghi kori haghore Grik, 34 na thagi ke mono, “Keana a Sailas ke toatogha keda talu mono ngengeni.”