14
Pol ma Banabas koro Mono i Ikonium
Pol ma Banabas koro vano haghe kori vathe haidu nidia mara Jiu i Ikonium, moro titiono ngengeni vaghagna vamua koro titiono ghohi i Antiok. Na vunegna rodia na titiono ke toke puala, sethe mara kena Jiu mi mara kena boi Jiu kena vaututuni. Keana mara Jiu kena bosi magnahaghinia kedana vaututunia a Jisas kena vano tadia na komi tinoni kena boi Jiu mena velera na komi titiono eigna kedana dikatadia mena bosi magnahaghinira arahai kena vaututuni. Pol ma Banabas koro mono hau ingengeni. Romara koro vaututunia a Lod keda hathera moro boi mataghu na titionoagna na rorongogna na dotho nigna a God vanira na komi tinoni. Ma a Lod ke hera na mana eigna koroda eia na komi reghithehe bali tateli aua na hava koro velea ke tutuni.
Keana na komi tinoni kori meleha iangeni kena thevurua. Kekeha kena thevu itadia mara Jiu mi kekeha kena thevu tadia a Pol ma Banabas. Kekeha tinoni kena boi Jiu mi kekeha tinoni Jiu duadia mara kena baubatu itadia, imarea kena vapuipuhi eigna kedana piri vathehera kori ghahira. 6-7 Keana romara koro rongovia na hava kena vapuipuhia moro ghogho vano kori nohi i Likaonia. Gi oro titionoa na Rorongo ke Toke i Listra mi Debe mi tadia na komi meleha ke gharania e rua na meleha iangeni.
Pol ma Banabas koro Mono i Listra
Kori meleha i Listra, sina mane ke mono ke thehe na naegna kori vido ke havi mai me boi taetaveti kori havigna doudolu. Imanea ke vaovarongo tagna a Pol kori vido ke titionoa na Rorongo ke Toke. A Pol ke rei vano tagna me adoa imanea ke vaututunia a God ke tangomana na vatoke tabiruagna. 10 Gi e haghore heta vano itagna, “O sokara hadi!” Ma na mane iangeni ke saisami sokara hadi me turughu taetaveti kilili.
11 Kori vido na mavitu kena reghia na hava ke eia Pol, imarea kena ghuu heta kori haghore Likaonia vaghagna iaani, “Romara e rua na nida na ghod koro horu mai itada kori tono i tinoni.” 12 Imarea kena kiloagna Banabas “Sus” ma Pol kena kiloagna “Hemes” eigna imanea ke eia na komi titiono. 13 Na vathe bali havughaghi vania a Sus ke mono gharania na meleha iangeni. Na prisgna na vathe iangeni ma na mavitu kena magnahaghinia kedana eia na havughaghi bali maimanihihira Pol ma Banabas. Mena hatia maia kekeha kau ma na komi falaoa mena mai laba ghohi kori hagetha hutu kori peogna na meleha iangeni.
14 Kori vido koro rongovia na hava kedana eia na mavitu, romara koro resua rodia na pohe bali tateli aua koro boi magnahaghinia kedana havughaghi vanira. Gi oro raghe vano tadia na komi tinoni moro ghuu vaghagna iaani, 15 “Ehava gi oti eia iaani? Roghami huju na tinoni, vaghagna ighamu vamua! Roghami kuru mai eeni bali hati maia na Rorongo ke Toke itamiu. Oti saghoi maimanihia na komi ghod kedana boi tangomana na hatheghamugna, kari oti turughu na maimanihihiagna a God ke havi. Imanea ke vavuha na maaloa, na maramagna, na tahi ma na komi fata gougovu ke mono ikoradia. 16 I hau a God ke lubatighamu ighamu na komi tinoni koti boi Jiu eigna kotida leghua nimiu na komi vaututuni vamua. 17 Keana a God ke eia sethe na fata ke toke bali tateli aua itamiu imanea ke mono. Imanea ke heghamu na uha ke horu mai kori maaloa me vahavira na komi fata koti joua. Me heghamu na vanga ke nabamiu me vatotogoghamu.”
18 Pol ma Banabas koro titionoa na komi fata irangeni eigna na mavitu kedana boi eia na havughaghi bali maimanihira. Romara koro boi haga tangomana rodia na vasotoragna eigna na komi tinoni kena magnahaghinia puala kedana eia na havughaghi, kari romara oro vasotora.
19 Leghugna iangeni kekeha mara puhidia mara Jiu i Antiok mi Ikonium kena mai mena titionoa kekeha titiono tadia na mavitu eigna kedana sokara pungusia a Pol. Imarea kena piria kori ghahira gi ena saraki aua kosigna na meleha eigna imarea kena ghaghana a Pol ke thehe ghohi. 20 Keana, kori vido na komi tinoni kena vaututuni kena sokara kililivia, imanea ke sokara hadi me ghoi tabiru kori meleha iangeni. Na dani leghugna iangeni, a Pol ma Banabas koro vano i Debe.
Pol ma Banabas koro Ghoi Tabiru i Antiok kori Provins i Siria
21 Pol ma Banabas koro titionoa na Rorongo ke Toke i Debe me sethe na tinoni kena vaututuni. Gi oro tabiru vano i Listra mi Ikonium mi Antiok kori provins i Pisidia. 22 Tadia na komi meleha iraani, romara koro vaheta nidia na vaututuni na komi tinoni kena vautututuni moro velera eigna kedana talu vaututunia a Jisas. Romara koro veleragna, “Sethe na papara keda padaghita gi ati haghe kori hughuta nigna a God.” 23 Pol ma Banabas koro vahira kekeha mane kena vaututuni ghohi bali batura mara na kiloau tadia na komi meleha irangeni. Gi romara koro sota moro tarai kaea a Lod eigna keda reireghira na komi tinoni iraani kena vaututunia imanea.
24 Gi a Pol ma Banabas koro tabiru vamua hotaghigna na provins i Pisidia moro taveti vano kori provins i Pamfilia. 25 Leghugna koro titionoa na Rorongo ke Toke kori meleha i Pega, iromara koro vano i Atalia. 26 Romara koro hahaghe kori vaka i Atalia moro tabiru i Antiok kori provins i Siria. Antiok na meleha imarea kena bora vano romara kori limagna a God eigna koroda eia na agutu koro eu vagovua.
27 Leghugna koro jufungia i Antiok, Pol ma Banabas koro kilora haidu na komi tinoni kiloau moro titiono itadia na komi fata a God ke hathera na eiagna. Moro titiono vanira mua a God ke lubatira arahai kena boi Jiu eigna kedana vaututunia a Jisas. 28 Mi romara koro mono hau i Antiok duadia na komi tinoni kena vaututuni.