Sikeigna na letasi nigna Pol vanira na komi Tinoni Kiloau i
Tesalonika
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Na meleha Tesalonika na meleha ke nagho vano kori provins i Masedonia kori kandre nidia mara Grik. Mara Rom kena vunaghi pungusia. Na mane vetula a Pol ke titionoa na Rorongo ke Toke ngengeni me sethe na komi tinoni kena vaututunia Jisas. Keana boi hau leghugna iangeni kekeha mara puhidia mara Jiu i Tesolanaika kena sokara pungusia a Pol eigna sethe na tinoni kena leghua nigna na velepuhi mena tahotha itagna. Gi imarea kena paji aua kori meleha Tesalonika (Reghia Tango 17:1-10). Kekeha maghavu leghugna a Pol ke taveti au i Tesalonika, imanea ke vetula tabirua a Timoti itadia bali vaheta nidia na vaututuni. Kori vido a Timoti ke ghoi tabiru itagna a Pol me veleagna na rorongo eidia na komi tinoni kiloau i Tesalonika, a Pol ke risoa na letasi iaani itadia.
Pol ke risoa na letasi iaani bali veletokera na komi tinoni kiloau i Tesalonika eigna kena sokara ngasi kori vido mara puhidia mara Jiu kena vaparara. Pol ke risoa mua eigna ke magnahaghinia keda vajinoa na ghaghanadia eigna na tabirugna mai a Jisas Krais, ma na hava keda padara na komi tinoni kiloau kena thehe gi e tabiru mai a Jisas. Pol ke velera eigna kedana leghua hahali na puhi ke jino, mena mono kaikaliti hahali kori vido kena pitua na tabirugna mai a Jisas.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Pol ke veletokea God eigna nidia na vaututuni mara kiloau i Tesolanaika. (1:1-3:13)
Na velepuhi eigna na puhi ke jino ke vatotogoa a God. (4:1-12)
Na velepuhi eigna na tabirugna mai a Krais. (4:13-5:28)
1
Inau a Pol duagu a Saelas ma Timoti, kiti rioriso atu itamiu ghamu na komi tinoni kiloau koti mono kori meleha hutu i Tesalonika. Ighamu na komi tinoni nigna a God a Tamada ma a Lod Jisas Krais. Ighami kiti tarai kaea a God gi keda vatokeghamu me keda hatheghamu eigna kotida mono toke.
Kori vido kiti tarai eimiu ighamu, ighami kiti veletokea a God eimiu hahali, eigna kori vido kiti tarai tagna a God a Tamada, ighami kiti toatogha hahalia tolu na fata iraani; na komi fata ke toke koti eia eigna koti vaututunia a God, na agutu koti eia hahali bali hathera na komi tinoni eigna koti dothovia a God, ma na nimiu na vaututuni ke talu heta eigna koti vaututunia Jisas Krais, na nida a Lod, keda ghoi tabiru mai.
Ara kulamami kiloau, ighami kiti adoa a God ke dothovighamu puala me vahighamu eigna kotida nigna na komi tinoni. Ighami kiti adoa a God ke vahighamu eigna ighami kiti boi titionoa na komi haghore vamua kori vido kiti kidi hatia atua na Rorongo ke Toke eigna a Jisas itamiu. Teo. Ighami kiti tatelia mua na mana nigna na Tarunga ke Tabu. Moti adoa ighami kiti pukuni vaututunia na Rorongo ke Toke kiti titiono vanighamu eigna ighamu koti reghia ighami kiti eia na komi fata ke jino kori vido kiti mono duamiu bali hatheghamu. Kori vido koti vaututunia na Rorongo ke Toke, kekeha tinoni kena eia na komi fata bali vaparaghamu. Kari ighamu oti talu vaututunia vamua na Rorongo ke Toke duai totogo ke heghamu na Tarunga ke Tabu. Kori vido koti eia iangeni, ighamu koti leghua na puhimami ma na puhigna a Lod Jisas. Na vunegna iaani na komi tinoni kiloau kena mono kori provins i Masedonia mi Akaia kena magnahaghinia na leghuagna na puhimiu. Ma na vunegna ighamu koti vaututuni, na komi tinoni kena mono i Masedonia mi Akaia kena rongovia na rorongogna a Lod Jisas. Mi ikeagaieni na komi tinoni kena mono ivei mi vei kena rongovia na rorongogna nimiu na vaututuni tagna a God. Me teo sa vunegna kitida titiono vanira eimiu ghamu, eigna imarea ghehedia kena titiono vanighami eigna na puhi ighamu koti hatia na Rorongo ke Toke kori vido kiti kidi atu sighoghamu. Imarea kena titionoa mua itamami, ighamu koti boi maimanihihia ghohi na komi ngunguju kari oti leghua vamua na God ke tutuni meke havi. 10 Mena titionoa mua, ighamu koti mono pitua na maghavugna a Dathegna a God keda tabiru mai i popo. Iaani a Jisas, a God ke vahavi tabirua kori thehe. A Jisas keda vahavighita tagna na papara a God keda eia vanira na komi tinoni kena boi vaututuni.