Sikeigna na Letasi nigna a Pol vania
Timoti
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Timoti sina mane ke taetaveti duagna na mane vetula a Pol bali titionoa na Rorongo ke Toke eigna a Jisas Krais. Pol ke dothovia puala a Timoti me velea imanea vaghagna a dathegna. Kori vido a Timoti ke turughu na taetaveti duagna a Pol, imanea ke mathangani mua. Reghia Tango 16:1-3.
Da Pol ke risoa na letasi iaani kori vido ke mono kori provins i Masedonia kori taetaveti ke eia leghugna imarea kena lubati aua kori vathe tatari i Rom. Gi e jufu i Masedonia, a Pol ke livu horua a Timoti i Efesus eigna keda velepuhira na komi tinoni kiloau ngengeni. Na buka Tango ke boi titionoa na taetaveti iangeni eigna na buka Tango ke govu kori vido a Pol ke talu mono mua kori vathe tatari i Rom.
A Pol ke risoa na letasi iaani bali velea a Timoti eigna keda sokara pungusia na velepuhi piapilau kena eia kekeha tinoni i Efesus. Imarea irangeni kena lutia na ghaniagna kekeha thagi na vanga, mena velea na taulaghi ke boi toke, mena velea kekeha pipilau mua. Pol ke magnahaghinia a Timoti keda velepuhi toetokera na komi tinoni kiloau eigna kedana leghua vamua na velepuhi ke tutuni eigna a Krais.
Kori letasi iaani a Pol ke titiono mua eigna na puhi ke jino kedana leghua na komi tinoni kiloau kori vido kena haidu bali tarai. Gi a Pol ke titiono eigna na komi puhi ke nabadia arahai kena baubatu kori kiloau. Vagovugna, a Pol ke titiono vania a Timoti sethe na fata eigna na havidia mara na kiloau bali hathea imanea kori nigna na agutu itadia.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Pol ke velea a Timoti eigna keda sokara pungusia mara na velepuhi piapilau (1:1-20)
Na velepuhi eigna na puhi tarai ke jino (2:1-15)
Na puhi ke nabadia arahai kena baubatu tadia na komi tinoni kiloau (3:1-16)
Na titiono vania a Timoti eigna nigna na agutu (4:1-6:21)
1
Inau a Pol, na mane vetula nigna a Jisas Krais. A God a Vahavida ma Jisas Krais, kati vaututunia keda heghita na havi ke teo na govugna, iromara koro vahiu eigna kuda agutu vanira.
Inau ku risoa atua itamua Timoti, ighoe vaghagna a pukuni dathegu eigna ku kidi velepuhigho eigna a Krais. Inau ku tarai gi a God a Tamada ma Jisas Krais, na nida a Lod, koroda vatokegho, rarovigho, moro hegho na soleana kori havimu.
Vasotora Mara Velepuhi Piapilau
I hau, kori vido inau ku taveti au i Efesus bali vano kori provins i Masedonia, inau ku velegho eigna koda talu mono ngengeni bali vasotora arahai kena velepuhira na komi tinoni na velepuhi piapilau. O velera eigna kedana soto na velepuhiragna na komi tutughuni poto ke boi tutuni ma na hiohirogna na ghaghana koradia na komi ahadia ara hutudia. Na komi tinoni kena rihu haohaghore vamua eidia na komi fata iraani, ma na puhi iaani ke boi hathera na leghuagna na komi fata ke magnahaghinia a God. Eigna ighita kati tangomana na eiagna na hava a God ke magnahaghinia kori vido vamua kati vaututunia.
Timoti, inau ku velegho atu bali vasotora mara velepuhi piapilau iraani, eigna inau ku magnahaghinia na komi tinoni kiloau ngengeni kedana veidothovighi. Mi marea tangomana kedana veidothovighi kori vido kena leghua na puhi ke jino, mena thaothodoghagna na hava ke jino ma na hava ke dika, mena pukuni vaututunia a God. Keana mara velepuhi piapilau kena jefe tadia na komi fata ke toke iraani, mena rugusi kori titionoragna na komi fata ke boi tangomana na hatheragna. Imarea kena magnahaghinia na velepuhiragna na komi tinoni eidia na komi vetula nigna Moses, keana imarea ghehedia kena boi thaothadogharagna na komi vetula. Imarea kena velepuhi vaghagna kena thaothadoghara, kari ena hahi hehedia.
Ighita kati adoa na komi vetula nigna a Moses ke toke gi ighita katida leghura mati velepuhira leghuagna nigna na vanohehe a God. Mati adoa mua a God ke bosi agutura na komi vetula bali vajinora arahai kena jino ghohi, keana bali vajinora arahai kena eia na komi fata ke dika, ma arahai kena boi sasaa na leghuagna na komi vetula, ma arahai kena boi maimanihihia a God, ma arahai kena ei hahalia na koakoa, ma arahai kena thevuioka tagna a God ma na komi fata ke tabu, ma arahai kena vathehera ara tamadia ba ara idodia ba na tinoni tavogha, 10 ma arahai kena nere duadia arahai kena boi ara taudia, mi mara mane kena mamagna tadia na komi mane mena nere duadia, ma na koi vaivine kena mamagna tadia na koi vaivine mena nere duadia, ma arahai kena salemura na komi tinoni seka, ma arahai kena thavu na piapilaudia, ma arahai kena taluhaghore bali eia sa fata kari ena adoa teo kedana eia, ma arahai mua kena eia sa fata ke boi leghua na velepuhi ke tutuni 11 ke mono kori na Rorongo ke Toke. Ma God ke pukuni toke me thaba ke veleu eigna kuda titiono aua na Rorongo ke Toke iaani tadia na komi tinoni.
Pol ke Veletokea a God eigna nigna na Rarovi
12 A Jisas Krais, na nida a Lod, ke vahetau. Inau ku veletokea imanea eigna ke vaututuniu me vahiu gi kuda agutu vania. 13 I hau, inau ku haghore diadikala a Krais mu hirora arahai kena vaututunia eigna kuda vaparara. Keana a God ke raroviu me boi vaparau eigna kori vido iangeni inau ku boi vaututunia mu boi thaothadoghagna mua na hava ku eia ke dika. 14 Toke inau ku boi naba, Jisas Krais, na nida a Lod, ke pukuni dothoviu. Imanea ke hatheu eigna kuda vaututunia mu dothovia imanea ma arahai tavogha.
15 Inau ku veleghamu, Jisas Krais ke mai kori maramagna bali vahavira na komi tinoni kena koakoa. Iaani na haghore ke tutuni puala me toke gi na komi tinoni gougovu kedana thaothadoghagna mena vaututunia. Inau ku adoa inau na tinoni koakoa ku dika vano. 16 Toke keda vaghagna iangeni, a God ke raroviu me vetula a Jisas Krais eigna keda vahaviu. Krais ke eia iangeni bali tateli aua tadia na komi tinoni koakoa imanea keda boi saisami na vapararagna. Imanea ke magnahaghinia imarea kedana vaututunia mena hatia na havi ke teo na govugna. 17 Ighita kati veletokea a God! Toke ighita kati boi tangomana na reghiagna, imanea na King keda vunaghi pungusighita hahali me teo keda thehe. Imanea sikei vamua a God. Ati veletokea hahalia! Amen.
Na Agutu nigna a Timoti
18 Timoti, a dathegu kori vaututuni, na komi fata ku risoa kori letasi iaani koda eia, iangeni ke leghua vamua na hava na Tarunga ke Tabu ke velera kekeha tinoni bali titiono aua eimu ighoe i hau. Gi koda boi havaghinia na hava kena velea, ighoe tangomana koda talu agutu vania a God. Ighoe koda vaghagna na soldia ke toke ke rihu heta kori rihu hutu. 19 Mo tatango ngasi tagna nimua na vaututuni mo eia na hava ko adoa ke jino. Kekeha tinoni kena boi magnahaghinia ghohi na eiagna na hava kena adoa ke jino, ma na vunegna iangeni nidia na vaututuni ke luvu. 20 E rua na tinoni mua koro vaghagna iangeni, a Himeneus ma Aleksanda. E rua na mane iaani, inau ku lubatira vano tagna a Satan eigna keda vaparara. Inau ku magnahaghinira koroda adoa na haghore diadikalagna a God koro eia, na fata ke dika.