3
Pol Ke Kaera Mara i Tesalonika Eigna Kedana Tarai Hathera
Toke, ara kulamami kiloau, oti tarai eimami. Tarai kaea a God gi na Rorongo ke Toke keda taveti au saisami tadia na komi tinoni kena boi vaututuni. Tarai eigna kedana vaututunia mena ghaghana bohea na Rorongo ke Toke vaghagna ighamu koti eia. Ighamu koti adoa ghohi sethe na tinoni dika kena magnahaghinia na vaparaghamigna eigna kena boi vaututunia na Rorongo ke Toke. Moti tarai gi a God keda sokara pungusighami itadia imarea.
Na vunegna a Lod ke eia hahali na hava ke taluhaghorea, imanea keda vaheta na ghaghanamiu me sokara pungusighamu tagna a Satan. A Lod ke vaheta na ghaghanamami eigna kitida adoa ighamu koti leghua ghohi na hava kiti veleghamu miti adoa mua ighamu kotida leghua hahali.
Ighami kiti tarai gi a Lod keda vathaothadoghaghamu mua eigna na dotho nigna a God vanighamu ma na puhi bali sokara ngasi kori vido ke katheghamu na papara. Jisas ke tatelia vanighita ghohi na puhi iangeni.
Saghoi Toali
Ara kulamami kiloau, kori ahagna nida a Lod Jisas Krais, ighami kiti haghore heta vanighamu, oti saghoi mono duadia na komi tinoni kiloau kena toali. Arahai kena hai mono mena boi eia sa agutu, imarea kena boi leghua na vetula kiti velepuhighamu. Ighamu koti adoa ghohi e toke gi kotida leghua na puhimami kiti eia kori vido kiti mono duamiu. Ighami kiti boi toali na agutu. Ighami kiti boi hai hatia sa vanga tagna ahai, kari iti volia giti hatia. Ighami kiti agutu heta leuleghu maghavu eigna kotida boi agutu heta bali hatheghami. Na vunegna ighami kiti batughamu, tangomana kitida kaea sa fata kiti magnahaghinia itamiu. Kari iti boi eia iangeni eigna ighami kiti magnahaghinia na tateliagna vanighamu na puhi ke jino eigna kotida leghua. 10 Kori vido kiti mono itamiu, ighami kiti veleghamu iaani, “Gi ahai keda boi agutu, oti saghoi hea ghagna.”
11 Ighami kiti velea iangeni eigna ighami kiti rongovia kekeha tinoni itamiu kena boi agutu, mena hai mono vamua. Imarea kena boi eia nidia na agutu kari ena pipilia hahalia na hatiagna na agutu nidia arahai tavogha. 12 Kori ahagna a Lod Jisas Krais, ighami kiti haghore heta vanira arahai kena toali, “Oti mono soto moti turughu agutu eigna kotida hatheghamu ghehemiu.”
13 Kari, itadia arahai kena agutu, ighami kiti velera vaghagna iaani, “Oti eia hahalia na komi tango ke toke moti saghoi toali na eiragna.” 14 Gi ahai keda boi leghua na hava kiti risoa atu itamiu kori letasi iaani, oti velera na komi tinoni ahai ke toali na agutu iangeni. Moti saghoi mono duagna eigna keda maomamogna. 15 Kari oti saghoi thevuioka itagna. Oti haghore heta vania vamua vaghagna koti haghore heta vania sa kulamiu kiloau kori vido ke eia na fata ke dika.
Na Vagovui Haghore
16 Ighami kiti tarai kaea a Lod, ke soleana, gi keda heghamu nigna na soleana kori havimiu leuleghu maghavu. A Lod da mono itamiu.
17 Inau a Pol ku risoa na vagovui haghore iaani kori limagu ghehegu. Inau ku eia iaani tadia na komi nigua na letasi eigna kotida adoa na komi letasi iraani, inau ku risora, boi ahai tavogha.
18 Ighami kiti tarai kaea a Lod Jisas Krais gi keda vatokeghamu.