2
Na Mane Dika Nigna A Satan
Ighami kiti magnahaghinia kitida titionoa vanighamu atu na tabirugna mai na nida a Lod Jisas Krais bali hathatano haidughita itagna. Ara kulamami kiloau, ighami kiti veleghamu, saghoi dikahehe ba toatogha hahi kori ghaghanamiu eigna kekeha tinoni kena titionoa vanighamu a Jisas ke tabiru mai ghohi. Da imarea kena veleghamu na Tarunga ke Tabu ke velera iaani, ba ena rongovia itamami ighami, ba ena ijumia kori letasi kiti risoa. Na komi fata iraani e boi tutuni. Oti saghoi lubatia sa tinoni gi keda pilaughamu vaghagna iangeni eigna e rua na fata keda kidi mono mai gi e tabiru mai a Lod. Sikei, sethe na tinoni kena boi vaututuni kedana rihu pungusia a God. Varuagna, na mane dika ke siriuhaghinia a God keda kidi mai. Ma na mane iaani, a God keda diadikala kori meleha papara. Imanea keda velehouhorua na komi ghod gougovu ma na komi ngunguju kena maimanihihia na komi tinoni, me velea imanea ke nagho vano itadia. Mi manea keda vano nohe kori Vathe ke Tabu nigna a God mekeda velea imanea a God.
Ehava? Oti havaghinia ghohi inau ku veleghamu na komi fata iraani kori vido ku mono duamiu? Na hava ke vasotoa na maigna na mane dika iangeni, ighamu oti adoa ghohi. Imanea keda boi tate mai me ghieghilei jufu na maghavu a God ke talu vania. Ikeagaieni a Satan ke agutu kori maramagna bali pilaunira na komi tinoni eigna kedana siriuhaghinia a God. Ighita kati adoa iaani eigna a God ke tatelia vanighita. Kari na mane ke dika nigna a Satan teo keda tate mai me ghieghilei jufu kori maghavu a God keda hatia aua ahai ke vasotoa. Govu, gi na mane dika keda tate mai. Kori vido a Jisas keda tabiru mai, imanea keda vathehea na mane dika kori na haghore ke au mai kori livogna ma na nigna na silada ke hutu. Kari gi e tabiru mai a Jisas, a Satan keda hea nigna na mane dika na mana ke hutu bali eia na komi reghithehe ke sethe duagna kekeha fata mua bali tateliagna nigna na mana. Sethe na tinoni kedana ghaghana a God ke hea na mana tagna na mane dika iangeni. 10 Na mane dika keda eia na komi thagi piapilau eigna keda pilaunira na komi tinoni kena leghua na hangana ke vano kori meleha papara. Gi kedana vaututunia na Rorongo ke Toke, a God keda vahavira. Kari kori vido kena rongovia, imarea kena boi vaututunia mena boi magnahaghinia na leghuagna. 11 Ma a God keda vameea na ghaghanadia eigna kedana vaututunia na piapilau ke velera na mane dika, “Inau a God.” 12 Mi kori maghavu i fate, a God keda velera imarea na tinoni dika eigna kena boi vaututunia na hava ke tutuni mena magnahaghinia puala na eiagna na komi fata ke dika.
Sokara Ngasi Kori Nimiu Na Vaututuni
13 Ighami kiti veletokea a God hahali eimiu ighamu. Ighamu ara kulamami ke dothovighamu a Lod. E naba ighami kiti veletokea a God eimiu, eigna gi na turughugna na maramagna, a God ke vahighamu bali hatia na havi ke teo na govugna. A God ke vahavighamu kori vido koti vaututunia na Rorongo ke Toke eigna a Krais ma na Tarunga ke Tabu ke turughu nigna na agutu kori havimiu eigna kotida mono tabu. 14 Hii, a God ke vahighamu bali hatia na havi ke teo na govugna. Mi ighamu koti hatia ghohi kori vido ighami kiti tuturi aua na Rorongo ke Toke itamiu. A God ke vahighamu gi keda heghamu na silada vaghagna ke hea ghohi nida a Lod Jisas Krais. 15 Ara kulamami kiloau, oti sokara ngasi moti vaututunia hahalia na komi fata kiti velepuhighamu kori nimami na letasi ma na nimami na titiono vanighamu.
16-17 Ighami kiti tarai kaea nida a Lod Jisas Krais ma a God a Tamada eigna koroda vaheta na ghaghanamiu eigna kotida eia moti velea na komi fata ke toke. Ma a God keda hatheghamu eigna ke dothovighita. Imanea ke vaheta na ghaghanada hahali me taluhaghore vanighita gi katida mono duagna hahali.