13
Pol Ke Ghoi Vavotura Mara Kiloau I Korin
Inau ku kaikaliti ghohi bali eia na vatolugna nigua na taetaveti itamiu. Na vunegna iangeni oti reireghi toetokea na puhimiu eigna ighita kati adoa na komi Rioriso ke Tabu kena velea, “Gi koda toroagna sa tinoni, e rua be tolu na tinoni keda mono duamu bali velea na hava ko titionoa ke tutuni.” Kori varuai atu sighoghamugna i hau, inau ku kidi vavotura ghohi arahai kena eia na komi puhi ke dika. Inau ku velera inau kuda vaparara duadia arahai mua kena talu eia na koakoa. Ikeagaieni inau ku mono haunighamu, keana inau ku ghoi veleghamu inau kuda boi rarovira arahai kena talu eia na komi puhi ke dika kori vido kuda atu jufu itamiu. Inau kuda vaparara eigna ighamu kotida adoa inau ku titionoa na komi haghore a Krais ke heu. A Krais keda boi lae kori vido ke vajinoghamu, kari imanea keda tateli aua nigna na mana itamiu. Kori vido imarea kena tupipuhia a Krais kori ghaibabala, imanea ke mono kori tonogna na tinoni ke lae. Keana imanea ke sokara tabiru kori thehe tagna na mana nigna a God. Ighami kiti totho tagna a Krais, ighami huju iti lae mua kori tonomami. Keana ighami kiti havi duagna imanea kori mana nigna a God, mi ghami kitida vajinoghamu tagna na mana iangeni.
Oti dodoro toetoke kori havimiu eigna kotida adoa ighamu koti pukuni vaututunia a Krais ba teo. Gi kotida boi reghivaughithatha a Jisas Krais ke mono kori havimiu, ighamu koti boi vaututunia. Inau ku vaututunia ighamu kotida reghivaughithatha ighami kiti pukuni vaututunia a Krais.
Ighami kiti tarai kaea a God bali hatheghamu eigna kotida boi eia sa fata ke dika. Ighami kiti boi tarai vaghagna iangeni eigna na komi tinoni kedana velea nimami na agutu itamiu ke toke. Teo! Ighami kiti tarai vaghagna iaani eigna kiti magnahaghinia vamua ighamu kotida mono kori puhi ke jino. Gi keda ai, e toke vamua na komi tinoni kedana velea nimami na agutu ke boi toke, eigna ighami teo kitida eia sa fata keda sokara pungusia na Rorongo ke Toke ke tutuni. Ighami kiti eia vamua na hava keda vaheta. Gi ighamu kotida heta kori nimiu na vaututuni, ighami kiti totogo vamua gi na komi tinoni kedana toatogha iti lae. Na hava ke tutuni, ighami kiti tarai hahali eigna ighamu kotida ghoi mono toke kori havimiu duagna a Krais. 10 Inau ku risoa na letasi iaani kori vido ku boi mono mua duamiu, eigna inau ku magnahaghinighamu kotida tughua na havimiu gi u jufu atu itamiu. Gi kotida eia iangeni, inau kuda boi vaparaghamu tagna na mana a Lod ke heu. Imanea ke heu na mana bali vaheta nimiu na vaututuni, boi bali vadiadikala.
Na Vagovui Haghore
11 Da iangeni vamua ara kulagu. Oti agutu heta eigna kotida mono jino kori havimiu duagna a Krais, moti leghua na haghoregu. Oti sikei vamua na ghaghanamiu, moti mono haidu kori soleana. Gi kotida eia na komi fata iraani, a God ke vonungia na dotho ma na soleana, imanea keda mono duamiu.
12 Kori vido ighamu koti hathatano haidu, oti veikubaeghi* Kori haghore Grik “oti veikisighi.” Na puhi kena eia mara i hau bali tateli aua nidia na dotho, imarea kena kisia na bakodia ara kuladia kiloua. Ikeagaieni, tadia sethe na meleha na puhi kubae ke tughua na puhi kisi iangeni. Keana, tadia kekeha meleha, imarea kena talu leghua na puhi kisi. bali tateli aua nimiu na dotho.
Na komi tinoni kiloau gougovu kena mono eeni kena vetula atua itamiu nidia na haghore dotho. 13 Inau ku tarai gi a Lod Jisas Krais keda vatokeghamu, ma God keda tatelia nigna na dotho itamiu, ma na Tarunga ke Tabu keda hatheghamu eigna kotida mono haidu toetoke.

*13:12 Kori haghore Grik “oti veikisighi.” Na puhi kena eia mara i hau bali tateli aua nidia na dotho, imarea kena kisia na bakodia ara kuladia kiloua. Ikeagaieni, tadia sethe na meleha na puhi kubae ke tughua na puhi kisi iangeni. Keana, tadia kekeha meleha, imarea kena talu leghua na puhi kisi.