Na Letasi nigna a Pol vanira na komi Tinoni Kiloau kori provins
Galesia
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Galesia sina provins ke hutu mi kori vido na mane vetula a Pol ke risoa na letasi iaani mara Rom kena vunaghi pungusia. Pol ke titionoa na Rorongo ke Toke tadia na komi tinoni kori provins i Galesia (Reghia Tango 13-14), keana boi hau leghugna ke taveti au itadia, imarea kena turughu na vaovarongo tagna na velepuhi piapilau. Kekeha mara Jiu kena mai itadia na komi tinoni kiloau i Galesia kena eia na velepuhi piapilau iangeni mena velera a Pol boi na pukuni mane vetula. Mena velera mua imarea teo kedana mono jino kori matagna a God gi kedana boi leghua na komi vetula nidia mara Jiu, vaghagna na puhi sogivaughithatha. Mara Jiu kena vaututunia na leghuagna na komi velepuhi nigna Moses ke vajinora kori matagna God, ma na sogivaughithatha na vaughithathagna na tinoni nigna God.
Kori letasi iaani a Pol ke titionoa kekeha vunegna imanea na pukuni mane vetula me naba na komi tinoni kiloau kedana leghua nigna na velepuhi. Gi imanea ke velea na vaututuni tagna Jisas vamua ke vajinora na komi tinoni kori matagna God, boi na leghuagna na komi vetula nigna a Moses. Me velea mua na Tarunga ke Tabu ma na puhi mono jino na vaughithatha ke tateli aua na tinoni na nigna a God.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Na vunegna a Pol na pukuni mane vetula nigna a Krais (1:1-2:21)
Na vaututuni tagna a Jisas vamua ke vajinoa na tinoni kori matagna a God (3:1-4:31)
Na havi ke nabadia na komi tinoni kiloau (5:1-6:18)
1
1-2 Inau a Pol na mane vetula, duadia na komi tinoni kiloau kena mono duagu eeni, ighami kiti risoa na letasi iaani vanighamu ighamu na komi tinoni kiloau koti mono kori provins i Galesia. Na komi tinoni kena boi vahiu eigna kuda na mane vetula me teo sa tinoni ke heu na agutu iaani. Teo. Jisas Krais ma God na Mama, imanea ke vasokaraghini tabirua a Jisas kori thehe, iromara koro vahiu. Inau ku tarai gi a God a Tamada ma nida a Lod Jisas Krais koroda vatokeghamu moro heghamu na soleana kori havimiu. Leghuagna nigna na vanohehe a God, a Krais ke thehe eigna na paluhada eigna keda vamamaluhaghita tadia na komi puhi ke dika kori maramagna iaani. Ati veletokea God hahali. Amen.
Mara Kiloau I Galesia kena Turughu na Leghuagna na Velepuhi Piapilau
Inau ku vere nigua puala eigna boi hau leghugna koti vaututuni, ighamu koti taveti sania God. Imanea ke kiloghamu eigna kotida hatia na hava a Krais ke heghamu eigna ke dothovighamu. Keana ighamu koti turughu na leghuagna na velepuhi ke tavogha. Kari na velepuhi iangeni, boi na Rorongo ke Toke eigna Jisas Krais. Kekeha tinoni kena magnahaghinia vamua na tughuagna kekeha fata kori Rorongo ke Toke eigna a Krais, mi marea kena pilaunighamu. Inau ku veleghamu, gi sikei itamami ba sina enjel ke horu mai i popo keda titionoa itamiu na Rorongo ke Toke ke tavogha tagna na hava kiti titiono vanighamu i hau, e toke gi a God keda soni haghea imanea kori na joto ke ghatha thovohaliu. Vaghagna kiti veleghamu ghohi i hau, inau ku ghoi veleghamu mua ikeagaieni! Gi ahai keda titionoa itamiu na velepuhi ke tavogha tagna na hava koti kidi vaututunia ghohi, e toke gi a God keda soni haghea imanea kori na joto ke ghatha thovohaliu.
10 Ehava? Kori vido ku haghore vaghagna iaani, inau ku magnahaghinia vamua kuda vatotogora na komi tinoni? Teo! Inau ku magnahaghinia kuda vatotogoa a God vamua. Gi kuda magnahaghinia na vatotogoragna na komi tinoni vamua, inau boi nigna na mane agutu a Krais.
Na Rorongo ke Toke ke Velepuhia a Pol ke Mai tagna a Krais
11 Ara kulagu kiloau, inau ku magnahaghinighamu kotida adoa na Rorongo ke Toke ku titionoa itamiu e bosi au mai kori ghaghanadia na komi tinoni. 12 Teo sa tinoni ke heu ba velepuhiu na Rorongo ke Toke iaani. Keana Jisas Krais ghehegna ke tatelia vaniu.
13 Ighamu koti adoa ghohi na puhigu kori vido ku leghua na komi nimami na vetula ighami mara Jiu. Kori vido iangeni, inau ku pukuni vaparara na komi tinoni kiloau nigna a God mu magnahaghinia puala kuda vadiadikalara. 14 Kori leghuagna na komi velepuhi nidia ara hutumami, na puhigu ke toke vano tadia na puhidia mara Jiu kiti haga nanaba na vinoghamami.
15-16 Keana a God ke totogo na tateliagna a Dathegna itagua. Na hava ke tutuni, a God ke vahiu ghohi kori vido ku mono mua kori kutugna a idogu, me kilou eigna kuda titionoa na Rorongo ke Toke eigna a Jisas tadia na komi tinoni kena boi Jiu. Na vunegna a God ke dothoviu vamua, imanea ke kilou eigna kuda agutu vania. Leghugna a God ke tatelia a Dathegna itagua, inau ku boi kaea sa tinoni eigna keda velepuhiu. 17 Mu boi taveti vano i Jerusalem bali reghira arahai kena kidi mara na vetula gi inau na mane vetula. Keana inau ku vano vamua i Arabia me leghugna iangeni inau ku ghoi tabiru i Damaskus. 18 E tolu na vinogha ke haliu atu ghohi gi u vano i Jerusalem bali reghia a Pita, mi nau ku mono duagna imanea e salaghe lima na dani. 19 Kori vido iangeni inau ku reghia mua a Jemes, tahigna a Lod. Kari teo sa Mara Vetula mua inau ku reghira. 20 Inau ku veleghamu kori matagna God, na komi fata iraani ku risoa e tutuni. Inau ku bosi piapilau!
21 Leghugna ku mono i Jerusalem, inau ku vano tadia e rua na provins i Siria mi Kilikia. 22 Kori vido iangeni, na komi tinoni kiloau nigna a Krais kena mono kori provins i Jiudea kena boi reghiu mua inau. 23 Imarea kena rongovia vamua na fata iaani kena velera kekeha tinoni kiloau, “Na mane ke vaparaghita i hau me magnahaghinia na vadiadikalagna nida na vaututuni tagna Jisas Krais, ikeagaieni imanea ke titionoa na Rorongo ke Toke eigna imanea.” 24 Mi marea gougovu kena veletokea God eigna na hava imanea ke eia kori havigu.* Pol ke titionoa na komi fata iraani eigna imanea ke magnahaghinira na komi tinoni kiloau i Galesia kedana adoa a God vamua ke vahia eigna keda agutu vania, ma nigna na velepuhi ke boi mai tagna sa tinoni kari e mai tagna a God.

*1:24 Pol ke titionoa na komi fata iraani eigna imanea ke magnahaghinira na komi tinoni kiloau i Galesia kedana adoa a God vamua ke vahia eigna keda agutu vania, ma nigna na velepuhi ke boi mai tagna sa tinoni kari e mai tagna a God.