Na Letasi Vanira Mara
Hibru
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
Ighita ati boi adoa ahai ke risoa na letasi iaani. Na tinoni ke risoa, imanea ke risoa vanoa tadia mara Jiu kena vaututunia Jisas. Sina aha mua kena kiloagna mara Jiu, “Mara Hibru,” eigna “Hibru” na ahagna na haghoredia.
Kekeha tinoni bongihehe kena vaparara mara Hibru kena vaututuni me boi toke na havidia. Nidia na vaututuni tagna a Jisas Krais ke haga luvu. Imarea kena toatogha bali ghoi tabiru kori leghuagna na komi vetula nigna a Moses kena leghura mara Jiu kena boi vaututunia Jisas a Vahavi. Na tinoni ke risoa vanira na letasi iaani ke velera eigna kedana talu tatango ngasi tagna nidia na vaututuni. Imanea ke velera a Jisas Krais vamua ke tatelia a God vanighita, mi manea ke sokara ngasi kori vido ke papara. Imanea ke velera mua a Jisas ke nagho vano tadia mara na profet i hau, ma na komi enjel. Jisas ke nagho vano mua tagna a Moses, a hutudia mara Jiu kena pukuni ghaghana bohea. Na vunegna na komi fata iraani, arahai kena vaututuni kedana sokara ngasi kori nidia na vaututuni mena saghoi tabiru tagna na komi vetula ma na puhidia mara Jiu.
A God ke velea ghohi a Jisas na pukuni naghoi pris nidia mara kena vaututuni, mi manea ke nagho vano tadia na komi pris i hau. Kori nigna na agutu, a Jisas ke tangomana na vahaviragna na komi tinoni eigna kedana mamaluha kori koakoa ma na thehe. Na komi havughaghi kena eia i hau leghuagna na komi vetula nigna a Moses, irangeni vaghagna na totoghalegna na hava ke eia a Jisas. Na tinoni ke risoa na buka iaani, imanea ke velera na komi tinoni kiloau eigna kedana sokara ngasi hahali kori nidia na vaututuni, vaghadia arahai kena batura na komi tinoni kiloau i hau kena sokara ngasi.
Na Naghoi Fata Kori Letasi Iaani
Jisas ke nagho vano tadia na komi profet ma na komi enjel. (1:1-2:18)
Jisas ke nagho vano tagna a Moses ma Josua. (3:1-4:13)
Jisas na pukuni naghoi pris eidia na komi tinoni gougovu. (4:14-7:28)
Na taluhaghore haehathe ke mathangani ke kaputi ngasia a Jisas ke nagho vano tagna na taluhaghore haehathe haulaghi. (8:1-10:18)
Nida na vaututuni keda heta eigna God ke totogo vamua eidia arahai kena pukuni vaututunia. (10:19-12:29)
Mara kiloau kedana leghua na komi puhi ke jino. (13:1-25)
1
A Dathegna God Ke Nagho Vano Tadia Na Komi Profet Ma Na Komi Enjel
Tagna na komi maghavu ke sethe i hau, a God ke velera na komi profet eigna kedana titionoa na haghoregna tadia ara hutuda ighita mara Jiu. Me velera eigna kedana titionoa na haghoregna tadia na komi puhi ke sethe. Keana tadia na komi dani iraani gi e govu na maramagna, a God ke vetula maia a Dathegna bali tuturi aua na haghoregna vanighita. Kori vavuharagna na maramagna ma na maaloa ma na komi fata gougovu ke mono ikoradia, a Dathegna ke agutu duagna a God. A God ke vahia imanea eigna keda hea na komi fata gougovu. A Dathegna ke tateli aua na mana nigna a God ke hutu vano, mi manea ke pukuni nanaba tagna a God. Imanea ke tangoli haidura na komi fata gougovu kori haghoregna ke mana puala.
Leghugna ke thehe bali vararahaghita tagna na koakoa, imanea ke vano nohe kori madothogna a God ke thaba vano i popo. Na vunegna iangeni a Dathegna ke nagho vano tadia na komi enjel. Ma na aha a God ke hea a Dathegna ke nagho vano tagna na komi ahadia na komi enjel. Ighita kati adoa iangeni e tutuni eigna a God ke boi titiono tagna sa enjel vaghagna ke titiono tagna a Dathegna. Imanea ke velea,
 
“Ighoe a Dathegu,
Mi ikeagaieni inau ku tateli aua ghohi inau a Tamamu.”
 
Ma God ke ghoi velea mua,
 
“Inau kuda a Tamagna, mi manea keda a Dathegu.”
 
Mi kori vido a God ke vetula maia kori maramagna a pukuni Dathegna ke dothovia, imanea ke velea,
 
“Ighamu nigua na komi enjel, oti maimanihihia imanea.”
 
God ke tateli aua nigna na komi enjel bali agutu vania vamua, eigna ke titiono eidia vaghagna iaani,
 
“Inau ku eira nigua na komi enjel eigna kedana vaghagna na ghuighuri,
mu eira mua eigna kedana vaghagna na beubethu i joto.”
 
Keana a God ke velea iaani tagna a Dathegna,
 
“Ighoe a God, ma na nimua na hughuta keda mono thovohaliu.
Kori puhi ke jino, ighoe ko vunaghi pungusira nimua na komi tinoni.
Ighoe ko dothovira na komi puhi ke jino,
mo siriuhaghinira na komi puhi ke dika.
Na vunegna iangeni, inau nimua a God ku vahigho mu vahaihadigho
eigna koda totogo vano tadia ara kulamu.”
 
10 Ma God ke ghoi titiono itagna vaghagna iaani,
 
“Lod, kori turughugna ighoe ko vavuha na maramagna,
mo vavuha mua na maaloa ma na komi fata gougovu ikoragna.
11 Na komi fata irangeni keda govu,
vaghagna vamua na pohe haulaghi ke vano me dika.
Keana ighoe koda mono thovohaliu.
12 Na komi fata ko vavuhara, ighoe koda lopora mo sonira vaghagna na pohe haulaghi.
Vaghagna na tinoni ke tughua na pohegna,
ighoe koda tughura.
Kari na puhimu ighoe keda mono nanaba hahali,
ma na havimu keda boi govu.”
 
13 Ma God ke boi titiono vania sa enjel vaghagna ke titiono vania a Dathegna. Imanea ke veleagna,
 
“O nohe kori thevu madothogu
me jufu kori maghavu kuda talu horua nimua na thevuioka i thepa
eigna koda vunaghi pungusira.”
 
14 Na komi enjel, na komi tarunga vamua kena agutu vania a God. God ke vetulara mai bali hathera arahai kedana hatia na havi ke teo na govugna.