Na Letasi nigna a Pol vania
Filimon
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
A Filimon sina mane padarongo ke vaututunia a Jisas eigna na titionoagna na Rorongo ke Toke na mane vetula a Pol ke eia kori meleha Kolosi. Sina mane seka nigna a Filimon, na ahagna a Onesimus, ke bilaua kekeha nigna na rongo me ghogho sania. Leghugna iangeni a Onesimas ke pada a Pol kori vathe tatari i Rom, ma Pol ke hathea imanea eigna keda vaututunia Jisas. Onesimas ke magnahaghinia keda vajinoa na fata ke dika ke eia tagna a Filimon, ma na vunegna iangeni a Pol ke toatogha keda vetula tabirua Onesimus tagna a Filimon.
Pol ke risoa na letasi iaani bali kaea a Filimon eigna keda talutavogha na fata ke dika ke eia Onesimus me dothovia eigna imanea a kulagna kori vaututuni.
Na komi fata ke nagho kori letasi iaani:
Pol ke veletokea a God eigna a Filimon (1:1-7)
A Pol ke kaea a Filimon eigna keda talutavogha na fata ke dika ke eia a Onesimus (1:8-25)
1
Inau a Pol ku risoa atu na letasi iaani. Ikeagaieni, inau ku mono kori vathe tatari eigna ku tuturi aua na Rorongo ke Toke eigna a Jisas Krais. Timoti, imanea ke vaututunia mua a Krais, ke mono duagu eeni. Inau ku risoa atu itamua Filimon, ighoe a kulamami roghami ko agutu duamami vania a God. Inau ku risoa vania mua a Afia. Iia ke vaghagna a vaivineda eigna ke vaututunia a Krais. Mi vania mua Akipus, imanea ke boi mataghu na tuturi auagna na Rorongo ke Toke duamami roghami Timoti. Inau ku risoa mua vanira arahai kena tarai kori vathemu. Inau ku tarai gi a God a Tamada ma nida a Lod Jisas Krais koroda vatokeghamu mo koroda heghamu na soleana.
Na Dotho Ma Na Vaututuni Nigna A Filimon
Kori vido inau ku tarai eimu ighoe Filimon, inau ku veletokea a God hahali, na vunegna ku rongovia eigna nimua na dotho vanira na komi tinoni nigna a God, ma na nimua na vaututuni tagna a Lod Jisas. Inau ku tarai gi nimua na mono haidu duadia mara kena vaututuni keda hathegho kori adoagna na komi fata ke toke a God ke heghita kori havida eigna ighita nigna a Krais. Filimon, nimua na dotho vanira na komi tinoni nigna a God ke vatotogora. Na fata iaani ke vatotogou inau mua, me vaheta na ghaghanagu.
Pol Ke Kaea a Filimon Eigna Keda Hati Tabirua A Onesimus Kori Dotho
8-9 Na vunegna ighoe ko dothovira na komi tinoni nigna a God, inau ku haga kaegho eigna koda eia sina fata ke jino. Na vunegna inau na mane vetula nigna a Krais, inau ku tangomana na veleghogna eigna koda eia na fata iaani. Kari inau u bosi magnahaghinia kuda velegho. Inau ku kaegho vamua eigna ku dothovigho. O eia na hava kuda kaegho eigna inau, a Pol a kulamu, ku kuekue ghohi mu mono kori vathe tatari eigna nigua na agutu vania a Jisas Krais. 10 Inau ku kaegho eigna koda rarovia a Onesimus, nimua na tinoni seka.* “tinoni seka” Na tinoni ke agutu vania na vunaghi ke tonogna. Na tinoni seka ke boi mamaluha me boi hatia sa rongo eigna nigna na agutu. Na vunaghigna na seka tangomana keda thabuhia ba salemua eigna ke tonogna. Reghia “Tinoni Seka” kori Diksonari. Imanea ke vaghagna a dathegu, eigna kori vido ku mono kori vathe tatari, inau ku velepuhia imanea gi e vaututunia a Krais. 11 Onesimus “Onesimus” Na ghaghana koragna na ahagna Onesimus, “mane haehathe.” ke bosi hathegho i hau eigna ke ghogho sanigho, keana ikeagaieni imanea ke tangomana na hatheghitagna iroghita.
12 Inau ku dothovia puala a Onesimus, keana inau kuda vetula tabiru atua itamua. 13 Filimon, inau ku adoa ighoe ko magnahaghinia na hatheugna kori vido ku mono kori vathe tatari. Na vunegna iangeni, inau ku kidi ghaghana gi kuda kalitia Onesimus itagua eigna keda hatheu kori huhulumu. 14 Keana inau ku bosi eia iangeni eigna inau ku magnahaghinigho ighoe koda kidi hiia na hava ku magnahaghinia. Filimon, inau ku magnahaghinigho ighoe koda hatheu eigna ko magnahaghinia na hatheugna. Kari u boi magnahaghinia kuda hurugho.
15 Kori ghaghanagu, da a God ke lubatia Onesimus gi e ghogho sanigho sina ghathi vido iso eigna keda vaututunia a Krais. Kori vido keda ghoi tabiru mai itamua, imanea keda mono duamiu hahali. 16 Ikeagaieni, imanea ke bosi nimua na mane seka vamua, kari imanea ke vaghagna mua a tahimu eigna ke vaututunia a Krais. Inau ku dothovia puala a Onesimus, keana nimua na dotho vania imanea keda nagho vano tagna nigua na dotho vania imanea. Eigna imanea boi nimua na mane bali seka vamua, keana a tahimu mua kori vaututuniagna a Krais.
17 Filimon, inau ku adoa ghohi, kori ghaghanamu inau a kulamu eigna iroghita koro sakai agutu vania a God. Na vunegna iangeni, o hati tabirua atua itamua a Onesimus mo kaliti toetokea vaghagna koda eia itagua gi kuda atu itamua. 18 Gi e ei hahia sa fata itamua, ba kekeha rongo ke boi tughu tabirua, inau kuda tughu tabirua itamua. 19 Inau ku risoa na vido rioriso iaani kori limagu ghehegu: “Inau, a Pol, kuda tughua sa fata imanea ke boi tughua itamua.” Keana, o saghoi togha sania inau ku eia na fata ke hutu vanigho i hau eigna inau ku velepuhigho ighoe gi o vaututunia a Krais. Kari ighoe ko bosi tughu tabirua mua itagua. 20 Kulagu Filimon, inau ku kaegho eigna koda eia na hava ke toke vania a Onesimus. O eia iaani vania a Lod. Ma na vunegna iroghita koro vaututunia a Krais, o eia iaani bali vatotogou inau.
21 Inau ku risoa na letasi iaani ikeagaieni, eigna inau ku adoa ghohi ighoe koda eia na fata ku kaegho. Inau ku adoa mua, ighoe koda eia na fata ke sethe vano tagna na fata ku kaeghogna. 22 Filimon, sina fata mua ku magnahaghinia na kaeghogna. Inau ku magnahaghinigho ighoe koda kaikalitia vaniu na chogho kori vathemu, eigna inau ku vaututunia a God keda haghore tughua nimiu na tarai eigna kedana lubatiu au kori vathe tatari. Gi inau kuda ghoi tabiru atu itamiu.
Na Vagovui Haghore
23 Epafras ke vetula atua nigna na haghore dotho itamiu. Imanea hiri ke mono duagu kori vathe tatari, eigna imanea ke eia na agutu nigna a Jisas Krais. 24 Mak, Aristakus, Dimas ma a Luk, imarea kena hatheu inau kori tuturia auagna na Rorongo ke Toke. Imarea kena veleu eigna kuda vetula atua itamiu nidia na haghore dotho.
25 Inau ku tarai gi a Lod Jisas Krais keda vatokeghamu.

*1:10 “tinoni seka” Na tinoni ke agutu vania na vunaghi ke tonogna. Na tinoni seka ke boi mamaluha me boi hatia sa rongo eigna nigna na agutu. Na vunaghigna na seka tangomana keda thabuhia ba salemua eigna ke tonogna. Reghia “Tinoni Seka” kori Diksonari.

1:11 “Onesimus” Na ghaghana koragna na ahagna Onesimus, “mane haehathe.”