3
Na Velepuhi Eigna Na Puhi Ke Jino
Taitus, o velera hahali na komi tinoni kena vaututuni eigna kedana ghaghana bohera mena leghura arahai kena baubatu kori gaumane. Imarea kedana sasaa mua na eiagna na hava ke toke bali hathera na komi tinoni. O velepuhira eigna kedana boi haghore diadikalara sa tinoni ba rihuhaohaghore. Keana imarea kedana mono soleana duadia na komi tinoni, mena sasaa na hatheragna, mena toatogha na komi tinoni gougovu kena nagho vano itadia. Ighita na komi tinoni kati vaututuni, katida sasaa na hatheragna na komi tinoni kena boi vaututuni, eigna ighita huju ati boi adoa a God i hau. Keana imanea ke vahavighita. I hau ighita kati mee mati huhughua a God. Mi kekeha tinoni kena pilaunighita eigna katida eia na komi fata ke dika. Ma na toatogha bali eia na komi fata ke dika kati magnahaghinia na eiagna ke vunaghi pungusia na havida. Na havida ke pukuni dika mati veitahothaghi. Ma na komi tinoni kena boi magnahaghighita mi ghita kati boi magnahaghinira ghua.
4-5 Toke katida dika vaghagna iangeni, God ke tatelia nigna na dotho itada kori vido ke vetula maia a dathegna a Jisas Krais. A God ke vahavighita, boi eigna kati eia na komi fata ke jino, keana eigna ke rarovighita. Imanea ke heghita nigna na Tarunga ke Tabu eigna keda vararahaghita kori na koakoa mati hatia na havi ke mathangani. A God ke heghita nigna na Taruna ke Tabu eigna keda eia na agutu ke toke kori havida. Imanea ke heghita na Tarunga ke Tabu eigna a Jisas Krais ke thehe eida ighita. Toke katida boi naba, a God ke dothovighita me velea ighita kati jino kori matagna. Imanea ke heghita na Tarunga ke Tabu eigna katida ara dathegna. Na vunegna kati ara dathegna ighita kati adoa imanea keda heghita na havi ke teo na govugna. Na komi haghore irangeni, ighoe tanomana koda vaututunira eigna kena tutuni.
Taitus, inau ku magnahaghinigho koda velepuhira na komi fata iraani vanira arahai kena vaututuni eigna kedana toatogha hahalia na eiagna na komi fata ke toke vanira na komi tinoni. Na komi velepuhi iraani ke toke me keda hathera na komi tinoni.
Taitus, kekeha tinoni kena hai rihu haohaghore eigna kekeha fata. Kekeha maghavu imarea kena rihu haohaghore eigna na ghaghana koragna na komi titiono eidia ara hutudia. Kekeha maghavu imarea kena rihu haohaghore eigna na ghaghana koragna na komi vetula nidia mara Jiu. O saghoi eia na komi fata iraani eigna na komi fata iraani e boi toke me teo keda hathera sa tinoni. 10 Gi ahai keda rihu haohaghore hahali me thevuruara arahai kena vaututuni, o haghore heta vania. Gi koda varua horu haghore vania, kari imanea ke talu eiagna mua, o saghoi lubatia gi keda haidu duadia na komi tinoni kiloau. 11 Eigna na tinoni vaghagna iaani ke vahia ghehegna na taveti sania na velepuhi ke tutuni. Ma na puhigna ke dika ke tateli aua tadia na komi tinoni imanea ke ei na hahi.
Na Vagovui Haghore
12 Tadia na komi vula ke ghaula, inau kuda mono kori meleha Nikopolis. Gi u vano ngengeni, inau kuda vetula atu itamua a Atemas ba a Tikikus. Kori vido sikei itadia romara keda atu labangigho i Krit, gi koda tangomana, inau ku magnahaghinigho koda mai itagua i Nikopolis. 13 Boi hauhaugna, a Jenas, sina mane ke adoa na komi vetula nigna na gaumane, ma Apolos, koroda turughua rodia na taetaveti. Inau ku kaegho eigna koda hathera mo hera na komi fata koroda magnahaghinia kori rodia na taetaveti. 14 Taitus, o velepuhira hahali arahai kena vaututuni i Krit eigna kedana agutu heta bali eia na komi fata ke toke. Imarea kedana hathera arahai kena boi tangomana na hatheragna ghehedia. E boi toke gi kedana hai mono vamua.
15 Arahai kena mono duagu eeni kena vetula atua nidia na haghore dotho itamua. O hera nimami na haghore dotho vanira ara kulamami kiloau kena dothovighami ngengeni. Inau ku tarai kaea a God eigna keda vatokeghamu.