15
Imarea Kena Hatia Vanoa A Jisas Tagna A Pailat
(Matiu 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
Kori vuevugheigna, mara na Kansol kena ghoi haidu mena talu haidua na ghaghanadia gougovu eigna na hava kedana eiagna a Jisas. Govu, gi imarea kena velera mara na soldia eigna kedana taria na limagna mena hati vanoa tagna Pailat, na Primia kori provins i Jiudea.
Kori vido imarea kena jufu kori vathegna a Pailat, imanea ke huatia a Jisas, “Ighoe na king nidia mara Jiu?”
A Jisas ke veleagna, “Ighoe ko velea ghohi inau imanea.”
Mara na naghoi pris kena toroagna a Jisas na komi fata ke sethe. Gi a Pailat ke huatia a Jisas, “O rongovia mua na komi fata imarea kena toroghogna? O boi tangomana koda velea sa fata itadia?” Keana a Jisas ke boi velea sa fata, ma Pailat ke vere nigna puala.
A Pailat Ke Fatea A Jisas
(Matiu 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)
Leuleghu vinogha kori Laulahugna na Thovoliungi, a Pailat ke ado lubati aua kori vathe tatari sina tinoni kena kaea na mavitu. Sina mane na ahagna a Barabas ke mono kori vathe tatari duagna kekeha mara kena thabu vathehera kekeha tinoni kori vido imarea kena rihu pungusia na gaumanegna i Rom. Na mavitu kena mai itagna a Pailat mena kaea eigna keda lubati mamaluha vanira sina mane tatari vaghagna ke ado eia.
A Pailat ke huatira, “Ehava? Oti magnahaghinia kuda lubati mamaluha a Jisas, nimiu na king ghamu mara Jiu?” 10 A Pailat ke velea iangeni eigna imanea ke adoa ghohi mara na naghoi pris kena thotia a Jisas eigna kena tahotha tagna. 11 Keana mara na naghoi pris kena velehuhurura na mavitu eigna kedana kaea a Pailat meke lubati aua a Barabas, boi a Jisas.
12 Pailat ke ghoi huatira na mavitu, “Gi kuda lubati aua a Barabas, na hava kuda eiagna na mane ighamu koti kiloagna na king nidia mara Jiu?”
13 Imarea kena ghuu heta, “Tupipuhia!”
14 A Pailat ke velera, “Eigna na hava? Na hava ke ei hahia?”
Kari imarea kena ghoi ghuu heta vano mua, “Tupipuhia!”
15 A Pailat ke magnahaghinia na mavitu kedana totogo me lubati aua a Barabas vanira. Gi e velera mara na soldia eigna kedana thabuhia a Jisas mena tupipuhia.
Mara Na Soldia Kena Leuleua A Jisas
(Matiu 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Mara na soldia kena hatia a Jisas mena vano kori lalaba ghaghireigna na vathegna a Pailat. Gi ena kilora mai sethe mua na soldia kena mono ngengeni. 17 Imarea kena vapokoagna a Jisas vaghagna na king kori poko mela ke teve. Mena vakepiagna na kepi kena agutua kori kuji. 18 Imarea kena vahaihadia mena ghuu, “Ighami kiti kilothabagho, ighoe na king nidia mara Jiu!” 19 Gi ena thabuhia na ulugna kori ghai, mena angusua mena torongaghi tuturu vania vaghagna imarea kena maimanihihia. 20 Govu na leuleuagna, gi ena hati aua na poko ke mela ke vahaghea. Gi ena ghoi vapokoagna komi nigna na poko mena hati vanoa bali tupipuhia.
Imarea Kena Tupipuhia A Jisas
(Matiu 27:2-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21 Kori vido kena taetaveti kori hangana, imarea kena pada sina manegna Sairini ke kalasu mai kosigna i Jerusalem. Na ahagna a Saimon, a tamadia Aleksanda ma Rufus. Mara na soldia kena huruagna eigna keda hulungia nigna na ghaibabala a Jisas. 22 Imarea kena hati vanoa a Jisas kori vido kena kiloagna Golgota, na ghaghana koragna, “Suasupa ulu.” 23 Ingengeni imarea kena hea na waen kena ngignoa duagna na meresen kena kiloagna “mur” bali vagovua na vavahaghiti. Kari a Jisas ke boi kouvia. 24 Mara na soldia kena tupipuhia a Jisas kori ghaibabala. Gi ena hatia nigna na komi poko mena laulahu vavahi bali adoa ahai keda hatia sikei na vidogna.
25 Nabagna tangi hia kori vuevughei, imarea kena tupipuhia a Jisas. 26 Gi ena risoa kori pava na hava kena toroagna a Jisas, “NA KINGh NIDIA MARA JIU,” mena tupia popogna a Jisas kori ghaibabala. 27 Imarea kena tupipuhira e rua na mane bilau duagna a Jisas; sikei kori madothogna mi sikei kori toigna. 28 Vaghagna vamua iaani hiri na komi Rioriso ke Tabu kena vela ghohi, “Na komi tinoni kena velea imanea ke jotha duadia arahai kena eia na komi fata ke dika.” 29 Na komi tinoni kena halu vano kori hangana ngengeni kena velehouhorua mena lilighia na uludia mena veleagna, “E ai ghuari! Ighoe ko velea i hau koda reo horua na Vathe ke Tabu nigna a God mo vasokaraghini tabirua koragna e tolu na dani. 30 Gi koda mono nimua na mana bali eia iangeni, o vahavigho ghehemu mo horu mai kori ghaibabala!”
31 Mara na naghoi pris mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena velehouhorua a Jisas mena haohaghore ghehedia, “Imanea ke vahavira kekeha tinoni tavogha kari boi tangomana nigna keda vahavia ghehegna! 32 Vaghagna ivei? Imanea hina a Vahavi, na king nidia mara Jiu? Gi ighita katida reghia keda horu mai kori ghaibabala, ighita katida vaututunia.” Rua na mane kena tupipuhira duagna a Jisas huju, oro velehouhorua a Jisas.
A Jisas Ke Thehe Kori Ghaibabala
(Matiu 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Tangi salaghe rua kori dani iangeni, na meleha i Israel doudolu ke puni me jufu kori tangi tolu kori hinaota lavi. 34 Kori vido iangeni a Jisas ke ghuu heta vaghagna iaani, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Na ghaghana koragna, “Nigua God, nigua God, eigna na hava konia korogha saniu?” Psalm 22:1.
35 Kekeha tinoni kena mono gharania ngengeni kena boi rongovia tokea mena velea, “Imanea ke kiloa a Elaija.” 36 Sina mane ke raghe vano me vavonua na pocho* “pocho” Na pocho sina fata ke mono kori tahi. Kori vido ke mumuja, na pocho ke tangomana na sopiagna na bea. kori waen ke aha me jongia kori ghai. Govu, gi e tuhu hadi vano kori livogna a Jisas eigna keda kouvia, gi e velea iaani, “Ati talua. Ati pitu mati reghia gi a Elaija keda mai hati horua kori ghaibabala.”
37 Gi a Jisas ke ghuu heta me thehe.
38 Kori vido iaani, na pohe ke sasavera koragna na Vathe ke Tabu nigna a God ke resu turughu i popo me jufu kori kokotogna. Theugna vano na pohe ke sasavera, na vido ke tabu puala. Na pukuni naghoi pris vamua kedana vano haghe ngengeni. Na resuagna na pohe iangeni, na vaughithatha tadia na komi tinoni, imarea kena boi thevurua tagna a God eigna kena koakoa. 39 Sina mane ke nagho tadia mara na soldia ke sokara naghogna na ghaibabala ke mono a Jisas. Imanea ke reghia na puhi thehe ke eia a Jisas me velea, “Tutuni, iaani pukuni Dathegna a God!”
40-41 Kekeha vaivine kena leghua a Jisas i Jerusalem kena mono ngengeni. Ira kena dodoro mai tagna ke hau. Kekeha tadia; a Meri gna i Magdala, Salome, ma Meri idodia a Jemes iso ma a Joses. Kori vido a Jisas ke taetaveti i Galili, tolu na vaivine iraani kena leghua mena hathea imanea kori rongo ma na vanga.
Josep Gna I Arimatea Ke Boa Na Tonogna A Jisas Kori Luma
(Matiu 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42-43 Meke haga lavi ghohi kori dani iangeni, na dani bali kaikaliti eigna na Sabat. Sina mane, na ahagna a Josep, ke mai tagna Pailat. Imanea na manegna i Arimatea. Imanea ke mono kori Kansol ke fatea a Jisas, ma na mavitu kena ghaghana bohea. Imanea sina mane ke mono pitua na reghiagna na maghavu a God keda vunaghi pungusia nigna na mavitu. A Josep ke hatia na hetagna me vano tagna a Pailat me kaea eigna keda hatia na tonogna a Jisas. 44 A Pailat ke vere nigna puala na rongoviagna a Jisas ke thehe ghohi. Gi e kiloa mai itagna na mane ke nagho tadia mara na soldia me huatia, “Ehava? A Jisas ke thehe ghohi?”
45 Imanea ke veleagna, “Hii, e thehe ghohi.”
Gi a Pailat ke lubati vania a Josep eigna keda hatia na tonogna. 46 Ma Josep ke vano me volia na pohe pura ke teve me hati horua na tonogna a Jisas me filehiagna me vano boa korai luma kena jouua kori ghahira. Govu, gi imanea ke kokopilia na ghahira hutu me ponotia na hagethagna na luma. 47 Kori vido iangeni, Meri gna i Magdala, ma Meri a idogna a Joses, iroira koro mono ngengeni moro reghia na vido kena boa na tonogna a Jisas.

15:34 Psalm 22:1.

*15:36 “pocho” Na pocho sina fata ke mono kori tahi. Kori vido ke mumuja, na pocho ke tangomana na sopiagna na bea.

15:38 Theugna vano na pohe ke sasavera, na vido ke tabu puala. Na pukuni naghoi pris vamua kedana vano haghe ngengeni. Na resuagna na pohe iangeni, na vaughithatha tadia na komi tinoni, imarea kena boi thevurua tagna a God eigna kena koakoa.