16
Na Sokara Tabirugna a Jisas
(Matiu 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Kori lavigna na Sarere, kori vido ke govu ghohi na Sabat, a Meri gna i Magdala ma Meri, a idogna Jemes tolira a Salome kena kidi volia ghohi na sedi bali kaikalitia na tonogna a Jisas. Kori vuevugheigna na Sade ke eu sogala hadi na aho, tolira kotolu vano kori luma ke mono na tonogna a Jisas. Kori vido kena taetaveti vano kori hangana, tolira kotolu haohaghore ghehedia, “Ahai keda hatheghita na kokopili auagna na ghahira hutu kori hagethagna na luma?” Tolira kotolu jufu ngengeni, mena reghia na ghahira ke kokopili au ghohi. Tolira kotolu taveti haghe vano kori luma mena reghia sina mane mathangani ke nohe kori thevu madotho. Na mane iangeni ke vahaghea na poko ke pura. Kori vido kotolu reghia imanea, tolira kotolu mataghu puala.
Na mane iangeni ke velera, “O tolu saghoi mataghu! Inau ku adoa tolughamu kotolu hiroa a Jisas gna i Nasaret kena tupipuhia. Imanea ke teo ieeni! Imanea ke sokara tabiru ghohi kori thehe! Reghia! Iaani na vido kena talua na tonogna. Otolu vano tabiru motolu titiono vaghagna iaani vanira mara na vaovarongo, haluhadia a Pita, ‘A Jisas keda kidi atu i Galili. Ingengeni ighamu kotida reghia vaghagna ke veleghamu ghohi gi e thehe.’ ”
Tolira kotolu rughu au kori luma motolu hahi hehedia motolu aiariri. Gi kotolu ghogho motolu boi veleagna ahai na hava kena reghia eigna kotolu mataghu puala.
A Jisas Ke Tate Vanira Arahai Kena Leghua* Na titiono iaani ke turughu kori 9 na thagi me govu kori 20 na thagi ke boi mono tadia na komi rioriso kena haulaghi puala. Na vunegna iangeni kekeha tinoni kena toatogha a Mak ke boi risoa na komi thagi iraani.
(Matiu 28:9-10; Jon 20:11-18)
Kori vuevughei punigna na Sade iangeni, a Jisas ke sokara tabiru kori thehe. Gi e kidi tate vania Meri gna i Magdala. I hau, a Jisas ke gigi aura e vitu na tidatho itagna. 10 Iia ke vano tadia mara kena leghua a Jisas. Imarea kena dikahehedia puala mena tangi. 11 Kori vido iia ke titiono vanira ke reghia a Jisas ke havi tabiru, imarea kena boi vaututunia.
12 Leghugna iaani a Jisas ke tate vanira e rua nigna na mane vaovarongo kori vido koro taetaveti vano kori hangana kosigna i Jerusalem. Kori vido koro kidi reghia a Jisas, romara koro boi ghithatha eigna ke tavogha na dodorogna. 13 Kori vido koro adoa imanea a Jisas, romara koro tabiru i Jerusalem moro titionoa tadia mara na vaovarongo kari ena boi vaututunira.
Jisas Ke Tate Vanira Mara Salaghe Sikei
(Matiu 28:16-20; Luk 24:36-44; Jon 20:19-23)
14 Vagovugna, a Jisas ke tate vanira mara salaghe sikei nigna na vaovarongo kori vido kena vangahaidu. Imanea ke haghore heta vanira eigna nidia na vaututuni ke boi heta. Imarea kena boi vaututunira arahai kena reghia imanea leghugna ke sokara tabiru kori thehe.
15 Gi imanea ke velera, “Oti taveti au tadia na komi meleha kori maramagna moti titionoa na Rorongo ke Toke tadia na komi tinoni gougovu. 16 Arahai kena vaututunia na Rorongo ke Toke mena siuvitabu, imarea kedana hatia tagna a God na havi ke teo na govugna. Kari arahai kena boi vaututunia, a God keda fatera me boi lubatira gi kedana mono duagna hahali. 17 Na komi tinoni kena vaututuni, a God keda hera na mana bali eia na komi reghithehe. Imarea kedana gigi aura na komi tidatho kori kiloagna na ahagu mena haohaghore tadia na komi haghore tavogha kena boi pipilia. 18 Gi kedana tangolira na komi poli ba kedana kouvira na komi fata ke lulumu, teo kedana thehe. Imarea kedana tabora mara kena vahaghi me kedana toke tabiru.”
Jisas Ke Tabiru Hadi I Popo
(Luk 24:50-53; Tango 1:9-11)
19 Leghugna a Lod Jisas ke govua na titiono vaniragna, a God ke hati hadia duagna i popo ma a Jisas ke nohe kori madothogna. 20 Leghugna iaani, nigna na komi vaovarongo kena taveti au tadia na komi meleha mena titionoa na Rorongo ke Toke eigna a Jisas. A Lod ke mono duadia me hathera mena eia na komi reghithehe kori nigna na mana. Na komi reghithehe kena eia bali adora na mavitu na hava kena titiono e tutuni.

*16:8 Na titiono iaani ke turughu kori 9 na thagi me govu kori 20 na thagi ke boi mono tadia na komi rioriso kena haulaghi puala. Na vunegna iangeni kekeha tinoni kena toatogha a Mak ke boi risoa na komi thagi iraani.