Tate Au
Na Titiono Eigna Na Buka Iaani
A Jon, na mane vaovarongo nigna a Jisas, ke risoa na buka iaani. Kori vido ke risoa, imanea ke mono kori moumolu i Patmos kori Tahi Mediterenean. Mara Rom kena boa ngengeni me boi lubatia keda taveti au eigna kena bosi magnahaghinia imanea keda talu titionoa mua na Rorongo ke Toke eigna a Jisas.
Kori vido iangeni na King gna i Rom ke pukuni vaparara na komi tinoni kiloau eigna kena vaututunia a Jisas Krais mena vele aua imanea vamua nidia na king. Jon ke rioriso vanira eigna ke magnahaghinia keda vaheta na ghaghanadia eigna kedana sokara ngasi kori nidia na vaututuni. Kori buka iaani, imanea ke titiono eigna na komi fata keda tate mai tadia na komi vagougovui dani, kari haluhadi imanea ke velepuhira eigna a Jisas.
Kori buka iaani a Jon ke titionoa na komi fata na enjel a Jisas ke vetula itagna ke tateli aua. Sethe na fata ke tatelia aua, na komi totoghale ke mono na ghaghana ikoradia. Na komi tinoni kiloau kori vido iangeni ke tangomana na thaothadogharagna kari arahai tavogha kena boi tangomana nidia.
Sethe na maghavu kori buka iaani a Jon ke titionoa na namba vitu: na komi tinoni kiloau tadia e vitu na meleha, vitu na enjel, vitu na tarunga, vitu na disi, vitu na mata, vitu na king, me vitu na kepi vunaghi. * Na ghaghana koragna na namba vitu, na hava ke pukuni tatapa. Na namba vitu ke mono na ghaghana iangeni koragna eigna a God ke vagovua na vavuhagna na maramagna tagna e vitu na dani. Vaghagna mua iangeni na namba salaghe rua kori buka iaani: salaghe rua na vikei, salaghe rua mara na vetula, me salaghe rua na hagetha. Na vunegna ke mono salaghe rua na vikei tadia mara Jiu, mi salaghe rua mara na vetula, na namba iangeni ke vaghagna na totoghalegna na komi tinoni nigna a God gougovu.
Toke kekeha velepuhi kori buka iaani ke vahotha na thaothadoghagna, ighita kati adoa na velepuhi ke nagho ikoragna. Na vunegna a Jisas Krais, a God keda heta pungusira nigna na komi thevuioka, haluhadi a Satan. Ma God keda hera na taba ke hutu tadia arahai kedana sokara ngasi kori nidia na vaututuni me ghieghilei jufu kori vagovugna. Jon ke magnaghinia na komi tinoni kiloau kena papara kori havidia kedana adoa a Krais keda agutu vanira na meleha mathangani, mi marea kedana mono duagna thovohaliu.
Na komi fata ke nagho kori buka iaani:
Na komi letasi vanira na komi tinoni kiloau tadia e vitu na meleha (1:1-3:22)
Na maimanihihiagna a God i popo (4:1-5:14)
Na pepa viviloho ke mono e vitu na bali vavangasigna (6:1-8:5)
Vitu na tavuli (8:6-11:19)
Satan ke rihu pungusira na komi tinoni kiloau nigna God (12:1-14:20)
Vitu na vagougovui papara nigna a God (15:1-16:21)
God ke diadikala nigna na komi thevuioka (17:1-20:10)
Na Vagovui Fate keda Eia a God (20:11-15)
Na maramagna mathangani ma na maaloa mathangani ma na Jerusalem mathangani (21:1-22:21)
1
Koragna na buka iaani ke mono na komi fata a God ke tatelia vania a Jisas Krais eigna keda titiono aua tadia nigna na komi tinoni agutu. A God ke tatelia vania na komi fata keda bosi hau me tate mai. Ma Krais ke vetula maia nigna na enjel eigna keda tateli aua na komi fata iraani itagua inau a Jon. Inau nigna na mane agutu a Krais. Ikeagaieni, inau ku titionoa aua na rorongo ke mai tagna a God ma na komi fata a Jisas Krais ke titionoa vaniu, irangeni na komi fata ku reghia. A God keda vatokera arahai kedana ijumia aua tadia na komi tinoni kiloau na buka iaani ke tatelia aua na hava keda mono mai ivughei valiha. Ma God keda vatokera mua arahai kedana rongovia mena leghua na komi fata kori buka iaani eigna na maghavu na komi fata iraani keda tate mai ke gharani mai ghohi.
A Jon Ke Risoa Vanira Na komi Tinoni Kiloau Kori Provins I Esia
4-5 Inau a Jon ku risoa atu itamiu ighamu na komi tinoni kiloau tadia e vitu na meleha “komi tinoni kiloau tadia e vitu na meleha” Koragna na buka Tate Au, kori vido Jon ke titionoa na namba vitu, imanea ke titionoa na fata ke pukuni tatapa. Na namba vitu ke mono na ghaghana iangeni koragna eigna a God ke vagovua na vavuhagna na maramagna tagna e vitu na dani. Na vunegna iangeni, na ghaghana koragna “na komi tinoni kiloau tadia e vitu na meleha,” na komi tinoni kiloau gougovu kori maramagna. kori provins i Esia. Inau ku tarai gi a God ma Jisas Krais me vitu na tarunga “vitu na tarunga” Na ghaghana koragna vitu na tarunga, na Tarunga ke Tabu vamua. kena mono naghogna na sapei vunaghi nigna a God kedana vatokeghamu me kedana heghamu na soleana. A God ke mono i hau, me mono mua ikeagaieni, mi manea keda mono thovohaliu. Ma Jisas Krais ke tatelia aua hahalia na hava ke tutuni eigna a God. Imanea na vasikeigna na tinoni ke sokara tabiru kori thehe keda boi ghoi thehe mua, mi manea ke vunaghi pungusira na komi king kori maramagna.
Jisas ke dothovighita me vamamaluhaghita tadia na komi paluhada eigna kedana boi vunaghi pungusighita mua. Imanea ke vamamaluhaghita tagna na thehe ke eia kori ghaibabala. Imanea ke vunaghi pungusighita vaghagna na king, me eighita gi ighita gougovu nigna na komi pris bali agutu vania a God a Tamagna. Ati kilothaba a Krais ke thaba vano me vunaghi pungusira na komi fata gougovu thovohaliu! Amen.
Oti vaovarongo mai! Jisas keda ghoi tabiru mai tadia na komi parako, ma komi tinoni gougovu kedana reghia. Arahai kena jaia imanea kedana reghia mua. Ma na komi tinoni gougovu kori maramagna kena boi vaututunia imanea kori vido kena havi mua kedana dikahehe mena tangi heta eigna imanea. Iaani keda tate mai tutuni. Amen.
A Lod God ke velea, “Inau na A ma na Z,§ “A ma na Z” Kori haghore Grik, na Alfa ma na Omega. Kori alfabet nidia mara Grik, na ahagna vasikeigna na leta “Alfa” ma na ahagna vagovugna na leta “Omega.” na turughugna ma na vagovugna na komi fata gougovu. Inau ku mono i hau, mi keagaieni, mu kuda mono thovohaliu. Inau ku thaba vano!”
Jisas Krais Ke Tate Vania A Jon
Inau a Jon a kulamiu kori Krais. Ighita kati papara eigna a Jisas Krais ke vunaghi pungusia na havida, keana imanea ke vahetaghita eigna katida sokara ngasi. Imarea kena bou kori moumolu iso i Patmos eigna kena bosi magnahaghiniu kuda talu titionoa mua na haghoregna a God ma na rorongo eigna a Jisas Krais. 10 Tagna sina dani nigna a Lod, na Tarunga ke Tabu ke batua na ghaghanagu mu rongovia na ohai haghore i leghugu. Na ohai haghore iangeni ke heta vaghagna na ohagna na tavuli, 11 me veleu, “O riso horua kori buka na hava ko reghia, gi o vetula vano tadia na komi tinoni kiloau kena mono tadia e vitu na meleha i Efesus, Smena, Pegamum, Taiatira, Sadis, Filadelfia mi Leodisia.”
12 Kori vido ku rei tabiru eigna kuda reghia ahai ke haghore mai itagua, inau ku reghia e vitu na bali noenohegna na lui kena agutura kori gol. 13 Inau ku reghia na Dathei Tinoni* “Dathei Tinoni” Reghia kori Diksonari ke sokara hotaghidia. Imanea ke pokoa na poko ke teve ke jufu tagna na tataba naegna me vahaghea na thauthabe ke gol kori ragagna. 14 Na ulugna ma na sesehugna ke pura vaghagna na sesehugna na sip ba na sno. Ma na matagna ke vaghagna na beubethugna na joto. 15 Na naegna ke vaghagna na bras ke inge kori joto. Ma na haghoregna ke heta puala vaghagna na pohagna na gnoro hutu. 16 Kori lima madothogna imanea ke tangolia e vitu na vaitughu, ma na ghau ke vavanga rua thevugna ke au mai kori livogna. “ghau ke vavanga rua thevugna” Iaani na totoghalegna na fate a Jisas keda eia kori haghoregna. Turughu kori langegna me horu kori luagna ke siasilada puala vaghagna na aho kori hotaghi dani.
17 Kori vido ku reghia imanea, inau ku kutu horu kori naegna vaghagna na tinoni ke thehe. Imanea ke tabou kori lima madothogna me veleu, “O saghoi mataghu! Inau na turughugna ma na vagovugna na komi fata gougovu. 18 Inau hiri imanea ke havi. I hau inau ku thehe kari ikeagaieni inau ku ghoi havi tabiru. Mi nau kuda talu havi ke hau me hau! Inau ku tangolia na komi kii kena heu na mana bali hangavia na melehadia arahai kena thehe eigna kuda vahavi tabirura. 19 O risoa horua na komi fata ko reghia ikeagaieni ma na komi fata keda tate mai ivughei valiha. 20 Inau kuda unuhia vanigho na ghaghana koragna e vitu na vaitughu ko reghia kori lima madothogu, me vitu na bali noenohegna na lui ke gol. Vitu na vaitughu, e vitu na enjel kena reireghira na komi tinoni kiloau kena mono tadia e vitu na meleha i Esia. Me vitu na bali noenohegna na lui ke gol, na komi tinoni kiloau kena mono tadia e vitu na meleha irangeni.

*^ Na ghaghana koragna na namba vitu, na hava ke pukuni tatapa. Na namba vitu ke mono na ghaghana iangeni koragna eigna a God ke vagovua na vavuhagna na maramagna tagna e vitu na dani. Vaghagna mua iangeni na namba salaghe rua kori buka iaani: salaghe rua na vikei, salaghe rua mara na vetula, me salaghe rua na hagetha. Na vunegna ke mono salaghe rua na vikei tadia mara Jiu, mi salaghe rua mara na vetula, na namba iangeni ke vaghagna na totoghalegna na komi tinoni nigna a God gougovu.

1:4-5 “komi tinoni kiloau tadia e vitu na meleha” Koragna na buka Tate Au, kori vido Jon ke titionoa na namba vitu, imanea ke titionoa na fata ke pukuni tatapa. Na namba vitu ke mono na ghaghana iangeni koragna eigna a God ke vagovua na vavuhagna na maramagna tagna e vitu na dani. Na vunegna iangeni, na ghaghana koragna “na komi tinoni kiloau tadia e vitu na meleha,” na komi tinoni kiloau gougovu kori maramagna.

1:4-5 “vitu na tarunga” Na ghaghana koragna vitu na tarunga, na Tarunga ke Tabu vamua.

§1:8 “A ma na Z” Kori haghore Grik, na Alfa ma na Omega. Kori alfabet nidia mara Grik, na ahagna vasikeigna na leta “Alfa” ma na ahagna vagovugna na leta “Omega.”

*1:13 “Dathei Tinoni” Reghia kori Diksonari

1:16 “ghau ke vavanga rua thevugna” Iaani na totoghalegna na fate a Jisas keda eia kori haghoregna.