Na letasi nigna a
Jiud
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
A Jiud, imanea ke risoa na letasi iaani ke velea imanea na mane agutu nigna a Jisas ma tahigna a Jemes. Mara kena baubatu tadia na komi tinoni kiloau i hau kena velea imanea sikei tadia ara tahigna a Jisas. Kori vido a Jisas ke talu mono mua kori maramagna a Jiud ke boi vaututunia imanea a Vahavi. Reghia Jon 7:2-5. Keana leghugna ke vula hadi i popo a Jisas, a Jiud ke vaututunia, mi manea sina mane ke baubatu tadia na komi tinoni kiloau.
Jiud ke risoa na letasi iaani bali velera na komi tinoni kiloau eigna kedana tatango ngasi tagna na velepuhi ke tutuni mena sokara pungusia na komi velepuhi piapilau. Mara na velepuhi piapilau kena haghe mai itadia na komi tinoni kena vaututuni mena velera e toke vamua gi kedana eia na komi puhi ke dika eigna a God ke talutavogha na paluhadia. Jiud ke velera na komi tinoni kiloau a God keda vadiadikalara mara na velepuhi piapilau me boi toke kedana leghura.
Na komi fata ke nagho kori buka iaani:
God keda diadikalara mara na velepuhi piapilau (1:1-16)
Mara kiloau kedana sokara ngasi (1:17-25)
1
Inau a Jiud ku risoa na letasi iaani. Inau nigna na mane agutu a Jisas Krais ma a toghagu a Jemes. Inau ku risoa atu itamiu ighamu ke vahighamu a God. A God na Mama ke dothovighamu ma Jisas Krais ke reireghi toke ghamu.
Inau ku tarai kaea a God eigna keda pukuni rarovighamu me heghamu hahali na soleana ma na dotho.
God Keda Diadikalara Mara Na Velepuhi Piapilau
Ara kulagu ku dothovighamu, inau ku kidi ghaghana mu magnahaghinia kuda risoa atu itamiu eigna na havi mathangani ke heghita a God. Kari ikeagaieni inau ku adoa kuda risoa na letasi iaani eigna sina fata tavogha. Inau ku kae huhurughamu eigna kotida hatia na hetamiu bali sokara pungusira arahai kena bosi magnahaghinia na velepuhi ke tutuni eigna a Krais. Sina maghavu ghohi a God ke hera nigna na komi tinoni na velepuhi iangeni keda mono hahali me teo keda tughu. Inau ku velea iaani eigna kekeha tinoni kena boi leghua God kena haghe mai itamiu kari oti boi adoa kena piapilau. Imarea kena piapilau mena velea e toke vamua gi katida eia na komi puhi ke dika eigna a God ke talutavogha ghohi na paluhada. Mena boi sasaa na leghuagna a Jisas Krais, sikei vamua nida na Vunaghi ma nida a Lod. Tagna na komi Rioriso ke Tabu, a God ke velea ghohi imanea keda vaparara na komi tinoni vaghagna iraani.
Ighamu koti adoa ghohi na hava kuda veleghamu, kari inau ku magnahaghinighamu kotida saghoi havaghinia na hava ke padara na komi tinonidia Israel. Toke a Lod God ke vamamaluhara tadia na komi tinonidia Ijip, leghugna iangeni imanea ke vathehera arahai itadia na komi tinonidia Israel kena boi talu vaututunia. Moti togha tabirua na komi enjel kena huhughua a God i hau. Imarea kena magnahaghinia kedana eia na agutu ke nagho vano tagna na agutu ke hera a God mena taveti au tagna na pukuni melehadia i popo. Ma God ke tarira kori sen keda boi tautu me bora kori vido ke puni bali pitua na dani imanea keda fatera. Kari oti saghoi havaghinia mua e rua na meleha i Sodom mi Gomora mi kekeha meleha ke gharanira. Na komi tinoni eidia na komi meleha irangeni kena nere duadia arahai kena boi ara taudia. Mena eia na komi puhi kori tonodia ke dika vano tagna iangeni. Ma God ke vadiadikalara arahai kena mono tadia na komi meleha irangeni kori joto. A God ke eia iangeni bali tatelia itadia na komi tinoni kena eia na komi puhi ke dika, imanea keda vaparara kori joto ke ghatha thovohaliu.
Mara na velepuhi piapilau kena haghe mai itamiu, imarea kena vaghadia na komi tinoni irangeni. Imarea kena eia na komi puhi ke dika kori tonodia mena velea kena leghua vamua nidia na maumaturungita. Imarea kena boi lubatia a God eigna keda vunaghi pungusira na havidia mena haghore diadikalara na komi enjel kena mono i popo. Toke a Maikol na naghoi enjel nigna a God, imanea ke ghaghana e boi jino keda haghore diadikala a Satan kori vido koro rihu haohaghore eigna ahai keda hatia na tonogna a Moses. Maikol ke veleagna vamua, “A Lod keda vaparagho.” 10 Keana mara na velepuhi piapilau irangeni kena haghore diadikala na komi fata kena boi thaothadoghagna. Imarea kena vaghagna na komi fata kaukagu ke asi eigna kena leghua na komi fata ke dika ke magnahaghinia na tonodia. Na vunegna kena eia na komi fata ke dika, a God keda vadiadikalara. 11 Kenughua e dika vano itadia! Eigna imarea kena leghua na puhigna a Kein ke vathehea a Ebol, a tahigna. Mena vaghagna na profet a Balam ke batu hahira na komi tinonidia i Israel eigna ke magnahaghinia vamua na hatiagna na rongo. Mena vaghagna mua a Kora ke rihu pungusia a God. Ma God keda vadiadikalara mua vaghagna ke vadiadikala a Kora.
12 Kori vido ighamu koti vaututuni koti haidu hathatano bali vanga, mara na velepuhi piapilau kena mono duamiu. Toke kena toatoghara ghehedia vamua, imarea kena boi maomamo. Imarea tangomana kedana diadikala nimiu na vaututuni vaghagna na kalae ke tangomana na vadiadikalagna na vaka. Imarea kena vaghagna na puni uha ke ghurihia na ghiughuri popogna na thepa ke mumuja me boi uha. Mena vaghagna na ghai ke teo sa sagharogna kori vido ke kasa na maghavu bali sagharogna eigna ke thehe ghohi mena vutia.
13 Na komi tinoni iraani, na komi puhidia ke dika vano ke tate au vaghagna vamua na pachaghuaghuragna na gnoro. Imarea kena vaghagna mua na komi mateana kena sikili horu kori maaloa eigna kena jefe kori hangana ke jino. Imarea kedana mono hahali tagna na vido ke puni puala ke kaikaliti vanira ghohi a God.
14 A Enok, sikei itadia mara kena havi mai kori vavitugna na pagusu leghugna a Adam. I hau imanea ke velea iaani eidia mara velepuhi piapilau iraani,
 
“Reghia! A Lod keda mai duagna sethe na togha nigna na enjel ke tabu.
15 Imanea keda mai bali fatera na komi tinoni gougovu.
Arahai kena boi leghua, imanea keda vaparara eigna na komi fata dika kena eia bali rihu pungusia.
Ma Lod keda vaparara mua na komi tinoni koakoa eigna na komi haghore dika kena velea eigna imanea.”
 
16 Mara na velepuhi piapilau iraani kena vele houhorura mena hai torora na komi tinoni. Imarea kena leghua vamua nidia na komi vanohehe ke dika, mena vahaihadira ghehedia mena titiono muamugnara na komi tinoni eigna kedana hatia na hava kena magnahaghinia.
Jiud Ke Velera Mara Kiloau Eigna Kedana Sokara Ngasi
17 Ara kulagu, oti saghoi havaghinia na hava kena veleghamu mara na vetula nigna a Lod Jisas Krais. 18 Imarea kena veleghamu, “Tadia na komi dani gi e tabiru mai a Jisas, kekeha tinoni kedana leuleughamu, mi marea kedana leghura vamua nidia na komi vanohehe ke dika.” 19 Na komi tinoni iraani kena mai ghohi. Imarea arahai kena vathevughamu ikeagaieni. Imarea kena leghua na komi vanohehegna na tonodia ma na Tarunga ke Tabu ke boi mono ikoradia.
20 Keana ighamu ara kulagu, oti veivahetaghi kori velepuhi koti hatia tagna God eigna kotida sokara ngasi. Kori vido koti tarai, oti lubatia na Tarunga ke Tabu eigna keda batughamu. 21 Nida a Lod Jisas Krais keda heghamu na havi ke teo na govugna eigna ke rarovighamu. Ikeagaieni, kori vido koti pitua na havi iangeni, oti mono hahali kori dotho nigna a God. 22 Oti rarovira moti hathera arahai kena boi heta nidia na vaututuni. 23 Hathera arahai kena leghua na hangana ke vano kori joto ke ghatha thovohaliu eigna kedana tabiru mai mena leghua na hangana ke vano kori havi. Mi tadia arahai kena eia na komi puhi ke dika, oti rarovira, kari oti reireghi toke ghamu eigna kotida boi kutu tadia na komi fata ke dika kena eira.
Na Veletokeagna A God
24 Oti veletokea a God. Imanea vamua ke tangomana na reireghighamugna eigna kotida boi sikili kori koakoa. Mi manea keda hati hadighamu eigna kotida mono duagna koragna nigna na mana ke hutu puala. Kori vido iangeni, ighamu kotida pukuni jino, mi manea keda heghamu na totogo ke hutu vano. 25 Imanea sikei vamua a God me vahavighita tagna na hava ke eia a Jisas Krais, na nida a Lod. E toke gi na komi tinoni gougovu kedana reghi vaughithatha imanea ke thaba vano me mono nigna na mana bali vunaghi pungusira na komi fata gougovu, turughu kori turughugna, me jufu ikeagaieni, me hau me hau. Amen.