Vatolui Na Letasi Nigna
Jon
Na Titiono Eigna Na Letasi Iaani
A Jon, na mane vaovarongo nigna a Jisas, ke risoa na letasi iaani tagna sina mane puhi kori kiloau, na ahagna a Gaius. A Jon ke risoa na letasi iaani bali veletokea a Gaius eigna imanea ke hathera hahali arahai kena taveti kilili bali titionoa na Rorongo ke Toke. Ma Jon ke magnahaghinia keda vaheta na ghaghanagna a Gaius eigna keda leghura vamua na komi puhi ke toke.
Na komi fata ke nagho kori buka iaani:
Jon ke veletokea a Gaius (1:1-8)
Jon ke magnahaghinia Gaius eigna keda leghua na komi puhi ke toke (1:9-15)
1
Inau, na mane ku baubatu kori kiloau, ku risoa atua na letasi iaani itamua ighoe a kulagu Gaius. Inau ku dothovigho puala.
Pukuni kulagu, inau ku tarai gi na komi fata gougovu ko eia keda raghe toke atu. Mu tarai mua eigna na tonomu keda havi toke, vaghagna vamua na havimu duagna a Krais ke toke. Inau ku totogo puala kori vido ara kulada kena vaututuni kena mai eeni mena veleghami ighoe ko pukuni leghua hahalia na puhi ke tutuni. Kori vido ku rongovia na rorongodia arahai kena vaghagna ara dathegu kena mono leghua na puhi ke tutuni, inau ku totogo vano mua. Hii, teo sa fata ke tangomana na vatotogougna vano tagna iangeni.
Na Agutu Ke Toke Ke Eia A Gaius
Pukuni kulagu, ighoe ko eia na fata ke toke kori vido ko hathera ara kulada kena taetaveti mena titionoa na Rorongo ke Toke. Toke ighoe ko boi adora kekeha itadia, ighoe ko hathera vamua. Kekeha itadia kena titionoa itamami ighami na tinoni kiloau eigna nimua na dotho. E toke gi koda talu hathera na komi tinoni vaghagna iraani tagna na komi fata kena magnahaghinia kori nidia na taetaveti. Inau ku magnahaghinigho koda talu hathera eigna iaani ke vatotogoa a God. Imarea kena taetaveti bali eia na agutu nigna a Krais mena boi kaea sa fata tadia na komi tinoni bongihehe. Keana ighita na tinoni kiloau katida hera na hava kena magnahaghinia eigna katida sakai agutu duadia kori titionoagna na komi fata ke tutuni tadia na komi tinoni.
Na Mane Dika Diotrefes
Mi nau ku vetula atua ghohi sina letasi itamiu ghamu na komi tinoni kiloau ngengeni, keana a Diotrefes ke boi sasaa na leghuagna na hava ku risoa atua eigna ke ghaghana imanea ghehegna keda batughamu. 10 Mi kori vido kuda mai kori itamiu, inau kuda veleghamu na komi fata ke eia imanea. Imanea ke haghore diadikalau tagna na fata ke boi tutuni. Ma na fata ke dika vano ke eia iaani; imanea ke bosi magnahaghinia na hatheragna arahai kena taetaveti bali titionoa na Rorongo ke Toke. Me lutira arahai kena magnahaghinia na hatheragna. Mi kori vido imarea kena hathera, imanea ke boi lubatira eigna kedana tarai duadia na komi tinoni kiloau. 11 Pukuni kulagu Gaius, o saghoi leghua na puhidia na komi tinoni kena dika vaghagna Diotrefes, keana o leghua vamua na puhidia arahai kena toke. Arahai kena eia na komi fata ke toke, imarea ara dathegna a God, keana arahai kena eia na komi fata ke dika, imarea kena boi adoa a God.
Na Mane Toke Demitrius
12 Mara kiloau gougovu kena titiono haihadia a Demitrius. Imanea ke leghua na komi fata ke tutuni, mi ighita kati adoa imanea na mane toke. Inau huju u veleghamu mua imanea na mane toke. Moti adoa ke tutuni na hava ku velea.
Na Vagovui Haghore
13 Sethe na komi fata ku haga velegho atu, kari u boi haga riso horura tagna na letasi iaani, 14 eigna kenughua da u atu reghigho mua. Kori vido kuda atu itamua, roghita koroda sakai uurungu.
15 Ma na soleana nigna a God keda mono duamu hahali.
Ara kulamu kiloau kena mono eeni kena vetula atua itamua nidia na haghore dotho. Nighe, o hera nigua na haghore dotho tadia ara kulada kiloau ingengeni.