Iwata Ari
Yesu da piari aimbari emboboda iwata ari eiwa​ ​Luke mi gagurisina.
1
Yesu mi Asisi Kotopu da gumbari ainda gumbae gisida karigesisina.
O arie Theophilus, ove gisi imo embo sirigesitena awa, nanemi iwata ari berari de atopatari de daedo awa Yesu mi tuturo edo ainda amboda deguta ainde utuda vivisisina, awawa gaguritena. Edo utuda vitae gisida Asisi Kotopu mi Yesu gisijiri ami ge okain ainda piari aimbari embobo matu avigari ainde tesiri gositera. Ainda amboda, Yesu da betari edo erari, embo ami deguta 40 isite ainda piari aimbari emboboda yai imo akuta idegesiri ainda iwata jiwae arapada goteite Yesu awa wasiride gebé esitera. Daedo, iji dá angode, Yesu mi God da gisijiarida* God da gisijiari da moka tote (2) awa: 1) Edo gido embo da (1)mi Tonembari Embo, Yesu, ategedo baina, God mi embo awa gisijiaina. 2) Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embomai berari butuda gisijido aina. ge awamanede atopaposisina.
Edo iji ainde Yesu awamanede indari indeite ami ge okain sisina, “Jerusalem dowainyae, atako isimango amboda kando ro nato Mamo mi imondemane piain tarigari sisina awa piari bawa, dá ango na imondemane matu teteno gotawa. Gebé, John embomai un mi bapataito esisina, ata deguta indewae einda amboda, God mi imomane ainda Asisi Kotopu mi bapataito aina.”
God mi Yesu jiri utuda vivisisina.
Ango edo awamanemi amboda gundo doregedo ainde benunu sitera, “Badari, Badari awa Yesu da dao nei. Ainda moka awa ‘Embo Bajina’ o ‘Gisijiari Bajina’. ine iji boroko emi Israel embomainda daotarida deroda visido nakare kondade edo gisijijiegari yai neinda ami kaena gisijido era, awamane ondato aimbaro kaenato udegari tekago bae eterita?”
Ango tetero Yesu mina sisina, “Nato Mamo ainda awara tarimi iji neneinde edo yoa neneinde avigedo eira, edo iji nonde awamane idegari awa imomane gari tao ae. Atako imomane ge eiwa gari tao ewa. Iji nonde Asisi Kotopu mi itomane yaida gumbari awa, imomane God da goroba bawa. Ango edo inemanemi na awa embo averi awa embomainde karigawa, Jerusalem doda, edo daedo yai Judea berarida, edo yai Samaria da edo butu umbugo aikamanabéda.”
Ango tesiri awamanemi Yesu gotero, God mi embo awa jiri utuda vivisisina. Edo poragami Yesu apuregesiri awamane embo awa jisimi gae gae esitera.
10 Edo iji dá ainde awamanemi pangedo utuda jijimbetero Yesu viviteiri, boraebé embo tote (2) ombarijiari pararade awamaneda demonda idegedo 11 edo awamande sitera, “Galili embobo, Yesu dá eiwa imomane dodo jiri utuda visira, tekago gumaina dá imomane embo awa utuda maunteiri jijimbetewa ango. Awatedo, utuda gain pangewa, awa dowo!”
Matthias awa Judas da konda avigesitera.
12 Ango edo Yesu da piari aimbari embobo Ni Olive de Peji da dodo overegedo Jerusalem da maunsitera. Aindabé Jerusalem awa aikamana ae, iji tupo pepeta esitera. Awamaneda pepeta ari Ni Olive de Peji da edo maundo Jerusalem da awa kilometre da (1) akuta ango. 13 Edo iji nonde awamane nasida torido, yai engiregarida awamane isima edo esitera, ainda visido totoritera: Peter ae James de John de Andrew de, Philip ae Thomas de, Bartholomew ae Matthew de, James nei awa Alphaeus da mai ae Simon Zelot Embo§ Zelot Embo. Ge einda moka tote (2) isira. Ove Kotopu da atopatari neneimi kotembedo era, ‘Zelot Embo’ awa God da ge kera ari embo. Ata nenei kotembedo era, ‘Zelot Embo’ awa Rome da gisijijiegari awa jipapa ae ari embo. de, edo Judas, James eveda mai. 14 Eiwamane berari matawa kotembari da (1)mi benunuda edo ategada God da yai tedo esitera, eutumai ae Mary, Yesu da ai de edo ainda nanonameji de daedo.
15 Edo deguta angode, Peter ambodanida* ambodani da moka ove gaiari Iwata Ari berarida awa embomai ainkaimi Yesu da atopatari ambo ambo edo esitera. Ge da (1) akutada moka evekara awa Iwata Ari 19:1-4 ainda doda. doda erido peposisina (awamaneda doregarida ajijigari berari awa 120 ango). Edo ami sisina, 16 “Nanonameji, Nanonameji da moka einda awa Yesu da gebé ari embo eutu. God da katari eiwa ainda Ove Gaiarida Ge bé arate awa gisi Asisi Kotopu mi David da beda piesiri Judas Judas da orobeda dao awa ‘Iscariot’ (Luke 22:3). ‘Iscariot’ da ge nei Ge Moka Teteka, ove gaiari einda gunda awa, daedo giwo! awa embo sisina. Embo ami awamane gisijiri Yesu kundo maundo bunjitara. 17 Yesu mi Judas namondekare daedo avigesisina, awatedo, ainda dero God da buro awa embo burisina.”
18 (Awara, embo eiwa buro bebegae esisina ainda tau awa budo ami butu oriesisina. Ango edo ikane edo kopuru tuda edo durudo desiri osi bejisina. Edo ainda deoboge berari awa arapada idegesisina. 19 Ango esiri embomai berari Jerusalem doda isiretera ami bino eiwa ingitera. Awatedo, awamaneda gemi yai ainda dao Akel Dama tedo era. Ainda moka awa ‘Ororo Wotari Butu.’)§ Ove Kotopu da atopatari nenei kotembedo era, ge einda Peter mi karigae, ata Luke mi amboda sirigedo gagurisina. Ata Ove Kotopu da atopatari nenei kotembedo era, gano 18-19 awa Peter da karigari ge.
20 Edo Peter mi tedo sisina, “Aindabé Psalm da Ove Gaiarida David mi ge engo gagurisina,
‘Embo awa ainda mando pororo parara jimaina,
Edo embo da ji ainda itainyae,’ Psalm 69:25
edo daedo,
‘Embo neimi ainda gisijiarida dero baina.’ Psalm 109:8
21-22 “Awatedo, embo neimi namondekare daedo Yesu da erari ge karigaina. Edo embo awa namondekare daedo imapuma edo esisina, Badari Yesu deda, iji angode John mi embomai bapataito esisina edo gundo deguta ainde Yesu utuda kundo vivitara, ango awa bara.”
23 Ango tesiri awamanemi embo tote (2) avigesitera. Edo embo tote (2)da dao awa Joseph Barsabas (ainda dao nei awa Justus), edo Matthias de. 24-25 Edo awamane benunu engo sitera, “Badari, inemi embo berarida do bé gido eta. Judas mi ito piari aimbari emboboda buro ari dero gun jindedo dodo betedo yai beyae niyao matawa aveira ainda mauntara. Awatedo, natokare yai arapada pieyo goré, embo indawa embo tote (2)da doda imo matu avigeteta awa Judas da dero baini.” 26 Ainda amboda, awamanemi ewowoda ganuma jipedo dodegedo garida tari isira awa ambo ambo esitera. Ango edo Matthias avigesitera.* Judah embomainda ambo ambo ari awa, iji angode awamanemi God da jipapa gain eite ganuma nenei ovede kundo jipedo dodegedo esitera (Leviticus 16:8; Proverbs 16:33). Ango edo awamaneda doda embo da (1) avigain jipapa eite, awamanemi ganuma nenei embo evekarada daode kundo akou doda pisido jipedo eiworo ganuma da (1) idegedo durudo esisina. Edo embo anda ganuma gisi duraina awa, embo awa avigara. Awatedo, embo awa Yesu da piari aimbari embobo 11 ainde dada esisina.

*1:3 God da gisijiari da moka tote (2) awa: 1) Edo gido embo da (1)mi Tonembari Embo, Yesu, ategedo baina, God mi embo awa gisijiaina. 2) Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embomai berari butuda gisijido aina.

1:6 Badari awa Yesu da dao nei. Ainda moka awa ‘Embo Bajina’ o ‘Gisijiari Bajina’.

1:12 Awamaneda pepeta ari Ni Olive de Peji da edo maundo Jerusalem da awa kilometre da (1) akuta ango.

§1:13 Zelot Embo. Ge einda moka tote (2) isira. Ove Kotopu da atopatari neneimi kotembedo era, ‘Zelot Embo’ awa God da ge kera ari embo. Ata nenei kotembedo era, ‘Zelot Embo’ awa Rome da gisijijiegari awa jipapa ae ari embo.

*1:15 ambodani da moka ove gaiari Iwata Ari berarida awa embomai ainkaimi Yesu da atopatari ambo ambo edo esitera. Ge da (1) akutada moka evekara awa Iwata Ari 19:1-4 ainda doda.

1:16 Nanonameji da moka einda awa Yesu da gebé ari embo eutu.

1:16 Judas da orobeda dao awa ‘Iscariot’ (Luke 22:3). ‘Iscariot’ da ge nei Ge Moka Teteka, ove gaiari einda gunda awa, daedo giwo!

§1:19 Ove Kotopu da atopatari nenei kotembedo era, ge einda Peter mi karigae, ata Luke mi amboda sirigedo gagurisina. Ata Ove Kotopu da atopatari nenei kotembedo era, gano 18-19 awa Peter da karigari ge.

1:20 Psalm 69:25

1:20 Psalm 109:8

*1:26 Judah embomainda ambo ambo ari awa, iji angode awamanemi God da jipapa gain eite ganuma nenei ovede kundo jipedo dodegedo esitera (Leviticus 16:8; Proverbs 16:33). Ango edo awamaneda doda embo da (1) avigain jipapa eite, awamanemi ganuma nenei embo evekarada daode kundo akou doda pisido jipedo eiworo ganuma da (1) idegedo durudo esisina. Edo embo anda ganuma gisi duraina awa, embo awa avigara.