22
Judas mi Yesu ainda gitopo emboboda ipada piain awara esisina.
(Matthew 26:1-5, 14-16; Mark 14:1-2, 10-11; John 11:45-53)
Ango edo Bread Badari Siwo Piaeda Bondo iji aikae atutumbesisina, awa daedo tedo era God da Darutegari Bondo.* God da Darutegari ae Bread Badari Siwo Piaeda Bondo de awa, ainda ge jirari Exodus 12—13 isira. Iji angode pirisi babain ae Aodarida atopapasigari demi Yesu daro betarate kotembesitera. Ata, aindabé embomaimi gido sinigambari ara, arapada ango ari awa adu esitera. Awatedo, gae onjigarida daro betarate begata kakowa esitera. Edo Satan mi Judas (ainda orobeda dao awa Iscariot) Iscariot da moka nei Ge Moka Teteka, ove gaiari einda gunda awa, daedo giwo! da doda torido tuturo edo imo gisijijisina. Edo imo awa Yesu da embobo 12 ainda da (1). Awatedo, Judas idegedo pirisi babain ae oro kotopuda sima ari emboboda gisijijiegari deda yai maundo, ami nongo edo Yesu kundo awamaneda ipada piaini awa ge jijirisina. Edo awamane dubodavede awara edo embo ainde mina ganu piain sitera; ango aro Yesu kundo awamanede piarate. Edo imo awamanede tarigari sisina. Edo begata dave nonda embomai nenei gae onjigarida Yesu kundo awamanede piaini, awa kakowa esisina.
Yesu mi God da Darutegari Bondo ainda ambodanide daedo​ ​siya esisina.
(Matthew 26:17-19; Mark 14:12-16)
Ango edo Bread Badari Siwo Piaeda Bondo deguta gupusina. Edo deguta ainde awamane Darutegari Bondoda wo sipu mai dorote. Edo Yesu, Peter ae John de pipiteite sisina, “Imomane gisi maundo kaenato Darutegari Bondo siya ewo, kaende indore.”
Edo awamanemi tedogositera, “Imo yai nonda indari awa siya orote jipapa esi?”
10 Yesu mi awamanede mina sisina, “Dave edo giwo! Imomane nasida torido maunteiawo, embo da (1) un sigi amboka ari ami imomane tamaina. Awara, embo awa ambo ambo edo maundo mando nonda toraini ainda toriwo. 11 Edo mando tutude tewo, ‘Atopatarimi imonde engo tesira, “Mando tonga nonda na ae ambodani nato de Darutegari Bondo indari?” ’ 12 Ango tawo embo ami imomane kundo visido yai tonga bajina matu sirigari isira awa piari gawa. Yai ainda indari siya ewo!”
13 Edo embo tote (2) erido maundo Yesu mi ro berari awamanede sisina, dá ango awa taputera. Edo yai ainda awamane Darutegari Bondo siya esitera.
Yesu mi indari beao, ae ainda piari aimbari embobo 12 de injisina.
(Matthew 26:20-30; Mark 14:17-26; John 13:21-30; 1 Korinth 11:23-25)
14 Iji nonde bondo iji awa gumbiri, Yesu anumbesisina ae ainda piari aimbari embobo 12 de indari inain. 15 Edo ami awamanede sisina, “Do nato berarimi Darutegari Bondo eiwa imondemane inain jipapa etena, na memesi bae gisida. 16 Nane imondemane tena awa, na indari engo tekago inainyae isiano jirari God da gisijiari yaida Bondoda mokabé awa arapa aina.”
17 Ango tedo, ami akou kundo, God da yai ategari pisido, awamanede pipiteite sisina, “Yá, akou eiwa kundo, injido piari, embo nei injido ango ewo, imomane berari. 18 Nane imondemane tena, na gurepida gama inainyae isiano jirari God da gisijiari God da gisijiari da moka einda awa: Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embomai berari butuda gisijido aina. Iji ainde Yesu ae ainda gebé ari embomainde daedo anumbedo indari inaina (Luke 22:30; Amboda Idegaina 19:7-9). gumaina.”
19 Ango tedo imo bread kundo engegegedo awamanede pipiteite sisina, “Eiwa nato tamo. Awa imomane embo pipitena. Injiwo. Edo engo matawa eite na kotembedo ewo.”
20 Edo dá ango, ainda amboda awamane indari indero itae esiri, imo akou kundo sisina, “Akou eiwa ororo natoda imomane embo dodegain ena. Akou emi God da piari tembari okain teka imomane embo sirigeteira awa arapa eira. 21 Ata giwo! Embo na budo gitopo emboboda ipada piain eira awa, namonde daedo indari indeite tenembada isira. 22 Gebé, na, Embo da Mai awa betanate matu God mi sirigesisina. Ata embo na kundo gitopo emboboda ipada piain eira, imo do ari!”
23 Ango tesiri awamanemi akuta mina tara esitera, “Embo bé aimi buro ango ain eiri?”
24 Edo daedo awamanemi akuta be duduno esitera, awamaneda doda embo bajinabé bajina awa averi. 25 Edo Yesu mi awamanede sisina, “Embo yai neneinda daotari egeregari awamaneda awara tarimi embomai gisijido era. Edo awamaneda jipapa awa embomaimi awamane dao ‘Embomainda Kondade Egeregari’ tedo era. 26 Awarata, imomane iwata ango ainyae. Ata embo da aimi itomane toropuda einda embo bajinabé bajina ain eira awa, tataimbarimi nameji sakada iwata ango aina. Edo gisijiarimi ainda embomai kondade eite buro emboda iwata dá ango aina. 27 Edo bajinango awa averi? Da (1) aimi anumbedo isite indari injido eira, awarita ko, embo da (1) indari siya edo eira awari? Embo anumbedo eira, awara. Awa gebé. Ata na akuta awa itomane toropuda buro embo ango ena. 28 Edo imomane awa namonde daedo petetewo na memesi bougade iji veteite gundo tega einda etena. 29 Edo Mamo natomi ainda awara tari namonde pipisisina, rorae berari gisijido anate, dá ango nanemi awara tari imondemane pipitena. 30 Awatedo, iji angode nato daotari dero bano imomane daedo nato tenembada indari injido kundo awa. Edo daedo imomane daotegeregarida anumbada anumbedo isite Israel embomainda ewowo gawowo 12 gisijido awa.
Yesu mi Peter de sisina, “Imo akuta toreite iji tamonde (3),​ ​‘Embo awa na gae,’ tata.”
(Matthew 26:31-35; Mark 14:27-31; John 13:36-38)
31 Edo Badari mi sisina, “Simon! Simon! Giyo! God mi Satan de awara tesira, imomane bawarate, dá ango embomi wheat sirigedo bureite onyeye dodo eira. 32 Ata Simon, na imo embo benunu tetena, ito gebé ari woteure. Edo iji nonde imo nato yai tenda wareregeteta angode awa, nanonameji ito kondade eyo awamaneda gebé ari okain are.”
33 Ata Peter mi ainde sisina, “Badari, nato tumonda ari ito yai awa mana wotaina. Na imonde daedo bundari oroda edo betarida mamana.”
34 Edo ami mina sisina, “Peter, nane imonde tena awa, deguta einde, kokora aoro tae gisida, imo akuta toreite iji tamonde (3), ‘Embo awa na gae,’ tata.”
35 Ango edo ami awamanede tedogosisina, “Iji nonde imomane pieteno idegedo eutawa awa, ganu kapi, pepeta kaita, o tai woru ango itae iji angode, imomane rorae nei ro itae awa jipapa edo eutavi?”
Edo awamanemi sitera, “Nakare ango ae.”
36 Edo ami awamanede sisina, “Ata boroko, edo imo ganu kapi isira gido, kumbuyo! Edo pepeta kaita daedo. Edo imo kasiwo itae gido, ombari ito pieyo embo neimi bureite ganu piari ami da (1) oriate. 37 Nane imondemane tena, peroveta Isaiah mi nato yai ro idegaina ango matu oveda gagurisina awa, ‘Edo jivere embobode daedo embo awa ajigetera,’ Isaiah 53:12 awa boroko gundo bé aina.”
38 Edo awamanemi sitera, “Badari, eire gi, nakare kasiwo tote (2) isira.”
Ango tetero, Yesu mi sisina, “Awara, awa inono.”
Yesu Ni Olive de Pejida benunu sisina.
(Matthew 26:36-46; Mark 14:32-42)
39 Ango edo, Yesu mi dá edo eira ango idegedo Olive de Peji da maunteiri ainda ambodani daedo imo ambo ambo esitera. 40 Imo maundo yai ainda edo awamanede sisina, “Benunu tewo imomane bawarida durove.” 41 Edo imo awamane dodo yai saka aike kena iaragedo, baongo dadari edo God da yai benunu engo sisina, 42 “Mamo, edo imo engo ain eta gido, memesida akou eiwa dodo kumbuyo nato yai gumbure. Awarata, nato jipapa awa ainyae, ata ito jipapa awa ewasi.” 43 Edo God da anela utuda edo gundo imo kondade eiri goroba burisina. 44 Edo memesi bougami gundo imo pasiri gido benunu okain bé siri, ainda iwori ororo ango kepukapu butuda durudo esisina.
45 Imo benunu tari dero ainda edo erido ambodanida yai overegedo gundo awamane mamatomi pasiri jitao bouga avero tapusina. 46 Awatedo, Yesu mi awamane audedo sisina, “Ro awa embo imomane jitao avevi? Erido benunu tewo, God mi imomane dowari bawarida durove.”
Judas mi Yesu kundo ainda gitopo emboboda ipada pipisisina.
(Matthew 26:47-56; Mark 14:43-50; John 18:2-12)
47 Imo matawa ge site isiri embo jisi bajina gundo idegesitera. Ango edo embo dao Judas, Yesu da embobo 12 ainda da (1), ami embo jisi bajina awa gisijijieite gundo Yesu da yai edo, imo aikae iunte embo awa munegain esisina. 48 Ata Yesu mi sisina, “Judas, ro embo imo munegarimi Embo da Mai ainda gitopo emboboda ipada pipitesi?”
49 Edo Yesu da ambodani ainda demonda ami wasiri ro idegaina, awa matu gositera. Awatedo, ainde sitera, “Badari, natokare kasiwomi awamanede duduno arita?” 50 Ango site, boraebé ambodani da (1)mi kasiwo budo pirisida gisijiari bajinada buro embo, ainda dengoro ipa beda awa kautugesisina.
51 Ata Yesu mi sisina, “Ango do, duduno eove!” Ango tedo embo ainda dengoro tujido gao esisina.
52 Edo Yesu mi pirisi babain ae oro kotopuda sima ari emboboda gisijijiegari de orobeda kopuru mamai de idegedo guputera, awamanede sisina, “Ro embo imomane na beono embo ango baintedo kasiwo de ami de kundo gumbevi? 53 Na awa iji berari imondemane oro kotopu ainda isima edo etena, edo na bundae etewa. Awarata, iji eiwa God mi imondemane dosiri iwata engo nato yai ewa. Edo daedo, iji eiwa God mi muyaenda gisijiarida yai dosiri ami buro eira.”
Peter mi akuta toreite “Na embo awa gae,” sisina.
(Matthew 26:57-58, 69-75; Mark 14:54, 66-72; John 18:12-18, 25-27)
54 Ango edo embo jisi da (1)mi Yesu ipami jido kundo maundo pirisida gisijiari bajinada mandoda totoritera. Ata Peter aikeda awamane ambo ambo eite gupusina. 55 Edo mando arapada niyao etero aveiri awamane anumbedo itero Peter gundo awamaneda teoroda anumbesisina. 56 Edo iji ainde buro gagara da (1)mi Peter niyao demonda anumbedo isiri gido jisini edo sisina, “Embo eiwa ae embo ounde gundo maundo esira.”
57 Ata Peter imo akuta toreite sisina, “Eutu, na embo awa gae.”
58 Edo saka sima eite embo nei da (1)mi Peter da kariwa gido ainde sisina, “Imo awa Yesu da ambodani da (1). Na gotena.”
Ata Peter mi sisina, “O gesi! Na embo awa ae!”
59 Edo itero jiriri ora da (1) ango itae esiri embo nei da (1)mi ge okain bé site sisina, “Een! Gebé, embo eiwa ae Yesu de daedo gundo maundo esira, aindabé, embo eiwa yai Galili embo.”
60 Ata Peter mi sisina, “Ei imo, ge ro boroko teta awa, na bé gae!” Edo iji dá ainde Peter ge siri, boraebé kokora aoro sisina. 61 Edo Badari wareregedo dambu darari Peter gosisina. Ainda edo Peter, Badari mi ge ro ainde sisina, awa kotembesisina, “Kokora aoro tae gisida, iji tamonde (3) imo akuta toreite ‘Na embo awa gae,’ tata.” 62 Awatedo, Peter mamato eite dodo idegedo maundo ji bajinabé sisina.
Embobomi Yesu vededo, tedojirido esitera.
(Matthew 26:67-68; Mark 14:65)
63 Edo embobo Yesu sima era, ami imo vedeite tedojirido esitera. 64 Edo awamanemi ainda jisi gongo jibigimi doiedo ainda dombuda doreite tedogido esitera, “Imo perovetara, nakare te gore, imo aimi desiri?” 65 Edo awamanemi Yesu de ge bebegae nenei jiwae tedo esitera.
Sanhedrin mi Yesu kasitera.
(Matthew 26:59-66; Mark 14:55-64; John 18:19-24)
66 Edo sipo atesiri Judah embomainda orobeda kopuru mamai doregesitera. Awamaneda doda awa pirisi babain ae Aodarida atopapasigari de. Edo awamanemi Yesu gisijido kundo awamaneda Sanhedrin§ Sanhedrin awa Judah embomainda ge babain katari emboboda doregarida dao. da yaida torido guputera. 67 Edo ainde sitera, “Imo Keriso rita gido awa, teyo nakare gore.”
Ata Yesu mi awamanede sisina, “Nane imondemane na Keriso tana awa, imomane na gebé ainyae. 68 Edo nane imondemane tedogari, ‘Keriso awa embo averi?’ ango tana awa, mina tari nato tainyae o mana na dowawo mamana.* o mana na dowawo mamana. Guriki da ove gaiari indewae gano mendo eiwa piae doturitera. 69 Ata iji einda amboda, na, Embo da Mai awa, God goroba berarida goroba ainda ipa beda anumbedo gisijijieite itana.”
70 Edo awamane berarimi sitera, “Awatedo, imo awa God da Mai tesita?”
Edo Yesu mi awamanede mina sisina, “Inemane gebé tewa, na awa.”
71 Ango tesiri gido awamanemi sitera, “Ro awa embo kaenanemi karigari embo nei gain kakowa ain eri? Ine ainda bemi akuta tesiri kaena berari gera.”

*22:1 God da Darutegari ae Bread Badari Siwo Piaeda Bondo de awa, ainda ge jirari Exodus 12—13 isira.

22:3 Iscariot da moka nei Ge Moka Teteka, ove gaiari einda gunda awa, daedo giwo!

22:18 God da gisijiari da moka einda awa: Iji amboda, Yesu tekago butuda gundo embomai berari butuda gisijido aina. Iji ainde Yesu ae ainda gebé ari embomainde daedo anumbedo indari inaina (Luke 22:30; Amboda Idegaina 19:7-9).

22:37 Isaiah 53:12

§22:66 Sanhedrin awa Judah embomainda ge babain katari emboboda doregarida dao.

*22:68 o mana na dowawo mamana. Guriki da ove gaiari indewae gano mendo eiwa piae doturitera.